Radboud project krijgt Horizon Europe subsidie voor onderzoek naar individuele, vrijwillige klimaatmaatregelen

Met 5,5 miljoen euro van de Europese Commissie gaat een consortium onder leiding van prof. Birka Wicke (afdeling Environmental Science, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) en dr. Sander Chan (afdeling Geography, Planning and Environment, Faculteit der Managementwetenschappen) kansen identificeren om vrijwillige klimaatactie met een hoge integriteit – dus met juiste milieuclaims – te versterken en op te schalen. Met deze acties draagt het consortium bij aan het verminderen van broeikasgassen uitstoot op globale schaal. Het project “Achieving High-Integrity Voluntary Climate Action” (acroniem ACHIEVE) brengt interdisciplinaire expertise op het gebied van vrijwillige klimaatactie en klimaatbeleid samen, van academische instellingen tot think tanks, onderzoeksinstituten, for-profit en non-profit organisaties en NGO’s.

In de afgelopen jaren zijn er ontelbaar veel vrijwillige klimaatmaatacties gestart door niet-statelijke en lokale organisaties, zoals bedrijven, financiële instellingen, maatschappelijke organisaties, steden en andere subnationale overheden. Deze vrijwillige klimaatmaatacties hebben verschillende doelen, bijvoorbeeld het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of het helpen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Samen kunnen deze acties een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs.

De milieuclaims die niet-statelijke en lokale actoren maken zijn vaak echter niet terecht. Daarnaast maken sommigen van deze actoren gebruik van controversiële methoden, waaronder de handel in uitstootcertificaten (carbon credits) en het gebruik van controversiële technologieën (zoals het afvangen en opslaan van broeikasgassen). Hierdoor rijzen vragen over integriteit en mogelijk greenwashing. Integriteit is daarom cruciaal voor het aanpakken van klimaatverandering en de gevolgen ervan, en ook voor het inlossen van de klimaatbeloften van heel veel actoren.

Op naar eerlijke en integere klimaatacties

Het onderzoeksproject ACHIEVE zoekt naar mogelijkheden om integere vrijwillige klimaatmaatactie kracht bij te zetten en op te schalen, met als doel wereldwijd een klimaatneutrale (net zero) samenleving te verwezenlijken voor 2050.           

Birka Wicke: “We need interdisciplinary collaboration that integrates research strands on climate effectiveness and sustainability impacts with legitimacy, transparency and credibility to make sure voluntary climate action can properly and with high integrity contribute to our climate goals. I am very excited our interdisciplinary research ideas were funded and that we can now start to implement them.”

Sander Chan: "Taking on the climate challenge involves more than just cutting emissions to zero. It's about our dedication to environmental integrity and societal fairness. Our approach revolves around collaboration between natural and social scientists. This interdisciplinary teamwork is necessary to strengthen our ability to keep the promises of voluntary climate action."

Interdisciplinair en internationaal consortium

Om de weg vrij te maken voor vrijwillige klimaatactie met een hoge integriteit, betrekt het ACHIEVE-consortium beleidsmakers en andere maatschappelijke belanghebbenden, zowel in Europa als globaal, zoals het World Wildlife Fund for Nature. Zij werken middels co-creatie met belanghebbenden aan capaciteitsopbouw en aan kaders voor de beoordeling van vrijwillige klimaatactie. Door vertrouwen op te bouwen en transparantie te bieden, zal ACHIEVE instrumenten aanreiken om greenwashing te identificeren en hiertegen op te treden, en klimaatactie met een hoge integriteit te bevorderen in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden.

ACHIEVE is mede ontwikkeld door project coordination officer Jasper Uijttenboogaart en  knowledge transfer officer dr. Francisco J. Arjona Madueño van Radboud Innovastion Science.

Jasper Uijttenboogaart: “We had a very pleasant collaboration during the development of the project and grant application phase. I think ACHIEVE has an unique and strong consortium. I look forward to the project and its results.”

Francisco J. Arjona Madueño: “Participating in the design of the valorisation strategy for ACHIEVE together with ACHIEVE’s partners has been very satisfying. ACHIEVE will develop an impact pathway that will fully unveil the value of high-integrity voluntary climate action in contributing to net zero.”   

ACHIEVE bestaat uit: Radboud Universiteit, University of Eastern Finland, Stockholm University, University of Oxford, NewClimate Institute for Climate Policy and Global Sustainability, PBL Planbureau voor de Leefomgeving (namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Öko-Institute - Institute for Applied Ecology, E3-Modeling, Tropical Agricultural Research and Higher Education Center, HOLISTIC, World Wide Fund for Nature, en CDP Europe.

schematische weergave van ACHIEVE factoren