Mensen

‘We investeren in de continue ontwikkeling van onze medewerkers en studenten én in onze manier van werken’

Een hechte academische gemeenschap

De Radboud Universiteit vormt een hechte academische gemeenschap waarin medewerkers en studenten elkaar inspireren en uitdagen. De universiteit kenmerkt zich als academische gemeenschap door waardering van en respect voor elkaar en voor verschillen. Inclusiviteit in brede zin, sociale veiligheid en veiligheid van de studie- en de werkomgeving zijn belangrijke uitgangspunten. We hechten aan diversiteit, bij onze studenten én onze medewerkers.

Bovenstaande principes dragen wij actief uit, zodat iedere werknemer en iedere student kan presteren, zich kan ontwikkelen en zich thuis kan voelen: het welbevinden van onze studenten en medewerkers ligt ons na aan het hart. Dit betekent dat we ons de komende jaren actief zullen inzetten om de werkdruk bij studenten en medewerkers te verlagen en hun welzijn te verbeteren.

Vanuit onze achtergrond hebben we speciale aandacht voor studenten en medewerkers die noodgedwongen hun toevlucht zoeken in onze regio. Om hen te ondersteunen en kansen te bieden, stellen we aparte middelen ter beschikking.

Persoonlijk en academisch leiderschap

Voor onze medewerkers zijn moed, verbinding en openheid kernwaarden van waaruit zij ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen en hun ambities te realiseren. Dit begint met persoonlijk leiderschap. We investeren in de continue ontwikkeling van onze studenten en onze medewerkers én in onze manier van werken, zowel voor het wetenschappelijk als voor het ondersteunend personeel. Onze studenten krijgen als startende professionals de kans zich optimaal te ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken academici.

‘Iedere medewerker draagt vanuit eigen kwaliteit bij aan de prestaties van het team’

Foto van mensen die aandachtig luisteren bij een lezing

Samenhang in waardering

Een goede balans in waardering voor onderzoek, onderwijs, impact, ondersteuning én leiderschap is nodig om het werk aan de universiteit aantrekkelijk en behapbaar te houden. Belangrijk is de bijdrage die de medewerker aan het geheel levert. We streven naar een balans tussen waardering van individuele prestaties en waardering van prestaties in teamverband, bijvoorbeeld door de introductie van teamonderscheidingen of door teamprestaties in bestaande onderscheidingen te laten meewegen. Iedere medewerker draagt vanuit eigen kwaliteit bij aan de prestaties van het team. Op die manier wordt minder druk gelegd op de schouders van de individuele medewerker. De manier van erkennen en waarderen van onderwijs, onderzoek en impact verandert. Voor het wetenschappelijk personeel waarderen we deze taken in de toekomst meer in samenhang. Kwaliteit, en niet kwantiteit, staat daarbij centraal.

Verantwoordelijk voor medewerkers met een tijdelijk contract

We voelen ons verantwoordelijk voor de toekomst van medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract – denk aan promovendi en post-docs maar ook aan medewerkers in de ondersteunende diensten. We geven in een vroeg stadium uitsluitsel over hun loopbaanperspectief en bieden hen de mogelijkheid om zich bij te scholen. Promovendi en post-docs krijgen de gelegenheid ervaring op te doen in het onderwijs.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Om een aantrekkelijke werkgever te blijven, willen we inspelen op nieuwe generaties die op een internationale arbeidsmarkt instromen. Zij stellen hoge eisen aan werk en aan de werkomgeving. Als werkgever zijn we ons hiervan bewust. Dit vraagt om een investering in onze aantrekkingskracht en ons talentbeleid, alsook om moderne en transparante wervings- en selectieprocedures.

Organisatie met een sterk adaptief vermogen

Als universiteit opereren we in een dynamische wetenschappelijke en maatschappelijke omgeving. Dit vraagt om een organisatie met een sterk adaptief vermogen en stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van onze docenten, onderzoekers, medewerkers in de ondersteuning en studenten. De Radboud Universiteit heeft daarbij oog voor het welzijn en de werkdruk van al haar medewerkers en studenten en zet zich actief in daar waar gezond functioneren in het geding is. Tegelijkertijd behoort de organisatie effectief en doelmatig te zijn. Om de organisatie verder te versterken, zetten we in op flexibiliteit en doelmatigheid, bijvoorbeeld door processen te harmoniseren waar nodig en mogelijk.