Radboud Universiteit telt nu bijna 25.000 studenten

Dit collegejaar (2021-2022) studeren in totaal 24.678 studenten (peildatum 1 oktober), een stijging van 2,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Hoewel de Radboud Universiteit geen kwantitatieve groei nastreeft - voor de universiteit is het van belang dat de juiste student op de juiste plek terecht komt -  is in vijf jaar tijd het aantal studenten met 17,7 procent toegenomen en in tien jaar tijd met 31,8 procent.

Alle faculteiten zien een toename van het aantal studenten, waarbij de stijging bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen met 18,5 procent de grootste is. Uitzondering hierop is de rechtenfaculteit, die 2,3 procent minder studenten telt ten opzichte van vorig jaar.

Hoewel bij de Radboud Docenten Academie (lerarenopleidingen) het aantal studenten bij de reguliere eenjarige educatieve masters afneemt, geeft deze jaarlijks nog altijd stabiel 150 bevoegdheden af, mede dankzij andere trajecten in samenwerking met de faculteiten.

Tabel: Aantal hoofdinschrijvingen per faculteit

Radboud Universiteit telt nu bijna 25.000 studenten

De toename van het aantal studenten past in de trend van de afgelopen jaren. In vijf jaar tijd is het aantal Radboudstudenten gestegen met 17,7 procent en in tien jaar tijd met 31,8 procent.

Instroom

Het totaal aantal studenten dat een opleiding (bachelor, master en pre-master) start aan de Radboud Universiteit is dit jaar voor het eerst sinds 2015 licht gedaald (-0,9 procent) en bedraagt nu 9.249. Over een periode van vijf jaar is er nog altijd sprake van een flinke stijging (+14,1 procent). De lichte daling zien we vooral bij de eerstejaars bachelorstudenten; in de master stromen juist meer studenten in.

Tabel: Aantal hoofdinschrijvingen naar examentype

Radboud Universiteit telt nu bijna 25.000 studenten

* Post-initiële masters zijn veelal beroepsgerichte opleidingen die primair gericht zijn op mensen die al een hbo- of universitaire titel of graad (kan ook master zijn) behaald hebben.

Internationalisering

Het totaal aantal internationale studenten is dit jaar gestegen met 10,2 procent en bedraagt nu 2.656. Waar het aantal internationale studenten vorig jaar nagenoeg gelijk bleef, is er nu dus (weer) sprake van een stijging. In vijf jaar is het totaal aantal internationale studenten met 24,8 procent gestegen.

Tabel: Aantal internationale hoofdinschrijvingen

Radboud Universiteit telt nu bijna 25.000 studenten