Marijke ter Voert benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies

Marijke ter Voert wordt met ingang van 1 juli 2020 benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Empirical Legal Studies is een nieuwe leeropdracht, die gaat over onderzoek naar de onderliggende assumpties en werking van het recht in de praktijk.

Mw. Ter Voert is sinds 2003 senior wetenschappelijk medewerker bij het WODC, afdeling Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en vreemdelingenaangelegenheden. Ze leidt onderzoeksprojecten op het terrein van gerechtelijke en buitengerechtelijke geschilbeslechting, juridische beroepsgroepen, gesubsidieerde rechtsbijstand en scheiding. Ze publiceert hierover en geeft lezingen en adviezen.

Over Marijke ter Voert

Marijke ter Voert benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies

Marijke ter Voert (Doetinchem, 1963) studeerde van 1982 tot 1988 Cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit. In 1994 promoveerde ze - in Nijmegen - op een grootschalig surveyonderzoek over normen en waarden op het gebied van levensbeschouwing, arbeid en consumptie.

Van 1994 tot 1999 werkte ze als postdoctoraal onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Aansluitend was ze een jaar onderzoekscoördinator bij de Handhaving Adviesgroep te Bloemendaal, waarna ze in 2000 als onderzoeker in dienst trad van het WODC, afdeling Rechtsbestel, Rechtspleging en Regelgeving (RRR), Ministerie van Justitie. Van 2008 tot 2009 was ze er waarnemend afdelingshoofd en daarna plaatsvervangend afdelingshoofd.

Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Aan de Radboud Universiteit gaat prof.  Ter Voert empirisch juridisch onderzoek initiëren en stimuleren. Binnen de multidisciplinaire onderzoeksgroep Conflictoplossing zal ze zich richten op het speerpunt Conflictoplossende instituties,  dat onderdeel is van het landelijke Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Dit sectorplan verstevigt het wetenschappelijk onderzoek binnen de Nederlandse rechtsgeleerdheid.

Rechtspraak en geschilbeslechting

De nieuwe hoogleraar zal zich vooral concentreren op de rol van de rechtspraak met als aandachtspunten: de verhouding tussen rechtspraak en buitengerechtelijke vormen van geschilbeslechting; de legitimiteit en kwaliteit van de rechtspraak en het gebruik van digitale technologieën bij het oplossen van conflicten.

Tevens zal ze zich inzetten om het juridisch empirisch onderzoek meer in te bedden in het onderwijs. Dit onderwijs zal zich onder meer richten op het interpreteren en gebruiken van  onderzoeksbevindingen in de praktijk en op kennis en vaardigheden om zelf empirisch onderzoek uit te voeren voor Research Masters of promovendi.

Meer weten? Neem contact op met

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.