students in the park
students in the park

Jaarverslag 2023: Van betekenis

Het Jaarverslag 2023 van de Radboud Universiteit is verschenen. Uiteraard bevat het alle relevante feiten, cijfers en de jaarrekening, maar het schenkt ook aandacht aan onderzoek en onderwijs, het welbevinden van studenten en medewerkers en andere thema’s die van belang zijn voor de universiteit.

Een greep hieruit:

100 jaar Radboud

De Radboud Universiteit is al 100 jaar van betekenis, en dat is het afgelopen jaar op verschillende momenten gevierd. Tijdens het lustrum verzorgden studenten en medewerkers muzikale optredens, excursies en lezingen en werden eredoctoraten uitgereikt in aanwezigheid van koning Willem-Alexander.

Rector José Sanders spreekt vanaf het podium in De Vereeniging

Nieuwe rector magnificus 

José Sanders wil zich als nieuwe rector magnificus vooral profileren als verbinder: “De universiteit moet een vrijplaats blijven voor een open, academisch gevoerd debat. Dat betekent dat we onze deuren naar alle kanten moeten openzetten. Dat kan bijvoorbeeld door meer samen te werken met het hoger beroepsonderwijs, of opleidingen breder te maken.” 

Onderzoek

Intussen blijft de universiteit bijdragen aan belangrijk onderzoek, ook internationaal. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de universiteit mede gaat investeren in een 14 TESLA-scanner. Volgens Daniël Wigboldus, voorzitter van het college van bestuur, laten zulke projecten zien “hoe belangrijk het is om te blijven investeren in goede infrastructuur voor onderzoek als voorwaarde voor verdere ontwikkeling van de wetenschap.” 

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs heeft de universiteit in 2023 een vernieuwde visie neergezet waarin we uitspreken dat kernwaarden in onderwijs zijn dat het persoonlijk, academisch en duurzaam is. “In de komende jaren zullen we hieraan verder gestalte geven in de keuzes voor onderzoeksgedreven, interdisciplinair en maatschappelijk relevant onderwijs waarin studenten tijdens hun opleiding keuzes kunnen maken die hun groei en focus tot uitdrukking brengen”, aldus Sanders.

Studenten en medewerkers 

Volgens de Nationale Studenten Enquête 2023 zijn studenten aan de Radboud Universiteit gemiddeld genomen zeer tevreden over hun opleiding. Ook de sfeer aan de universiteit wordt positief beoordeeld. Wel mag de studielast wat beter worden gespreid. Er zijn stappen gezet om de begeleiding van studenten te verbeteren. 

Voor de medewerkers is onder meer het programmaplan Erkennen & Waarderen gestart. Door in gesprek te gaan, beleid te veranderen en nieuwe initiatieven te ontplooien wil de universiteit zorgen voor meer ruimte voor medewerkers om hun talenten op een gezonde manier in te zetten en te ontplooien.

Studenten achter hun laptop buiten op de campus van de Radboud Universiteit.

Sociale veiligheid

Er is in 2023 veel aandacht besteed aan het vergroten van de sociale veiligheid. Eind 2023 is het plan ‘Prevent – Care – Cure’ gepresenteerd.

“Met dit plan willen we vooral de nodige cultuurverandering stimuleren en sociale veiligheid structureel borgen door de hele universiteit”, zegt Agnes Muskens, vicevoorzitter van het college van bestuur. “We willen echt het hele terrein van sociale veiligheid beslaan, van preventie tot aan het afleggen van verantwoording. En dan gaat het ook om gedrag als pesten, roddelen en andere vormen van intimiderend optreden.”

De universiteit gaat nadrukkelijker sturen op preventie en op het versterken van een cultuur waarin we elkaar kunnen aanspreken op gedrag, en waarin voor ongewenst gedrag geen ruimte is. Waar schendingen toch voorkomen wordt er ingegrepen, met oog voor alle betrokkenen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een speerpunt voor de Radboud Universiteit. In 2023 is het thema verder verweven in het onderwijsaanbod. Er is ook een toenemend aantal keuzecursussen en studieprogramma’s op dat gebied, en inmiddels heeft 62% van alle bachelorstudenten een of meer van die cursussen gevolgd. In het afgelopen jaar is opnieuw meer energie bespaard, is verder gewerkt aan duurzame gebouwen, is het aanbod van eten en drinken plantaardiger geworden, en is verder uitwerking gegeven aan het biodiversiteitsbeleid.

Studenten op de campus

Hoe gaat op het op de faculteiten?

Ook in dit jaarverslag blikken de decanen terug op hun faculteit; in zeven interviews geven zij meer achtergrondinformatie over belangrijke gebeurtenissen in hun faculteit.

Download het jaarverslag

Meer informatie

De Engelse vertaling van het Jaarverslag 2023 volgt zo spoedig mogelijk. Klik hieronder op de button om voorgaande jaarverslagen te bekijken.

Meer info