Maria Montessorigebouw
Maria Montessorigebouw

Reactie naar aanleiding van Argos

Afgelopen zaterdag (16 september) berichtte het radioprogramma Argos over een hoogleraar van de Faculteit der Sociale Wetenschappen die zich in het verleden grensoverschrijdend heeft gedragen richting een student. De moedige melding van de studente heeft ons geraakt.

Nadrukkelijk zijn we ons er opnieuw van bewust welke impact dergelijk gedrag kan hebben. Ondanks alle inspanningen op het gebied van sociale veiligheid zijn we er nog niet. Daarom zijn we er voortdurend mee bezig en blijven we ook nu leren over wat beter kan en moet.

We begrijpen dat het schokkend was de indringende documentaire van Argos te horen en dat dit reacties en vragen oproept. Daarom zetten we graag uiteen hoe de faculteit destijds de melding heeft opgepakt en op welke wijze we met elkaar werken aan een veilig studie- en werkklimaat voor onze studenten en onze medewerkers.

De decaan heeft in januari 2021 de melding ontvangen. Direct na de melding startte de decaan een intern onderzoek, inclusief hoor en wederhoor en een contextanalyse, om na te gaan of er nog andere signalen van grensoverschrijdend gedrag waren. De hoogleraar heeft hierbij erkend dat zijn gedrag niet professioneel en grensoverschrijdend was en heeft spijt betuigd.

Op basis van dat onderzoek heeft de decaan de casus anoniem afgestemd met de rector waarna de decaan een disciplinaire maatregel oplegde aan de hoogleraar. Dit betrof een formele waarschuwing die is toegevoegd aan het personeelsdossier. Als dergelijk gedrag nog een keer voorkomt, kan dat reden zijn voor zwaardere maatregelen. Ten tijde van de decaanswisseling is het dossier aan de nieuwe decaan overgedragen. Al voordat de melding kwam is de hoogleraar op zijn verzoek minder tijd aan de universiteit gaan werken. Hij begeleidt ook geen studenten meer.

Na het opleggen van de waarschuwing aan de hoogleraar hebben wij geen signalen gevonden of gekregen dat dit gedrag zich opnieuw heeft voorgedaan, ook niet na de uitzending van Argos. We hebben bekeken of we het onderzoek zouden moeten heropenen, maar omdat er geen nieuwe signalen zijn, zien faculteitsbestuur en het college van bestuur daarvoor op dit moment geen aanleiding.  Overigens kunnen nieuwe signalen over welke casus dan ook ons altijd aanleiding geven nieuw of aanvullend onderzoek te doen.

Als faculteit en universiteit willen we voortdurend blijven leren hoe we ons werk nog beter kunnen doen, ook naar aanleiding van het verhaal van de melder in deze uitzending van Argos. We willen daarom graag met melder en betrokkenen hierover in gesprek gaan.

Dat is belangrijk want binnen de hele universiteit en ook op onze faculteit hebben we sociale veiligheid hoog op de agenda staan, waarbij we zowel oog hebben voor preventie als voor een goede afhandeling van meldingen, in het belang van alle betrokkenen. De universiteit heeft een gedragscode, er zijn 11 vertrouwenspersonen en zij zijn sinds 2020 centraal in één team gaan samenwerken. Daarnaast is er een ombudsfunctionaris voor studenten en een voor medewerkers. Binnen het leiderschapsprogramma is aandacht voor sociale veiligheid, er zijn trainingstools ontwikkeld en bijeenkomsten waarbij bijvoorbeeld naar aanleiding van een theatervoorstelling het gesprek hierover gevoerd wordt.

Binnen faculteit en universiteit werken we met elkaar aan het verder verbeteren van een vertrouwde omgeving waarin studenten en medewerkers zich veilig voelen. Het creëren van een aanspreekcultuur, voorbeeldgedrag en het bieden van handelingsperspectief op zowel individueel als teamniveau zijn hierbij belangrijke speerpunten. Er worden bijvoorbeeld sessies met trainingsacteurs en bystander trainingen georganiseerd. Ook heeft een aantal teams binnen de faculteit meegedaan aan een pilot vanuit het programma Fearless Organisation, gericht op sociale veiligheid binnen teams.

Daarnaast onderzoekt het college van bestuur samen met de faculteitsbesturen  wat we kunnen doen om de drempel om een eventuele klacht in te dienen te verlagen.

Ondanks al onze inspanningen zijn we ons ervan bewust dat je als student of medewerker onverhoopt geconfronteerd kunt worden met ongewenst gedrag. Het is dan van belang daar niet alleen mee te blijven zitten. Probeer het te bespreken met degene die verantwoordelijk is voor dat gedrag. Mocht je dat niet durven of willen, weet dan ook dat je in gesprek kunt met collega’s, leidinggevenden, andere studenten of met een vertrouwenspersoon. Aarzel niet om daar gebruik van te maken, ze zijn er voor je.

Meer informatie