Onderwijs

Onze studenten ontwikkelen zich tot kritisch denkende academici en krijgen de voorbereiding om verantwoordelijke posities in te nemen in de maatschappij

Onze onderwijsvisie

Academisch. Persoonlijk. Duurzaam. Dat zijn de drie pijlers van onze visie op onderwijs. Ze geven aan wat voor de Radboud Universiteit van belang is voor goed onderwijs. Ze geven richting en houvast bij onze ontwikkeling en innovatie van het onderwijs en de keuzes die we daarbij maken. Ze vormen een toekomstgericht vervolg op de drie pijlers van de vorige onderwijsvisie: kwaliteit, binding en duidelijkheid. En ze dragen bij aan de gemeenschappelijke taal waarmee wij praten over wat wij belangrijk vinden voor ons onderwijs, onze studenten, onze docenten en onze universiteit.

Lees meer over onze onderwijsvisie

Internationaal gericht en regionaal geworteld

De Radboud Universiteit is een internationaal georiënteerde universiteit met sterke wortels in de regio. Onze universiteit verwelkomt studenten vanuit verschillende achtergronden, landen en culturen en biedt gelijke kansen voor iedereen. De Radboud Universiteit draagt er actief aan bij dat iedereen zich op de campus thuis kan voelen.

We spelen in op nieuwe ontwikkelingen. Een digitale wereld vraagt ook om rechtstreeks contact.

De bachelor: kritisch denken ontwikkelen

Onze bachelorstudenten leggen binnen de gekozen opleiding een stevige basis voor het vervolg van hun studie. Zij ervaren tijdens de bachelor de diepgang die hoort bij een wetenschappelijke discipline. Dit vormt de kern van hun academische vorming. Op basis daarvan kunnen zij een goede dialoog voeren met deskundigen uit andere disciplines. Onze universiteit geeft daarvoor ruim de gelegenheid. Elke bacheloropleiding biedt keuzeruimte, die studenten ook buiten de eigen discipline mogen invullen. Ook krijgt iedere student onderwijs in filosofie en komen studenten vanuit de eigen discipline in aanraking met vraagstukken rond duurzaamheid. Daarnaast krijgt elke student de mogelijkheid om een internationale leerervaring op te doen en stimuleren we extracurriculaire activiteiten op het terrein van bijvoorbeeld bestuur, sport, cultuur en ondernemerschap. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot kritisch denkende academici en krijgen zij de voorbereiding om verantwoordelijke posities in te nemen in de maatschappij.

De master: groeiende ambitie om te blijven leren

We bieden onze masterstudenten naast disciplinair verdiepende ook inter- of multidisciplinaire onderwijsprogramma’s aan. Daarbinnen leren zij omgaan met vraagstukken uit de wetenschap en de maatschappij die een bredere, discipline-overstijgende aanpak vereisen. Onze masteropleidingen hebben een scherp profiel, zijn onderscheidend van masters van andere instellingen in binnen- en buitenland en zijn nauw verbonden met ons onderzoek. Dit geldt in het bijzonder voor onze speciale onderzoekmasters. Studenten krijgen hiermee een optimale voorbereiding op een carrière in de wetenschap.

Al onze masters sluiten aan bij een snel veranderende samenleving die vraagt om gemotiveerde, creatieve en breed inzetbare professionals, met up-to-date kennis en vaardigheden en de ambitie om te blijven leren. Studenten geven we zo een aantrekkelijk toekomstperspectief. Internationaal, nationaal en regionaal onderhouden we actieve relaties met bedrijven en instellingen met interessante stageplekken voor onze studenten.

Onze deuren staan open. We omarmen brede perspectieven op de wereld.

Groep studenten op de campus

Radboud Teaching and Learning Centre

Bij de vormgeving en inrichting van onze onderwijsprogramma’s betrekken we de nieuwste inzichten uit onderzoek op het gebied van onderwijs. Met het Radboud Teaching and Learning Centre versterkt de Radboud Universiteit door onderzoek en innovatie de kwaliteit van haar onderwijs. In het centrum ontmoeten docenten en studenten elkaar, wisselen ze ervaringen uit en inspireren elkaar. Onderwijsinnovaties krijgen zo een brede weerslag binnen de hele universiteit. Ook voorziet het centrum in praktische ondersteuning bij onderwijsinnovaties en speelt het een centrale rol bij de verdere ontwikkeling van onze docenten.

Digitale middelen en rechtstreeks contact

Digitale middelen bieden veel mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren, te verrijken en aan te vullen: leerwegen worden flexibeler, onderwijs kan meer op de individuele student worden toegesneden. Het omgaan met digitale middelen die voor het vakgebied relevant zijn, vormt onderdeel van elke opleiding. Het gaat daarbij ook om reflectie op de betekenis van technologische ontwikkelingen voor de wetenschap en de maatschappij. In een toenemend digitale wereld blijven wij als universiteit ook staan voor het belang van rechtstreeks contact. Tussen studenten en docenten en tussen studenten onderling.

Bij het creatief en innovatief gebruik van digitale middelen binnen het onderwijs valt er als academische gemeenschap veel van elkaar te leren. Het Radboud Teaching and Learning Centre speelt hier een centrale rol in. Een belangrijke ontwikkeling is het verzamelen van gegevens over hoe studenten leren, met als doel de verdere -verbetering van het onderwijs. We maken gebruik van de kansen en mogelijkheden op dit gebied, geven studenten een individuele keuze tot gegevens-deling en waarborgen daarmee de privacy van onze studenten.

Onze ambitie is dat iedereen die afstudeert aan de Radboud Universiteit internationale ervaring heeft opgedaan

Studeren met buitenlandervaring

Een internationale en interculturele context is volgens ons onmisbaar voor de kwaliteit van onderwijs. Onze ambitie is dat iedereen die afstudeert aan de Radboud Universiteit internationale ervaring heeft opgedaan. Dit kan zowel binnen onze universiteit als in het buitenland.

Over taal gesproken

We leiden onze studenten op tot communicatief krachtige academici die goed zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Ons taalbeleid is gericht op het verbeteren van in ieder geval de Nederlandse en de Engelse taalbeheersing. Hiervoor introduceren we diagnostische toetsen Nederlands en Engels, gekoppeld aan aanvullend onderwijs waar nodig. De voertaal voor elke opleiding, specialisatie of cursus bepalen we op basis van kwaliteit en inhoud. Ook andere criteria spelen een rol, zoals de eisen vanuit het beroepenveld en de gevolgen voor de toegankelijkheid van Nederlandse studenten.

Voor iedereen de juiste plek

De Radboud Universiteit komt voort uit de katholieke emancipatiebeweging aan het begin van de vorige eeuw. Vanuit dit verleden hechten wij grote waarde aan toegankelijk-heid: we voelen een verantwoordelijkheid om iedereen die bij ons een academische opleiding wil en kan volgen daartoe in de gelegenheid te stellen. Juist ook studenten die om wat voor reden dan ook relatief onbekend met de universiteit zijn. Daarbij staat de kwaliteit van onderwijs voorop. Daar waar de kwaliteit van het onderwijs in het geding is vanwege onverwachte fluctuaties in studentaantallen, nemen we maatregelen. We willen groeien in kwaliteit, niet per se in kwantiteit. Ons uitgangspunt is: de juiste student op de juiste plaats.

Bijdragen aan een lerende samenleving

Leren houdt niet op bij het afstuderen aan de universiteit. Academici ontwikkelen zich hun leven lang. Voor deze doelgroep zijn flexibele en modulaire vormen van post-initieel onderwijs nodig met inhoud die ontstaat vanuit maatschappelijke noodzaak, persoonlijke ambitie en/of nieuwsgierigheid, die verankerd is in wetenschappelijke kennis. Als universiteit verwelkomen we iedereen die zich op deze manier wil blijven ontwikkelen. We hanteren nieuwe didactische modellen, gepersonaliseerde leerpaden en een combinatie van online-toe-passingen en fysieke ontmoetingen op de campus. In samenwerking met internationale, nationale en regionale partners dragen we zo bij aan een lerende samenleving.

‘We stimuleren een open intellectueel klimaat, waarin medewerkers en studenten elkaar inspireren en uitdagen’

Foto bord met tekst 'ik denk er nog even over na'