Radboud Universiteit telt vijf procent meer studenten dan vorig collegejaar

Dit collegejaar (2020-2021) studeren 24.104 studenten aan de Radboud Universiteit. Dat zijn 1128 studenten meer ofwel een toename van 5 procent ten opzichte van vorig collegejaar. De stijging  wordt voor een deel veroorzaakt doordat ongeveer 650 studenten die in de normale situatie een negatief bindend studieadvies (BSA) zouden hebben ontvangen, nu een aangehouden advies hebben gekregen vanwege mogelijke coronavertraging. In heel Nederland is het aantal inschrijvingen met 8 procent gestegen.

Dat in het hele land zo veel meer studenten voor een academische opleiding ingeschreven staan bij een universitaire opleiding, kent verschillende oorzaken. Als gevolg van de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs zijn er dit jaar aanzienlijk meer eindexamenkandidaten voor het vwo geslaagd. Vermoedelijk nemen ook minder vwo-geslaagden een tussenjaar door de coronacrisis.

Het hogere aantal studenten is ook te verklaren doordat studenten nu onder voorwaarden mogen doorstromen naar de masteropleiding, ook als zij nog een klein aantal studiepunten in hun bacheloropleiding missen. Vóór corona betekende de zogeheten ‘harde knip’ dat een hbo’er met een kleine achterstand in studiepunten het daaropvolgende jaar niet met een universitaire opleiding kon starten. Door de ‘zachte knip’ die nu is afgesproken voor dit studiejaar, stromen meer mensen door van mbo naar hbo, van hbo naar wo en van bachelor naar master.

Ook het bindend studieadvies, waar universiteiten vanwege de coronamaatregelen coulanter zijn omgegaan, heeft gevolgen: landelijk valt normaal gesproken 7 procent van de studenten in het eerste jaar uit, nu is dat 5,4 procent.

Oktobercijfers Radboud Universiteit

Alle faculteiten zien een toename van het aantal studenten, met uitzondering van de medische faculteit waar de opleidingen een vast aantal studenten toelaten (numerus fixus). De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen laat met zeventien procent (126 studenten) de grootste stijging zien.

De toename van het aantal studenten past in de trend van de afgelopen jaren. In vijf jaar tijd is het aantal studenten gestegen met 21,1 procent en in tien jaar tijd met 28,7 procent (van 18.727 in 2010 naar 24.104 in 2020).

De Radboud Docenten Academie, die lerarenopleidingen aanbiedt, heeft te maken met een daling van 3,7 procent (ofwel: 4 studenten). De Radboud Docenten Academie kent, in vergelijking met de andere faculteiten, relatief gezien veel studentgroepen anders dan de reguliere masterstudenten. Bij die andere studentgroepen stijgt het aantal studenten, met name bij de tweejarige educatieve masters. In totaal neemt het aantal studenten toe met 32 procent, van 171 studenten in 2019 naar 226 studenten in 2020.

Instroom

Het aantal studenten dat voor het eerst aan de Radboud Universiteit studeert (bachelor, master en pre-master) is dit jaar met 3,9 procent gestegen naar 5.926.

Het aantal studenten dat voor het eerst aan de Radboud Universiteit aan een bacheloropleiding begon, is met 1,9 procent toegenomen.  In totaal telt de universiteit dit collegejaar 13.731 bachelorstudenten.

Het aantal eerstejaars dat aan de Radboud Universiteit begon aan een pre-master is dit jaar gestegen met 10,7 procent naar 1.027.

Het totaal aantal masterstudenten steeg met 7,4 procent tot 8.676. Hiervan zijn 3.508 studenten eerstejaars masterstudenten. Studenten van elders weten de masteropleiding van de Radboud Universiteit beter te vinden dan vorig jaar; de instroom van elders in een masteropleiding nam toe met 7,1 procent tot 726 studenten.

Tabel: Aantal hoofdinschrijvingen naar examentype

 

2016

2017

2018

2019

2020

Verschil 1 jaar

Verschil 5 jaar

Bachelor eerstejaars

3.901

4.161

4.268

4.518

4.557

0,9%

16,8%

Bachelor hogerejaars

7.935

8.107

8.426

8.718

9.174

5,2%

15,6%

Master

7.203

7.255

7.779

8.079

8.676

7,4%

20,4%

Master post-initieel*

129

156

162

180

155

-13,9%

20,2%

Pre-master

729

1.285

1.501

1.481

1.542

4,1%

111,5%

Totaal Radboud Universiteit

19.897

20.964

22.136

22.976

24.104

4,9%

21,1%

* Post-initiële masters zijn veelal beroepsgerichte opleidingen die primair gericht zijn op mensen die al een hbo- of universitaire titel of graad (kan ook master zijn) behaald hebben.

Internationalisering

Het aantal internationale studenten dat instroomt in een bachelor, master of pre-master is dit jaar gedaald met 8,8 procent tot 774 studenten, mogelijk mede als gevolg van de coronacrisis. Het totaal aantal internationale studenten bleef met 2.411 ongeveer gelijk. Over een periode van vijf jaar steeg het aantal internationale studenten met 24,3 procent.