Statement inzake sociale veiligheid aan de Radboud Universiteit

De recente berichtgeving in de media over de Radboud Universiteit roept veel begrijpelijke reacties en gevoelens op. Het is pijnlijk duidelijk dat de Radboud Universiteit niet voor alle medewerkers en studenten een veilige plek is geweest, of is. Dit bleek ook uit uitzendingen van Argos en uit artikelen in De Gelderlander. We leven mee met iedereen die deze negatieve ervaringen heeft. Grensoverschrijdend gedrag is niet acceptabel aan de Radboud Universiteit.

Het college van bestuur wil benadrukken hoe essentieel het is dat studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit zich veilig voelen. Dit is een voorwaarde voor goed onderwijs en onderzoek en voor goed samenwerken. We realiseren ons dat het nodig is om nog beter te luisteren naar wat speelt in alle geledingen van onze universiteit. We willen misstanden en gevoelens van onbehagen bespreekbaar maken en nemen waar nodig maatregelen.

De afgelopen periode is een traject in gang gezet om de cultuur binnen onze universiteit te veranderen. Dit heeft uiteraard tijd nodig. In de komende periode willen we meer nadruk leggen op het voorkomen van ongewenst gedrag. De Radboud Universiteit heeft een universitaire gedragscode, maar het gaat erom dat we ons deze gedragscode eigen maken en ernaar leven in de dagelijkse praktijk.

Dit betekent dat we met elkaar duidelijkheid scheppen over hoe we met elkaar om willen gaan binnen de universiteit, ook op lastige momenten. Iedereen moet zich gesteund weten om een ander op ongewenst gedrag aan te spreken, en iedereen moet leren ervoor open te staan als een ander ons op gedrag aanspreekt. We moeten als universitaire gemeenschap een manier vinden om zulke gesprekken gewoon te hebben met elkaar.

Op dit moment houden we onze melding- en klachtenprocedure opnieuw tegen het licht. De vraag daarbij is ook: hoe doen we recht aan het belang van transparantie en dat van vertrouwelijkheid? Hierbij gaan we medewerkers en studenten betrekken die eerder met een melding of klacht te maken hebben gehad.

Naast de stappen die de faculteiten afzonderlijk al hebben gezet, gaan we vanuit het college van bestuur het huidige verandertraject opnieuw bekijken en verdere stappen ondernemen voor en met de universiteit als geheel. We schakelen daarbij externe expertise in. Vóór het einde van het kalenderjaar komen we met een integraal plan van aanpak. Ons doel is een sociaal veilig klimaat voor iedereen die werkt of studeert aan de Radboud Universiteit.

Agnes Muskens – vicevoorzitter college van bestuur
Daniël Wigboldus – voorzitter college van bestuur