Icoon met drie personen in een hand
Icoon met drie personen in een hand

Stand van zaken Programma Sociale Veiligheid FSW 2024-2025

De faculteit werkt aan een zo sociaal veilig mogelijke omgeving voor studenten en medewerkers. Mede dankzij de inspanningen van het projectteam sociale veiligheid, zien we meer bewustwording en een cultuurverandering.

Een zo prettig mogelijke studie- en werkomgeving realiseren voor iedereen. Dat is waar wij als faculteit voor staan. Een belangrijke voorwaarde voor zo’n omgeving is sociale veiligheid.

Een zo sociaal veilig mogelijke studie- en werkomgeving is niet van de een op andere dag georganiseerd. Sociale veiligheid vraagt om bewustwording van iedereen binnen de faculteit, om verdraagzaamheid voor elkaars optiek en hier en daar om een cultuurverandering. Hier wordt hard aan gewerkt. 

In 2023 is een projectteam sociale veiligheid in het leven geroepen, dat activiteiten en faciliteiten creëert om die bewustwording en verandering te stimuleren. We zijn blij om op te merken dat dit zijn vruchten af begint te werpen. Uit eigen ervaring merken we dat sociale veiligheid meer in overweging wordt genomen tijdens bijvoorbeeld gesprekken en vergaderingen. Zo weten afdelingshoofden de weg naar de adviseur sociale veiligheid te vinden. Ook kijken afdelingen hoe ze sociale veiligheid structureler kunnen implementeren in de omgang tussen collega’s. Een mooi voorbeeld hiervan is te zien bij Communicatiewetenschap. Opleidingsdirecteur Tibor Bosse vertelt:

''Wij hebben in maart een bijeenkomst met onze afdeling gehad over sociale veiligheid. Tijdens deze bijeenkomst hebben we, onder begeleiding van experts, een open discussie gehad over (gewenst en ongewenst) gedrag op de werkvloer aan de hand van een aantal stellingen. Persoonlijk heb ik deze discussies als erg inzichtelijk en constructief ervaren, al is het natuurlijk moeilijk inschatten of anderen daar ook zo over denken. Daarom is het belangrijk dat we voortdurend aandacht blijven houden voor dit thema.''

Onze adviseur sociale veiligheid staat ook graag voor jou klaar om je te helpen bij vraagstukken. Daarnaast bieden we je graag een overzicht van andere faciliteiten en zaken die de projectgroep heeft gerealiseerd:

  1. Week van de Sociale Veiligheid “Oog voor elkaar week”: Begin maart organiseerden we een “Oog voor Elkaar week” waarbij input is opgehaald en studenten en medewerkers met elkaar in gesprek konden door gesprekskaarten, workshops en praatjes van vertrouwenspersonen
  2. Intervisietrajecten voor leidinggevenden en docenten met als thema's gedragsdilemma's en bijsturen van gedrag. Op korte termijn starten er twee intervisiegroepen. Heb jij interesse? diana.geeraedts [at] ru.nl (Mail) dan naar de adviseur sociale veiligheid
  3. Training HR-professionals op het gebied van sociale veiligheid. In samenwerking met de divisie HR is er voor alle HR professionals een training geweest zodat zij hun faculteiten nog beter kunnen ondersteunen
  4. Samen met het bestuur en input vanuit hele universiteit creëren we een beeld van wat er gebeurt bij een melding, door recente ervaringen te evalueren, te leren van fouten en te vertalen naar een gewenste aanpak. Hiermee hopen we medewerkers meer inzicht te bieden in wat er komt kijken bij casuïstiek
  5. Medewerking aan project Prevent-Care-Cure om ervoor te zorgen dat onze plannen blijven aansluiten bij de Radboudbrede plannen

Contactinformatie