Handen die een groep mensen beschermen
Handen die een groep mensen beschermen

Facultaire bijeenkomst sociale veiligheid

Waarom zijn we als faculteit niet transparanter over sociaal onveilige situaties binnen de faculteit? Waarom horen medewerkers en studenten informatie over onze eigen faculteit via de media?  Waarom wordt er geen onafhankelijk extern onderzoek gestart na de Argos-uitzending en waarom heeft dit direct na de melding, niet plaatsgevonden? Waarom spreken het faculteitsbestuur en directeuren zich niet expliciet uit tegen grensoverschrijdend gedrag?

Deze vragen kwamen aan bod tijdens de drukbezochte facultaire bijeenkomst over sociale veiligheid binnen onze faculteit, die afgelopen maandag werd georganiseerd naar aanleiding van de recente berichtgeving door Argos. Uit alle vragen en reacties bleek de oprechte betrokkenheid van medewerkers en studenten bij onze faculteit. Gezamenlijk hebben we hetzelfde doel: een psychologisch, fysiek en sociaal veilige omgeving creëren voor iedereen.

Tijdens de bijeenkomst hebben we de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. We hebben ons uitgesproken dat we in onze faculteit geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag accepteren. We beseffen dat we dit onvoldoende hebben geuit in de recente communicatie. Daarom benadrukken we nu dat het gedrag van de hoogleraar, dat in de eerste Argos-uitzending op 16 september jl. werd beschreven, onacceptabel is. Wij staan voor een veilige omgeving voor alle studenten en medewerkers en treffen maatregelen wanneer sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Het treffen van maatregelen

Welke maatregelen we treffen, is afhankelijk van verschillende factoren. Dit gebeurt zorgvuldig, rekening houdend met onze verantwoordelijkheid naar de verschillende partijen. We begrijpen dat de medewerkers en studenten in onze faculteit zich onvoldoende geïnformeerd voelen. Dat willen we verbeteren, hoewel we over specifieke casuïstiek, vanwege de juridische grondslag, vaak niet alle beschikbare informatie kunnen delen. Toch neemt dit niet weg dat we transparanter kunnen en moeten zijn over procedures, consequenties van gedrag en maatregelen die we (kunnen) treffen. Dat gaan we veranderen.

Transparante communicatie

In toekomstige communicatie over specifieke casuïstiek zullen wij zo transparant mogelijk zijn, rekening houdend met de belangen en privacy van alle partijen. Daarnaast vragen wij het college van bestuur en de vertrouwenspersonen om afgeronde meldingen geanonimiseerd te beschrijven, om te laten zien op welke wijze meldingen worden opgepakt, welke factoren meespelen bij het opleggen van passende maatregelen en welke afwegingen hierbij worden gemaakt. Tegelijkertijd trekken wij lering uit deze casussen om onze organisatie en het thema sociale veiligheid onder de loep te nemen. In het kader van transparante communicatie willen we jullie laten weten dat we deze week nog een artikel over sociale veiligheid in de Gelderlander verwachten. De inhoud van het artikel is momenteel niet bij ons bekend.

De ombudsfunctionaris van de universiteit heeft op basis van recente informatie geadviseerd een onafhankelijk onderzoek te starten naar de casus die beschreven werd in de Argos-uitzending op 16 september jl. Wij nemen dit advies zeer serieus. Wij wegen momenteel alle beschikbare informatie, inclusief het advies van de ombudsfunctionaris, om een goed besluit te kunnen nemen. Een zorgvuldige procesgang is hierbij van groot belang. Dit betekent dat we eerst alle betrokkenen horen en informeren voordat we hierover breder kunnen communiceren binnen de faculteit.

Onze directeuren

Tijdens de bijeenkomst werd ook gevraagd waarom medewerkers de afgelopen week niets gehoord hebben van de afzonderlijke directeuren. Tot op heden hebben wij de communicatie over sociale veiligheid bewust op facultair niveau opgepakt om eenduidige communicatie te waarborgen. Ook werd ons op de bijeenkomst duidelijk dat dit niet op deze manier begrepen is binnen de faculteit. Dit betreuren wij. We hebben in de faculteit een groep zeer betrokken en bevlogen directeuren, met hart voor de faculteit en de mensen die hier werken en studeren. Alle directeuren hebben kennis genomen van de brief richting het college van bestuur, die is opgenomen in deze weekly, en onderschrijven dat grensoverschrijdend gedrag binnen de faculteit niet wordt geaccepteerd. Om deze reden is dit bericht aan alle medewerkers en studenten niet alleen ondertekend door het faculteitsbestuur, maar ook door alle directeuren binnen onze faculteit.

Vooruitkijkend

Ten slotte blijven we oproepen om met elkaar in gesprek te gaan over ongewenst gedrag. Er is een programma opgezet om sociale veiligheid te waarborgen binnen de faculteit. Dit programma is in juni 2023 gestart en met name gericht op de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Hierin hebben we als faculteit het voortouw genomen. Zo zijn bijvoorbeeld alle leidinggevenden binnen de faculteit gevraagd om voor 1 december 2023 een e-learning te volgen over sociale veiligheid en de rol van de leidinggevende.

Mocht je met iemand willen praten over dit onderwerp dan kun je altijd terecht bij één van de vertrouwenspersonen of bij ons. Sociale veiligheid staat bovenaan onze strategische agenda. Samen kunnen we de benodigde cultuuromslag maken en onze faculteit een nog fijnere plek maken om te werken en te studeren.

Over een aantal weken is een vervolgsessie gepland voor alle medewerkers en studenten van onze faculteit. De datum hiervan zal binnenkort gecommuniceerd worden via de Weekly Update. Ook tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op vragen die leven binnen de faculteit en deze zo goed mogelijk beantwoorden. We hopen jullie daar weer te zien.

Grensoverschrijdend gedrag accepteren wij nooit. We zijn er voor jullie.

Met facultaire groet,
Evelyn Kroesbergen, Rob van Lier, Bert Steenbergen, Suzanne Boelens, Peter Berentsen, Wouter Brok, Franca Brugman, Mariska Kleemans, Tibor Bosse, Rob Holland, Johan Kwisthout, James McQueen, Ron Scholte, Ellen Verbakel, Edwin de Jong, Debby Beckers, Lida Derks, Els Rommes, Jan-Wilm Delicat.

Contactinformatie