Pauline Ernste benoemd tot CPO-hoogleraar Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk

Pauline Ernste is per 1 januari 2023 benoemd tot CPO-hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit met als leeropdracht Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk. Het betreft een leeropdracht voor twee jaren op de CPO-wisselleerstoel, de leerstoel van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs.

De wisselleerstoelhouder levert een bijdrage aan de ontwikkeling van opleidings- en cursusprogramma's van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO), verzorgt onderwijs, verricht onderzoek en adviseert het CPO over aspecten aangaande de leeropdracht die relevant zijn voor de juridische praktijk en daar geldende opleidingsbehoeften.

Het onderzoek van Ernste richt zich op de gehele breedte van het burgerlijk procesrecht, maar ook de verschillende vormen van Alternative Dispute Resolution (ADR). ‘Mijn publicaties zien op geschilbeslechting in brede zin, zoals bindend advies, niet-bindend advies, arbitrage, mediation en de Netherlands Commercial Court. Daarnaast heb ik mij verdiept in de voorstellen tot vereenvoudiging, versnelling en digitalisering van het burgerlijk procesrecht. In mijn functie als hoogleraar zal ik mij focussen op het ondernemingsgerichte procesrecht (corporate litigation en financial litigation) en op de verschillende vormen van (alternatieve) geschilbeslechting op de ondernemingsrechtelijke gebieden. Ik kijk er naar uit om met het CPO nieuwe opleidingen en cursussen te ontwikkelen, in het bijzonder op het gebied van arbitragerecht. Het arbitragerecht is constant in ontwikkeling en kent, om in de woorden van prof. mr. P. Sanders te spreken "never a dull moment".’

Pauline Ernste

Over Pauline Ernste

Ernste (Doetinchem, 1983) studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit, en is in 2006 zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk afgestudeerd. In 2012 is ze gepromoveerd op een proefschrift met de titel ‘Bindend advies’. Daarin heeft ze, aan de hand van een interne vergelijking van bindend advies met overheidsrechtspraak onderzocht of de wezenlijke regels uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ook gelden in de bindend adviesprocedure, en welke voetangels en klemmen er aan bindend advies zijn verbonden.

Na het afronden van haar proefschrift was ze nog twee jaar verbonden aan de Radboud Universiteit als universitair docent. Sinds 2015 is ze werkzaam in de advocatuur, bij NautaDutilh in Amsterdam. ‘Hier sta ik cliënten bij in nationale en internationale arbitrages onder verschillende arbitragereglementen en daaraan gerelateerde procedures voor de Nederlandse rechter. Ik richt mij in het bijzonder op procedures met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging, alsmede de vernietiging van arbitrale vonnissen (waaronder ook procedures bij de Hoge Raad). Sinds 2018 combineer ik deze werkzaamheden met het verrichten van onderzoek aan de Radboud Universiteit en aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.’

Ernste volgt Ruud Hermans op, die in de jaren 2019-2022 de CPO-wisselleerstoel bekleedde.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid