Erasmusgebouw lente
Erasmusgebouw lente

Rapport om hulpstructuur voor sociale veiligheid te versterken

De Radboud Universiteit heeft de ambitie uitgesproken dat eind 2025 de sociale veiligheid duidelijk verbeterd moet zijn. Het rapport ‘Sociale veiligheid op de Radboud Universiteit’, waarin wordt ingezoomd op de hulpstructuur, biedt handvatten om te werken aan een universiteit waar studenten en medewerkers weten waar ze aan toe zijn: wat is gewenst gedrag, en waar kun je terecht als gedrag daaraan niet beantwoordt.

Analyse 

Het college van bestuur gaf medio 2023 het bureau Governance & Integrity International (G&I) de opdracht om te analyseren hoe de hulpstructuur voor sociale veiligheid op de universiteit kan worden versterkt. Dit bureau evalueerde de bestaande hulpstructuur van de universiteit en onderzocht kansen voor verbetering en professionalisering van dit systeem.  

Uit de onafhankelijke analyse, waarvoor het bureau interviews hield met diverse leden van de academische gemeenschap en documenten bestudeerde, kwam onder meer naar voren dat de drempel voor het indienen van het klacht voor sommigen hoog is. Daarnaast kan bijvoorbeeld het registreren en documenteren van de meldingen beter. Meer duidelijkheid over wat een melding, een signaal, een klacht of verzoek om advies is, is daarbij van belang. 

Aanbevelingen 

Uit het G&I rapport komen diverse aanbevelingen om te werken aan het stroomlijnen van het meldsysteem, wat uiteindelijk ten goede komt van de sociale veiligheid. Zo wordt bijvoorbeeld geadviseerd één meldpunt in te richten om meldingen te ontvangen, het meldproces te coördineren en het proces rondom een melding te monitoren; zo kan de universiteit kennis opdoen uit gevallen die zich voordoen en er preventielessen uit trekken. Daarnaast kunnen duidelijke definities van diverse schendingen behulpzaam zijn voor zowel melders als de ontvangers van de melders. Ook is er, zo wordt in het rapport beschreven, verbetering mogelijk omtrent nazorg voor zowel de melder als de persoon over wie een melding wordt gedaan. Negen van de tien adviezen van G&I worden overgenomen door de universiteit. Het tiende advies, dat gaat over meldingen rondom wetenschappelijke integriteit, wordt vooralsnog niet overgenomen.  

Toekomst 

De aanbevelingen in het G&I rapport zijn in lijn met het eerdere gepubliceerde plan van aanpak sociale veiligheid ‘Prevent – Care – Cure’. Op grond daarvan worden inmiddels verschillende deelprojecten uitgewerkt, waarover binnenkort meer informatie wordt gedeeld.  

Heb je vragen of opmerkingen over sociale veiligheid aan de Radboud Universiteit? Stuur dan een email naar socialsafety [at] ru.nl.