Winnaars Christine Mohrmann stipendium 2023
Winnaars Christine Mohrmann stipendium 2023

Christine Mohrmann Stipendium voor elf vrouwelijke promovendi

Elf vrouwelijke promovendi van de Radboud Universiteit ontvingen dinsdag 28 maart een Christine Mohrmann Stipendium. Doel van het stipendium is de promovendi aan te moedigen hun wetenschappelijke loopbaan na de voltooiing van hun proefschrift voort te zetten. Het stipendium ter waarde van 5000 euro stelt hen in de gelegenheid om bijvoorbeeld een periode door te brengen aan een universiteit in het buitenland of op een andere manier verdieping aan hun onderzoek te geven.

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit kent de Christine Mohrmann Stipendia (tot en met 2015: Frye stipendia) sinds 1990 jaarlijks toe aan veelbelovende vrouwelijke promovendi. De elf laureaten van 2023 zijn: Alicia Castro, Carmen Schleijpen, Emmie Hoebens, Klara Raiber, Nelleke Brouwer, Nina de Boer, Michelle Jansen, Sofía Forchieri, Sabine Schootemeijer, Sara Arts en Xinyue Li.

Winnaars Christine Mohrmann stipendium 2023
Foto (van links naar rechts): Nelleke Brouwer, Emmie Hoebens, Michelle Jansen, Carmen Schleijpen, Klara Raiber, Xinyue Li, Sabine Schootemeijer, Sara Arts, Nina de Boer & Alicia Castro. Niet op de foto: Sofía Forchieri

Alicia Castro – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Alicia Castro richt zich in haar onderzoek op het begrijpen van de eigenschappen van ruimte en tijd en hoe die zich gedragen onder extreme omstandigheden, bijvoorbeeld in het centrum van zwarte gaten of aan het begin van het universum. Ze gebruikt nieuwe en innovatieve wiskundige tools, genaamd willekeurige geometrieën, om dit onderwerp te verkennen. Door eenvoudige modellen van ruimte en tijd in 2 en 3 dimensies te bestuderen, hoopt ze belangrijke inzichten te ontdekken in ons universum, dat 4-dimensionaal is. Met het stipendium wil ze verschillende onderzoeksgroepen in Californië bezoeken om haar bevindingen te delen en nieuwe en bestaande samenwerkingen met andere wetenschappers te smeden.

Carmen Schleijpen – Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Carmen Schleijpen doet onderzoek naar de civielrechtelijke aansprakelijkheid van arbiters naar huidig Nederlands recht. Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR). In haar onderzoek focust Carmen op aansprakelijkheid van arbiters jegens partijen bij een arbitrageprocedure voor fouten bij de uitvoering van hun (geschilbeslechtings)taak. Zij belicht verschillende juridische knelpunten en vraagstukken die zich op dit gebied kunnen voordoen. Carmen wenst het stipendium in te zetten voor een verblijf in Parijs, in het kader van het rechtsvergelijkende deel van haar onderzoek en om verdieping in haar kennis over het onderwerp aan te brengen. 

Emmie Hoebens – Faculteit der Letteren

Emmie Hoebens doet sociolinguïstisch onderzoek in een Mennonitische Ooltkolonia gemeenschap in het zuiden van Mexico. Doopsgezinde navolgers van de Friese ex-pastoor Menno Simons vluchtten in de zestiende eeuw uit Nederland en kwamen vier eeuwen later (1922) aan in Mexico. Wat is de rol van hun taal (Plautdietsch) in het voortbestaan van deze religieuze gemeenschap? Uitgaande van Hymes’ Ethnography of Speaking wil Emmie bijdragen aan de kennis van de sociale functies van een heritage taal in interactie met godsdienst en onderwijs. Met het stipendium wil zij meer inzicht in deze gemeenschappen in Mexico bevorderen, in samenwerking met onderzoeksinstellingen aldaar.

Klara Raiber – Faculteit der Sociale Wetenschappen

Klara Raiber onderzoekt de arbeidsgevolgen van mantelzorg voor familie en vrienden met gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld als mantelzorg gevolgen heeft voor uurloon, werktijden of werkplezier. Ze baseert haar analyses op nieuw verzamelde mantelzorggegevens, longitudinale enquêtes en registergegevens. Klara wil het stipendium graag besteden aan korte video's over haar bevindingen om het bereik van haar onderzoek te vergroten en voor een kort bezoek aan Oxford om met Charles Rahal te werken aan machine learning-benaderingen voor mantelzorgonderzoek.

Nelleke Brouwer – Faculteit der Medische Wetenschappen

Nelleke Brouwer richt zich op tumor deposities bij patiënten met darmkanker, groepjes tumorcellen in het vet rondom de darm. In haar promotieonderzoek onderzoekt zij de rol van tumor deposities in de verspreiding van darmkanker door te kijken naar hun biologie. Daarnaast maakt zij de vertaalslag naar de klinische praktijk door de zichtbaarheid van tumor deposities op beeldvorming te onderzoeken, en klinische patiëntdata te combineren met weefselonderzoek door middel van kunstmatige intelligentie. Nelleke zal het stipendium gebruiken om zich aan de universiteit van Oxford verder te ontwikkelen in onderzoeksmethoden en leiderschapskwaliteiten.

Nina de Boer – Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Nina de Boer doet onderzoek naar de toegevoegde waarde van het conceptualiseren en bestuderen van psychische problemen als multidimensionale netwerken, dat wil zeggen stabiele sets van interacterende biologische, psychologische, sociale en existentiële factoren in plaats van focus op één (neurobiologische) oorzaak. Nina wil het stipendium gebruiken om de raakvlakken te bestuderen tussen haar onderzoek en vraagstukken rondom neurodiversiteit. Hiervoor zal ze een tijd doorbrengen aan de University of Exeter, een congres bezoeken aan de Pompeau Fabra Universiteit in Barcelona en wil ze meer ervaring opdoen in het uitvoeren van kwalitatieve interviews over filosofische thema’s.

Michelle Jansen – Faculteit der Sociale Wetenschappen

Michelle Jansen onderzoekt de complexe dynamiek tussen factoren die interindividuele verschillen in cognitief functioneren verklaren bij normale en pathologische veroudering (bijvoorbeeld door de ziekte van Alzheimer). Ook onderzoekt zij hoe we deze kennis kunnen gebruiken om interventies te optimaliseren die gericht zijn op het voorkomen van cognitieve achteruitgang. Met het stipendium hoopt Michelle de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de neuropsychologische praktijk verder te overbruggen door bezoeken te brengen aan het ultramoderne Oxford Brain Health Centre (Universiteit van Oxford) en verscheidene geheugenpoli in Nederland.

Sofía Forchieri – Faculteit der Letteren

Sofía Forchieri onderzoekt hoe hedendaagse Latijns-Amerikaanse vrouwelijke schrijvers zich feminicide voorstellen en herinneren, het doden van vrouwen vanwege hun gender. Het doel van haar promotieproject is om te laten zien hoe deze schrijvers, door te experimenteren met ongewone narratieve kaders en emoties, nieuwe manieren openen om gendergeweld te begrijpen en te herinneren. Met het stipendium is Sofía van plan om het Center for Memory Studies in Buenos Aires en de Alberto Hurtado University in Santiago de Chile te bezoeken om samen te werken met onderzoekers die werken aan cultureel geheugen en genderstudies.

Sabine Schootemeijer – Faculteit der Medische Wetenschappen

Sabine Schootemeijer onderzoekt het effect van bewegen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Voor haar promotieonderzoek ontwikkelde ze een app die mensen met Parkinson motiveert om meer te bewegen. Op dit moment onderzoekt ze de effectiviteit van deze app in een grote (N=452) gerandomiseerde klinische studie. Sabine zal het stipendium benutten om met haar samenwerkingspartners in Boston aan haar statistische analyses te werken en een aantal vooraanstaande onderzoeksinstituten in de regio met complementaire expertise te bezoeken.

Sara Arts – Faculteit der Managementwetenschappen

Sara Arts onderzoekt de besluitvormingsprocessen van individuen wanneer ze met verschillende typen complexe beslissingen worden geconfronteerd. In het dagelijks leven maken mensen veel beslissingen waar ze misschien niet helemaal zeker van zijn. Dit kan te wijten zijn aan de complexiteit van de situatie of doordat het beoordelen van de verschillende opties lastig is. In haar onderzoek combineert ze verschillende soorten data, waaronder zelf verzamelde experimentele data, paneldata, en administratieve data van het CBS. Sara zal het stipendium gebruiken voor een bezoek aan Birmingham University, waar ze haar onderzoeksprojecten zal presenteren en bespreken.

Xinyue Li - Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Xinyue Li bestudeert thermosalient materialen die extreme vormveranderingen vertonen bij opwarming, waardoor ze uitstekende kandidaten zijn voor actuatoren, sensoren en apparaten voor energietransductie. Xinyue probeert het mechanisme van deze faseovergang te ontrafelen met behulp van ultrasnelle optische technieken met picoseconde tijdresolutie. Het stipendium zal worden gebruikt om in het Raman Lab in Coimbra en de XFEL faciliteit in Hamburg onderzoek te doen om het onderliggende microscopische mechanisme van dit fascinerende effect bloot te leggen.