Lintjes
Lintjes

Radboudianen ontvangen Koninklijke onderscheidingen

Zeven medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc ontvangen dit jaar ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding vanwege hun uitzonderlijke wetenschappelijke en/of maatschappelijke verdiensten. De onderscheidingen worden op vrijdag 26 april uitgereikt op de campus door burgemeester Hubert Bruls.

Het gaat om de volgende personen:

 • Marcel Olde Rikkert, medisch specialist en hoogleraar Klinisch Geriatrie, Faculteit der Medische Wetenschappen
  Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Nicole Blijlevens, hoogleraar en internist-hematoloog, faculteit der Medische Wetenschappen
  Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Frits Vaandrager, hoogleraar Informatics for Technical Applications, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Gerard van der Velde, wetenschapper, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Noëlle Aarts, hoogleraar leerstoel Socio-Ecologische Interacties, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 • Vincent Hunink, universitair docent Vroegchristelijk Grieks en Latijn, Faculteit der Letteren
  Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Ashley Terlouw, hoogleraar Rechtssociologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De Orde van Oranje-Nassau is gekoppeld aan bijzondere verdiensten voor de samenleving. De onderscheiding Orde van de Nederlandse Leeuw wordt verleend voor verdiensten op het gebied van wetenschap en kunsten.
 

Marcel Olde Rikkert met zijn Koninklijke onderscheiding

Marcel Olde Rikkert

Marcel Olde Rikkert is hoogleraar Klinische Geriatrie, Principal Investigator en Principal Lecturer en was tot 2020 hoofd van de afdeling Geriatrie. Sinds 2020 is hij parttime werkzaam als hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en daarnaast nog steeds actief in zorg, onderwijs en onderzoek. In zijn klinische werk richt hij zich met name op passende zorg voor kwetsbare ouderen, waarbij de oudere zelf aan het stuur zit. Dit zowel voor ouderen mét als zonder cognitieve stoornissen.
Hij richtte in 2003 het Radboudumc Alzheimer Centrum op, waarvan hij nog steeds trekker is. Daarnaast heeft hij in 2008 het Innovatienetwerk 100 opgezet, een samenwerking van zorginstellingen, professionals, kennisorganisaties én ouderen, met als doel om op basis van wetenschappelijke bevindingen, medische zorg én de bevordering van het welzijn (bijvoorbeeld vermindering van eenzaamheid) voor kwetsbare ouderen op elkaar af te stemmen. In lijn hiermee is hij ook oprichter van DementieNet, een nog groter netwerk gericht op initieel intensievere zorg via de eerste lijn. Tot slot heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd als voorzitter van de Commissie Herziening Richtlijn Dementie voor medisch specialisten.

Nicole Blijlevens

Nicole Blijlevens

Nicole Blijlevens is afdelingshoofd Hematologie en medisch directeur van het Hemofilie Behandel Centrum van het Radboudumc. Daarnaast is ze keteneigenaar van de hemato-oncologie keten binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie. Ze is met name bekend om haar sterke innovatieve kracht in de Hematologie en haar (inter)nationale voorbeeldfunctie daarin. Zo zorgt ze voor nieuwe behandelingen voor patiënten, die de kwaliteit van leven ten goede komt. Daarmee is Blijlevens ook een boegbeeld van persoonsgerichte zorg en van het alom gewaardeerde CMylife, een platform voor patiënten met hematologische ziekten, betrokkenen en zorgverleners. Passend bij haar visie heeft ze de rol van ambassadeur van het programma ‘De Menselijke Maat’ in het Radboudumc. Naast haar taken in de patiëntenzorg zet Blijlevens zich sterk in voor onderwijs.
Ook is ze Principal Investigator binnen het Radboudumc en lid van diverse internationale wetenschappelijke verenigingen.

Frits Vaandrager met zijn Koninklijke onderscheiding

Frits Vaandrager

Frits Vaandrager is hoogleraar Informatics for Technical Applications aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Hij krijgt de onderscheiding omdat hij verantwoordelijk is voor fundamentele doorbraken op zijn wetenschappelijk gebied: informatica voor technische toepassingen. Daarmee heeft hij een grote impact in de industrie, waardoor de industrie betrouwbaarder en efficiënter kan werken. Daarnaast is hij al decennia lang een voorvechter en initiator van diversiteit en inclusie in de ß-wetenschappen en in het bijzonder in de informatica. Tenslotte heeft hij aan de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica een helder en werkbaar beleid ingevoerd op het gebied van Research Data Management, waardoor de Radboud Universiteit een internationale koploper geworden is op FAIR datamanagement. Dat gaat over het openbaar toegankelijk maken van data, zodat derden onderzoeksresultaten kunnen verifiëren.  

Gerard van der Velde met zijn Koninklijke onderscheiding

Gerard van der Velde

Gerard van der Velde is als wetenschapper verbonden aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Gedurende zijn carrière heeft hij een grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact gehad. Zo heeft hij honderden wetenschappelijke publicaties en rapporten gepubliceerd, hoofdzakelijk op het gebied van de aquatische ecologie. Na zijn pensionering in 2011 is hij nog steeds wetenschappelijk actief, draagt hij bij aan landelijk beleid voor invasieve exoten en begeleidt hij promovendi. Het wetenschappelijke werk van Van der Velde is van grote (inter)nationale betekenis. Hij was één van de hoofdonderzoekers van de effecten van de Sandoz ramp op de Rijn, is decennia lang betrokken geweest bij het organiseren van (inter)nationale congressen, heeft meerdere internationale expedities geleid en was redacteur van diverse (inter)nationale tijdschriften. Daarnaast heeft hij als vrijwilliger zich ingezet bij een veelvoud van organisaties, waaronder voor NMV, duikvereniging ‘De Bevers’, Museum de Bastei en Naturalis.

Noëlle Aarts met haar Koninklijke onderscheiding

Noëlle Aarts

Noëlle Aarts is hoogleraar leerstoel Socio-Ecologische Interacties aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Zij is een academicus met een groot wetenschappelijk staat van dienst, die dat weet te combineren met een duidelijke aanwezigheid in actuele maatschappelijke debatten. Zo heeft ze in tal van wetenschappelijke publicaties de relatie onderzocht tussen verschillende stakeholders in complexe situaties waar de rol van wetenschappelijke kennis wordt betwist, met aandacht voor frameconstructie. Ook heeft ze uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe om te gaan met ambiguïteiten en paradoxen en grote interdisciplinaire projecten opgezet over onder andere regionale innovatie en ‘healthy landscapes’, met een sterk inter- en transdisciplinaire insteek. Voorbeelden hiervan zijn de NWA-projecten ‘Living Lab Ooijpolder: Opschalen van een succesvol socio-ecologisch experiment voor biodiversiteitsherstel’ en ‘Solving Conflicts: Conversations in conflict management and resolution in nature-inclusive initiatives’. Haar onderzoek wordt breed uitgedragen niet alleen binnen de wetenschap maar ook in maatschappelijke discussies, waar ze zelf actief aan deelneemt (recente voorbeelden zijn de betekenis van de boerenprotesten in de stikstofdiscussie en de rol die ‘wetenschappelijke getallen’ spelen).

Aarts heeft ook internationaal erkende expertise op het gebied van strategische communicatie en is prominent actief en aanwezig in de huidige (academische) reflectie over wetenschapscommunicatie, als organisator van congressen op dit gebied. Naast deze uitgebreide wetenschappelijke activiteiten en de sterke aanwezigheid in maatschappelijke debatten, bekleedt Aarts tal van nevenfuncties waardoor haar kennis nog meer impact heeft. Bijvoorbeeld als lid van de Board van het Rathenau Instituut (een organisatie die zich bezighoudt met vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving en die politiek, beleid en samenleving daarover informeert). Haar bestuurlijke kwaliteiten hebben ook tot een grote bloei en groei van het Institute for Science in Society geleid, waarvan ze sinds 2018 onderzoeksdirecteur is.

Vincent Hunink met zijn Koninklijke onderscheiding

Vincent Hunink

Vincent Hunink is een internationaal erkende wetenschapper en universitair docent Vroegchristelijk Grieks en Latijn aan de Faculteit der Letteren. Hij krijgt zijn onderscheiding voor zijn ongekende en tomeloze inzet om de klassieke cultuur voor een groot publiek toegankelijk te maken. Het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en samenleving is juist bij een onderwerp als klassieke talen en geschiedenis van extra groot belang. De klassieke geschiedenis heeft de samenleving namelijk gevormd en een grote invloed gehad op de huidige cultuur, het rechtssysteem, politieke stelsels en contemporaine ideeën over de inrichting van de maatschappij. Hunink zorgt ervoor dat belangrijke kennis over het verleden, die onmisbaar is om te begrijpen hoe de hedendaagse samenleving vorm heeft gekregen, op een effectieve en speelse manier voor een breed publiek toegankelijk wordt gemaakt, van jong tot oud. 

Zijn grootste verdienste, en de reden waarom hij met name een Koninklijke onderscheiding verdient, zijn de vele vertalingen die hij gemaakt heeft van de Latijnse literatuur, deels binnen zijn aanstelling als universitair docent, maar voor een groot deel ook in zijn vrije tijd. Daarnaast heeft Hunink bijgedragen aan het schrijven van tientallen examenbundels voor middelbare scholieren, is hij lid geweest van talloze redacties van tijdschriften voor het vertalen en schrijven over de klassieke cultuur en zet hij zich belangeloos in voor jonge vertalers via zijn stichting Carptim. Ook op andere wijzen spant hij zich in om de antieke cultuur voor een groot publiek toegankelijk te maken. Dat heeft hij met name gedaan met zijn vele nevenactiviteiten, waarmee hij de universiteit eveneens een dienst heeft bewezen door te helpen om de kloof tussen wetenschap en samenleving te overbruggen. Eerder won hij al in 2020 de onderwijsprijs van de Faculteit der Letteren.  

Ashley Terlouw met haar Koninklijke onderscheiding en de burgemeester Renske Helmer-Englebert van Wijchen

Ashley Terlouw

Ashley Terlouw is een maatschappelijk betrokken hoogleraar Rechtssociologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar missie is om met wetenschappelijke kennis een rechtvaardigere samenleving te creëren. Terlouw probeert haar onderzoek altijd te vertalen naar de praktijk. Een belangrijk recent voorbeeld hiervan is haar betrokkenheid bij de reflectie van de rechtbanken naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Zij zet zich al decennialang in om onderwerpen als discriminatie, racisme en (vreemdelingen)recht bij iedereen hoog op de agenda te krijgen en gelijkwaardigheid voor allen na te streven. Dit doet zij via haar onderzoeken, nevenfuncties en publicaties. Terlouw is zeer begaan, zonder dat haar wetenschappelijke integriteit daar onder lijdt. Haar werk wordt als van groot maatschappelijk belang beschouwd, doordat zij al jaren een centrale rol speelt bij de ontwikkeling en praktijk van bestrijding van rassendiscriminatie met juridische middelen. Terlouw geldt in Nederland als een zeer gezaghebbend expert op het gebied van het anti-discriminatierecht, mede door haar publicaties in Nederlandse en buitenlandse vakbladen. 
En doordat zij zich inzet voor het goed functioneren van de rechterlijke macht in vreemdelingenzaken en voor de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid in het algemeen.

Haar nevenfuncties getuigen van de hoeveelheid tijd en energie die zij inzet voor anderen: voorzitter commissie Meijers (2020), voorzitter Raad van Toezicht Stichting Public Interest Litigation Project (2022), voorzitter onderzoekcentrum voor Staat en Recht (2020), voorzitter redactieraad Vox (2019), voorzitter Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (2022), lid van de Adviesraad Montaigne Centrum (onderzoekcentrum voor rechtspleging en conflictoplossing, Universiteit Utrecht) en lid van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme.