Biodiversiteit op de campus
Biodiversiteit op de campus

Uitvoeringsprogramma biodiversiteit 2023

Het uitvoeringsprogramma 2023 beschrijft de activiteiten en maatregelen die dit jaar gepland zijn. Maatregelen en activiteiten die nodig zijn om te komen tot betere voorwaarden voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen en een verbeterde relatie tussen mens en natuur.

Het programma wordt zoveel mogelijk in samenwerking met studenten, wetenschappers, vrijwilligers en omwonenden uitgevoerd. De projectgroep biodiversiteit blijft open staan voor nieuwe ideeën en initiatieven op het gebied van biodiversiteit. Waar mogelijk wordt het uitvoeringsprogramma 2023 daarop aangepast.

Planvorming

Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het biodiversiteitsbeleid dat Radboud Universiteit en Radboudumc gezamenlijk hebben vastgesteld en de biodiversiteitsvisie die zij lieten opstellen.

Het beleid en de visie worden in de organisatie geborgd door:

 • de relevante onderdelen van de biodiversiteitsvisie te vertalen naar de standaarddocumenten van Radboud universiteit (Handboek Vastgoed & Faciliteiten) en Radboudumc;
 • de relevante onderdelen van de biodiversiteitsvisie op te nemen in het gezamenlijke Beeldkwaliteitsplan van Radboud universiteit en Radboudumc;
 • de maatregelen zoals beschreven in ‘Klimaatadaptatie Radboud’ te implementeren;
 • communicatie over biodiversiteit meer te visualiseren en beter gebruik te maken van de sociale media (communicatieplan).

Projecten en initiatieven

De projectgroep biodiversiteit heeft verschillende projecten in voorbereiding.

 • Onderweg naar een meer natuurlijke inrichting van het Toernooiveld.
 • In de planvorming wordt rekening gehouden met een bosverbinding tussen het bosgebied op de campus en Park Brakkenstein.
 • Stimulering van een verbinding tussen Park Brakkenstein en de directe omgeving van gemeente Nijmegen.
 • Biodivers ontwerp voor het Geert Grooteplein.
 • Plan voor herstel van de bomenlaan aan de René Descartesdreef.
 • Plan voor een biodiverse terreininrichting na de sloop van gebouwen van Radboudumc west.
 • Plaatsing van ‘broedstoven’ om het Vliegend Hert (een zeldzaam insect) een broedplaats op de campus te bieden.
 • We faciliteren een ‘herstelwandeling’ inclusief een pluktuin, bij de wadi achter gebouw Vrouw en Kind.

De biodiversiteitsvisie is steeds meer onderdeel van  het terreinbeheer

 • Dode bomen blijven staan of liggen.
 • Dode takken blijven liggen (los of gestapeld).
 • Creatie van meer reliëf, zandige plekken en steilrandjes.
 • Hagen mogen hoger en dikker worden.

Monitoring

Om de effectiviteit van de  maatregelen te bepalen is het van belang de ontwikkeling van biodiversiteit op de campus te monitoren en daarmee het biodiversiteitsbeleid te evalueren en zo nodig bij te sturen. Het gaat om vragen als: wanneer weet je dat je klaar bent? Vordert het wel goed genoeg? Of zijn we juist heel goed bezig? De klankbordgroep voor monitoring gebruikt hiervoor de ‘meetlat biodiversiteit’, het instrument om de biodiversiteit op de campus te monitoren.

In 2023 zijn hiervoor de volgende acties ingepland.

 • Bijeenkomsten klankbordgroep monitoring in mei en november. Deze klankbordgroep bestaat uit vrijwilligers, studenten en omwonenden die geïnteresseerd zijn in de biodiversiteit van het campusterrein.
 • Monitoring van de ontwikkeling van de biodiversiteit in het Tiny Forest en de bosaanplant rond het Disveldpad.
 • In kaart brengen van de bomen op het terrein, met speciale aandacht voor de monumentale bomen.
 • Monitoring van de dieren op de campus op verschillende momenten in het jaar: vogelteldag (februari), bijenteldag (april), vlinderteldag (juni), bodemdierendag (oktober).

Stakeholders

Veel  mensen hebben interesse in de natuur op de campus en tegelijkertijd hebben zij zorgen over de achteruitgang van de biodiversiteit. Deze wetenschappers, studenten, medewerkers, omwonenden en organisaties betrekt de projectgroep biodiversiteit graag bij het beleid en de uitvoering daarvan.

In 2023 staat dit als volgt op de agenda.

 • De projectgroep helpt bij de realisering van het plan van het samenwerkingsverband Vrienden van de Groene Corridor. Het samenwerkingsverband ontwikkelt een groene wandelroute die ook over het Radboudterrein voert.
 • Ondersteuning bij het plan van hoogleraar Stephan Mols om de Romeinse Limes op natuurlijke wijze zichtbaar te maken.
 • Plaatsing van plantenbakken met korenbloemen om het insectenonderzoek van Radboud PhD-onderzoeker Constant Swinkels en dr. Nils van Rooijen, onderzoeker van Wageningen Environmental Research, te faciliteren.
 • Medewerkers van FNWI hebben initiatief genomen tot een meer natuurlijke inrichting van het Toernooiveld. In samenspraak met de projectgroep biodiversiteit wordt hiervoor een uitvoeringsplan opgesteld.
 • De projectgroep betrekt wetenschappers bij interne en externe initiatieven zoals de teldagen, een natuurlijker Toernooiveld etc.
 • Door rondleidingen over de campus te organiseren tonen we de uitvoering van het biodiversiteitsbeleid in de praktijk.
 • Begeleiding van initiatieven van studenten, bijvoorbeeld via afstudeerstages op het gebied van biodiversiteit.
 • Met collega’s van andere universiteiten en academische ziekenhuizen stemmen we regelmatig af en wisselen ervaringen uit  over biodiversiteitsbeleid en te nemen maatregelen.
 • Wandelen op de campus wordt gestimuleerd met de opzet van een aantrekkelijke en interactieve wandelplattegrond.
 • Op 22 mei (internationale dag van de biodiversiteit) organiseren we diverse activiteiten rond biodiversiteit  voor een breed publiek van medewerkers, studenten, omwonenden en andere belangstellenden.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities
Thema
Duurzaamheid