Koninklijke onderscheidingen voor zeven Radboudianen

Zeven hoogleraren van de Radboud Universiteit en het Radboudumc ontvangen een koninklijke onderscheiding vanwege hun uitzonderlijke wetenschappelijke en/of maatschappelijke verdiensten.

Update: in verband met coronamaatregelen zijn de onderscheidingen op 2 juli uitgereikt.

Het gaat om de volgende personen:

De Orde van Oranje-Nassau is gekoppeld aan bijzondere verdiensten voor de samenleving. 
De onderscheiding Orde van de Nederlandse Leeuw wordt verleend voor verdiensten op het gebied van wetenschap en kunsten.

Toelichting

Prof. mr. Paul Bovend’Eert, hoogleraar Staatsrecht

Koninklijke onderscheidingen voor zeven Radboudianen

Paul Bovend’Eert zet zijn wetenschappelijke expertise op het terrein van het staatsrecht in voor maatschappelijk relevante onderwerpen. Hij mengt zich in het publieke debat over lastige staatsrechtelijke thema’s en maakte deel uit van commissies waarbij een wetenschappelijke beoordeling van het staatkundige proces een maatschappelijk belang dient. Zo verrichtte hij op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de kabinetsformaties van 2017 en 2012 en was hij recent lid van het onderzoeksteam dat verslag uitbracht over het politiek en maatschappelijk gevoelige dossier van de grondwettelijke uitkering van de Koning.
Bovend’Eert is ook zeer betrokken bij de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit en in het bijzonder begaan met de kwaliteit en de studeerbaarheid van het onderwijs. Het opleiden van kwalitatief goede juristen voor een sterke rechtsstaat is daarbij zijn doel. Ook is hij geïnteresseerd in de rechtsstatelijke organisatie van het eiland Curaçao en in de rechtenfaculteit van de University of Curaçao. Ook hier toont hij zich een wetenschapper met grote toewijding voor de publieke zaak.

Prof. dr. Ad Hermus, emeritus hoogleraar Inwendige geneeskunde

Koninklijke onderscheidingen voor zeven Radboudianen

Ad Hermus heeft in de afgelopen decennia velen bijeengebracht rond goede zorg voor mensen met een hormoonziekte. Hij heeft gezorgd voor een betere en meer uniforme zorg voor en behandeling van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie. Onder zijn leiding is de eerste kwaliteitsstandaard in Nederland op dit gebied ontwikkeld die ervoor zorgt dat deze levensbedreigende complicatie snel en adequaat kan worden behandeld. Hij introduceerde een succesvolle behandeling voor de ziekte struma en stelde richtlijnen op voor de behandeling van Cushing-patiënten. De ziekte van Cushing, veroorzaakt door een teveel aan steroïdhormonen, heeft nog lang na herstel effect op patiënten. Hermus heeft met zijn onderzoek duidelijk gemaakt dat deze patiënten een multidisciplinair revalidatieprogramma nodig hebben.
Ook zorgde hij voor vroege opsporing van erfelijke bijnierhyperplasie, een ziekte die meteen na de geboorte al levensbedreigend kan zijn door een verkeerde hormoonhuishouding. Dankzij prof. Hermus is de controle op deze aandoening vanaf 2002 een onderdeel van de hielprik en is door een vroege diagnose levensreddend optreden mogelijk.
Mede dankzij de inzet van prof. Hermus is de sectie Endocriene ziekten van het Radboudumc uitgegroeid tot één van de grootste endocrinologiecentra in Nederland. Zijn grote kracht daarbij is dat hij patiënten bij het onderzoek betrekt met grote positieve gevolgen voor hun kwaliteit van leven - een groot maatschappelijk belang - en dat hij onderzoeksresultaten naar de concrete medische praktijk brengt.

Prof. dr. Ans van Kemenade, hoogleraar Engelse taalkunde

Koninklijke onderscheidingen voor zeven Radboudianen

Ans van Kemenade was bijna tien jaar lang voorzitter van het bestuur van het Universitair Talencentrum Nijmegen, dat uitgroeide tot een groot expertisecentrum voor taal en communicatie. Zij legde het fundament voor het huidige Radboud in’to Languages.
Als voorzitter van de Commissie Taalbeleid (2009-2018) boog ze zich over de verankering van de Engelse taal binnen de Radboud Universiteit, de borging van de kwaliteit van zowel het Nederlands als het Engels en de verbetering van de interculturele vaardigheden van medewerkers en studenten.
Ze was zeven jaar bestuurslid van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) in een periode waarin deze zich ontwikkelde tot een internationaal erkende en als exemplarisch beschouwde onderzoeksschool. Daarmee heeft ze het Nederlandse taalwetenschappelijke onderzoek internationaal voor het voetlicht gebracht.
In het domeinbestuur Geesteswetenschappen zette ze zich in voor de zelforganisatie en internationalisering van de geesteswetenschappen. Ze had een onmisbare rol in het samenwerkingsproject CLARIAH (Common Lab Infrastructure for the Arts and Humanities) waardoor voor onderzoekers een enorme verzameling digitale data en innovatieve en gebruiksvriendelijke applicaties voor de verwerking van deze data ter beschikking is komen te staan. Mede dankzij haar inbreng binnen NWO speelt Nederland op dit moment een leidende rol in de digitale omwenteling in de geesteswetenschappen in Europa.

Prof. dr. John van Opstal, hoogleraar Biofysica

Koninklijke onderscheidingen voor zeven Radboudianen

John van Opstal onderzoekt hoe mensen geluid weten te lokaliseren. Met nieuwe kennis over hoe dat in het brein werkt, heeft Van Opstal in samenwerking met het Radboudumc en diverse bedrijven bijgedragen aan nieuwe typen gehoorimplantaten.
Met zijn studies van gecoördineerde oog- en hoofdbeweging in reactie op externe stimuli heeft hij een belangrijke stap gezet in het begrijpen hoe we de wereld om ons heen stabiel kunnen zien: kennis die kan worden toegepast in robots en zelfnavigerende systemen waar hetzelfde probleem moet worden opgelost. John van Opstal past dit zelf toe in samenwerking met een onderzoeksgroep in Portugal om robots te maken die ook met lichaam, hoofd en ogen bewegen. Van Opstal maakt zijn onderzoek voor een breed publiek toegankelijk. Zo schreef hij onder meer een invloedrijk boek over de verwerking van auditieve informatie.
Naast het onderwijs op de universiteit heeft John van Opstal zich altijd sterk ingezet voor het natuurkunde-onderwijs op middelbare scholen, door te participeren in commissies en modules voor scholieren in het voortgezet wetenschappelijk onderwijs te ontwikkelen.

Prof. dr. Judith Prins, hoogleraar Medische psychologie

Koninklijke onderscheidingen voor zeven Radboudianen

Judith Prins is een veelzijdig clinicus met een grote ervaring in de psychosociale begeleiding van volwassenen en kinderen met kanker. Met haar expertise bouwde ze aan de onderzoeksgroep Psychosociale oncologie, een groep die internationale erkenning geniet vanwege onder meer het gebruik van nieuwe technologieën voor psychologische interventies via e-health. Judith Prins ontwikkelde e-health programma’s voor borstkankerpatiënten en mensen met psychische klachten. Door nazorg online aan te bieden, wordt kennis van medisch psychologen over leren leven met kanker voor een grotere groep toegankelijk. Judith Prins is veelvuldig te horen op radio en tv over het leven van kankerpatiënten. ‘. Ze gaat voor nog meer ziektes e-healthprogramma’s ontwerpen zodat nog meer patiënten geholpen worden.
In de AYA-polikliniek (Adolescents and Young Adults) kunnen jonge kankerpatiënten terecht in elk stadium van de behandeling met alle problemen die ontstaan door de ziekte, zoals met studie, familie, geld, werk of met zorgen rond de naderende dood. AYA-poliklinieken zijn er nu overal in Nederland en dat is te danken aan het initiatief vanuit Nijmegen waarin Judith Prins een sleutelrol vervulde. Prins wordt veelvuldig geconsulteerd door collega’s in binnen- en buitenland vanwege haar expertise inzake (implementatie van) psychologisch interventieonderzoek in combinatie met e-health.

Prof. dr. Floris Rutjes, hoogleraar Organische scheikunde

Koninklijke onderscheidingen voor zeven Radboudianen

Floris Rutjes is een expert in de synthese van organische verbindingen. Hij houdt zich met name bezig met het ontwikkelen van duurzame synthesemethoden voor het maken van kleine, vaak biologisch relevante moleculen. Daarbij richt hij zich op nieuwe katalytische en milieuvriendelijke chemische routes, bijvoorbeeld door verschillende typen katalysatoren tegelijk in te zetten voor een bepaalde chemische reactie. Targets zijn daarbij veelal moleculen met een biologische activiteit.
Ook is hij vermaard om de ontwikkeling van nieuwe zogeheten ‘click’-reacties om organische moleculen aan biomoleculen te zetten. Twee van de momenteel meest gebruikte click-reagentia zijn door hem ontdekt en op de markt gebracht. Floris Rutjes heeft ook indruk gemaakt met zijn onderzoek aan ‘flow-microreactoren’ in de organische synthese, een nieuwe en veelbelovende techniek om op een efficiënte manier chemische verbindingen te maken. Hij is wereldwijd een van de pioniers op dit gebied. Behalve op organische synthese en medicinale chemie richt hij zich ook op ‘flow’-chemie in microreactorsystemen. Dit is een nieuwe en veelbelovende techniek om op een efficiënte en meer milieuvriendelijke manier chemische verbindingen te maken.
Als docent speelt Floris Rutjes een belangrijke rol in het onderwijsinstituut Moleculaire Wetenschappen. Hij was opleidingscoördinator van de scheikundeopleiding en was acht jaar directeur van het Onderwijs¬instituut. Hij begeleidde in 2016 de overgang van de bacheloropleidingen scheikunde en moleculaire levenswetenschappen naar volledig Engelstalige opleidingen.

Prof. dr. Paul Smits, hoogleraar Farmacologie, oud-decaan en oud- voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc

Koninklijke onderscheidingen voor zeven Radboudianen

Paul Smits werd in 1995 benoemd tot hoogleraar Farmacologie en hoofd van de afdeling Farmacologie-Toxicologie van het Radboudumc. Vijf jaar later werd hij opleider voor het aandachtsgebied klinische farmacologie binnen de interne geneeskunde.
Van 2008 tot 2012 was hij wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (NCEBP), voorzitter van het bestuur van het IWKV (Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid), lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en lid van de Beraadsgroep Geneeskunde van de Gezondheidsraad.
Als decaan van de medische faculteit van de Radboud Universiteit/vicevoorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc heeft Paul Smits zich vanaf 2012 vooral ingezet voor het nieuwe curriculum voor geneeskunde en biomedische wetenschappen, de researchagenda 2025, de Digital Research Environment (DRE) en de Radboudumc Technology Centers. Hij maakte zich sterk voor een aantal toonaangevende thema’s waarmee het Radboudumc zich profileert met als sleutelwoorden persoonsgericht, innovatie en samenwerken in netwerken. Zijn interne focus lag op de strategische vraagstukken zoals het intensiveren van afdelingsoverstijgende samenwerking, de beweging naar een vraaggestuurde organisatie en het samenwerken binnen een academisch medisch netwerk.
Smits enthousiasmeert collega’s om zich te richten op het ontwikkelen van een innovatieve, betaalbare en duurzame gezondheidszorg die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Hij bevordert het leggen van uitstekende externe contacten met ministeries, provincies en gemeenten, evenals met politiek verantwoordelijken. Na het overlijden van Leon van Halder (voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc) heeft Smits het voorzitterschap op zich genomen tot zijn afscheid in december 2019.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.