Initiatiefgroep
Initiatiefgroep

Overleg nieuwe wet asielopvang

Op 22 november 2022 heeft de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland een constructief gesprek gevoerd met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de problematiek rondom de opvang van asielzoekers in Nederland.

Centraal in dit gesprek stond het Plan KAN**: een plan voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland (pdf, 144 kB). Dit plan biedt een aantal inzichten en alternatieven voor het nu voorliggende wetsontwerp (De Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen).

De strekking van Plan KAN is om in iedere gemeente in Nederland naar rato van het inwonertal structureel asielopvang te realiseren. Belangrijk verschil met het wetsontwerp is dat er in Plan KAN geen minimale grootte van opvangcentra wordt gehanteerd. Dat betekent onder meer dat de voorgestelde 'bonus' voor het realiseren van meer opvangplekken dan op basis van het inwonertal vereist is, ook aan kleine gemeenten kan worden verstrekt. Bijvoorbeeld omdat een gemeente 35 in plaats van 30 plaatsen realiseert. 

Tijdens het gesprek bleek dat de staatssecretaris open stond voor suggesties. Hij benadrukte de waardevolle inbreng van organisaties zoals de Kerken. Initiatiefgroep was positief gestemd over de uitkomst voor het gesprek, omdat de suggesties serieus overwogen worden, hetgeen een verbetering betekent voor de mensen waar het uiteindelijk om gaat: de vluchteling enerzijds en de lokale gemeenschap anderzijds.
 

De Initiatiefgroep bestaat uit:

  • Ineke Bakker (Vz. Werkgroep Vluchtelingen Raad van Kerken),
  • Christien Crouwel (Alg. secr. Raad van Kerken),
  • Carolus Grütters (Radboud Universiteit),
  • Rachel Streefland (Weth. Utrecht),
  • Marcel Thijsen (Burg. Tynaarlo) en
  • John van Tilborg (Dir. INLIA).

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Centrum voor Migratierecht