Coronaplan Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit volgt de coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Momenteel zijn er geen beperkingen. Maar wat als het virus plots verder oplaait? Op verzoek van de Rijksoverheid heeft de Radboud Universiteit daarom een coronaplan opgesteld. Bedoeling is om de deuren van de universiteit zo lang mogelijk open te houden.

Scenario's

In het plan wordt gewerkt met vier verschillende scenario's. Deze hebben elk een eigen kleur: donkergroen, groen, oranje en rood. De maatregelen in de scenario's zijn landelijk hetzelfde, maar zijn vertaald naar de specifieke situatie op de Radboud Universiteit. 

In de twee groene scenario's ligt de nadruk op preventiemaatregelen, zoals extra aandacht voor communicatie over basisadviezen en vaccinatie. Scenario oranje en rood zijn gericht op interventie. Denk hierbij aan aangescherpte veiligheidsmaatregelen op de campus en een zelftestbeleid. In alle scenario's streeft de universiteit er naar om de deuren van de campus zo lang mogelijk open te houden en onderwijs zo veel mogelijk fysiek plaats te laten vinden. 

Rol van de overheid

Dit plan is de lokale vertaling van het sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo/ho, dat vastgesteld is door het ministerie van OCW en de sectorraden (in afstemming met o.a. Universiteiten van Nederland). In het plan is onder andere rekening gehouden met de aandachtsvelden onderwijs, onderzoek, communicatie, medewerkers (hybride werken), studentenwelzijn.
Besluiten en communicatie over het in werking stellen van een bepaald scenario gebeurt door de Rijksoverheid op basis van de adviezen van het OMT en MIT (Maatschappelijk Impact Team). In een noodsituatie kan het zelfs zo zijn dat de overheid de regie compleet overneemt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer landelijke maatregelen nodig zijn die zwaarder zijn dan het slechtste scenario (rood) van het sectorplan.

Ru.nl/corona

Communicatie over het geldende scenario en de daarbij horende maatregelen vindt primair plaats op ru.nl/corona. Bij belangrijke ontwikkelingen volgen er tevens updates via social media en andere kanalen. Eventuele faculteitspecifieke maatregelen  worden gecommuniceerd door de faculteiten.