Assetmanagement - waardecreatie met fysiek bezit
Assetmanagement - waardecreatie met fysiek bezit

Erkenning psychologische BIG-opleidingen verlengd met vijf jaar

Het Ministerie VWS heeft bekrachtigd dat de opleidingen tot gezondheidszorg-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RadboudCSW) en Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON) voldoen aan de wettelijke vereisten en veldnormen, waardoor de erkenning met vijf jaar wordt verlengd!

In het eerste kwartaal van 2023 heeft de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) de psychologische BIG-opleidingen van het RadboudCSW en SPON periodiek gevisiteerd. SPON is het samenwerkingsverband tussen de universiteit en praktijkinstellingen in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens deze visitatie werd beoordeeld of SPON nog steeds voldeed aan de eisen als opleidingsinstelling voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut (basisberoepen) en voor de opleiding tot klinisch psycholoog (specialisme). Daarnaast werd de kwalitatieve ontwikkeling van de opleidingen geëvalueerd en gaf de visitatiecommissie adviezen mee voor de verdere vorming van de opleidingen.

‘Stevige opleidingen’

De commissie was onder de indruk van de kwalitatieve ontwikkeling van de opleidingen: ‘Aandachtspunten en adviezen uit de vorige visitatie zijn opgepakt en ondanks verschillende uitdagingen in de afgelopen jaren (o.a. COVID-19 pandemie en tekorten aan opleiders) heeft u zich continue ingezet voor het behoud en de bevordering van de kwaliteit. Al met al heeft u mooie, stevige opleidingen neergezet die meebewegen met de maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het veld.’

Kritisch, betrokken en verantwoordelijk

Ook moedigt de commissie de speerpunten uit de meerjarenvisie van SPON aan. De Radboud Universiteit hecht, als brede universiteit met een emancipatoir karakter, grote waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en onderschrijft daarbij de zeventien doelen van de Verenigde Naties waarmee wereldwijde problemen als armoede, ongelijkheid en de klimaatcrisis in samenhang worden aangepakt: de Sustainable Development Goals (SDG’s). SPON onderschrijft deze speerpunten en wil met zijn activiteiten bijdragen aan het streven naar een eerlijke, inclusieve en duurzame samenleving in 2030. Ook in de visie op leren en opleiden staat de maatschappelijke opdracht centraal. Belangrijk daarbij is de voortdurende wisselwerking tussen wetenschap en praktijk en het streven tussen master en postmaster zo klein mogelijk te houden. Lees de meerjarenbeleidsvisie SPON 2023-2028.

Contactinformatie