Handreiking wetenschappelijke integriteit

In 2019 is er in opdracht van het OO&R een rapport opgesteld met daarin een inventarisatie van de kwetsbaarheden binnen het OO&R op het vlak van wetenschappelijke integriteit. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de “Handreiking wetenschappelijke integriteit”, waarin OO&R uitvoering geeft aan een aantal van de aanbevelingen uit dit rapport. De samenvatting van deze handreiking is vanaf nu te lezen op de website.

Wetenschappelijke integriteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van individuele onderzoekers enerzijds en de Radboud Universiteit, faculteit en het OO&R anderzijds. Van onderzoekers mag worden verwacht dat zij wetenschappelijk integer handelen. Van het OO&R mag worden verwacht dat het zijn onderzoekers bijstaat bij dergelijk handelen. De handreiking poogt een leidraad te bieden voor begeleiders en onderzoekers om hun handelen op af te stemmen. De handreiking bevat bovendien voor een aantal concrete casus de door het OO&R geadviseerde handelwijze van de betrokkenen. Handelt een onderzoeker in overeenstemming met de richtlijnen van de handreiking van het OO&R, dan is deze onderzoeker ervan verzekerd dat het OO&R de onderzoeker steunt wanneer de wetenschappelijke integriteit van de onderzoeker in twijfel wordt getrokken.

Bekijk de samenvatting

Contactinformatie