Lente op de campus
Lente op de campus

Uitvoeringsprogramma biodiversiteit 2024

Het uitvoeringsprogramma 2024 beschrijft de activiteiten en maatregelen die dit jaar gepland zijn. Maatregelen en activiteiten die nodig zijn om te komen tot betere voorwaarden voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen en een verbeterde relatie tussen mens en natuur.

Het programma wordt zoveel mogelijk in samenwerking met studenten, wetenschappers, vrijwilligers en omwonenden uitgevoerd. De projectgroep biodiversiteit blijft open staan voor nieuwe ideeën en initiatieven op het gebied van biodiversiteit. Waar mogelijk wordt het uitvoeringsprogramma 2024 daarop aangepast.

Geplande uitvoering

Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het biodiversiteitsbeleid dat Radboud Universiteit en Radboudumc gezamenlijk hebben vastgesteld en de biodiversiteitsvisie die zij lieten opstellen. Voor 2024 staat het volgende gepland:

Terrein Huygensgebouw
In 2023 is een biodiversiteitsplan opgesteld voor het terrein rond het Huygensgebouw. Dit wordt in 2024 uitgevoerd. 

Hemelwaterafvoer
Door klimaatverandering hebben we op ons terrein steeds meer te maken met hevige regenbuien in een korte tijd. In 2024 wordt gewerkt aan een natuurlijke hemelwaterafvoer op het terrein van het Maria Montessorigebouw, Elinor Ostrom/Gymnasion en het Huygensgebouw.

Folie ramen Huygensgebouw
Soms vliegen er (bijzondere) vogels tegen de ramen van het Huygensgebouw omdat ze dat glas niet kunnen waarnemen. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar het aanbrengen van speciale folie die de vogels wel kunnen zien (en mensen niet).

Wandelplattegrond
De online wandelplattegrond van de Radboud Campus is op 4 april gelanceerd tijdens de landelijke ‘wandel naar/tijdens je werkdag’. Met deze plattegrond kun je een keuze kunt maken uit de verschillende wandelroutes (bv met thema’s als sport, duurzaamheid of kunst) en met verschillende bijbehorende points of interest waaronder over biodiversiteit. 

Giphouse
Studenten Computing Science (FNWI) gaan twee projecten uitvoeren in het kader van ‘Giphouse’, een softwarebedrijf voor en door studenten. Zij hebben opdracht gekregen om een app te ontwikkelen waarmee medewerkers en studenten gemakkelijk in contact kunnen komen met leuke, mooie of interessante bomen op het Radboudterrein. Een tweede opdracht is om een stikstof-footprint op te stellen van onze organisatie. Dit lijkt op een ‘carbon-footprint’, maar dan niet voor onze impact op klimaatverandering maar op biodiversiteit.

Communicatie biodiversiteit
Het in 2023 opgestelde communicatieplan voor een meer gestructureerde en levendige vorm van communicatie gaan we in 2024 uitvoeren. 

Uitvoering van vaste onderdelen van het terreinbeheer:

  • Dode bomen blijven staan of liggen.
  • Dode takken blijven liggen (los of gestapeld).
  • Creatie van meer reliëf, zandige plekken en steilrandjes.
  • Hagen mogen hoger en dikker worden.

Onderzoek en voorbereiding

 

 

Actualisatie biodiversiteitsbeleid

In de afgelopen jaren hebben we veel geleerd over de bescherming en het herstel van biodiversiteit op het campusterrein. We weten nu beter wat wel en wat geen zinnige ingrepen zijn. En we zien om ons heen hoe het landelijke beleid op het gebied van biodiversiteit zich ontwikkelt. Deze nieuwe inzichten en ervaringen van de afgelopen beleidsperiode willen we opnemen in een actualisatie van het huidige biodiversiteitsbeleid. Komend jaar gaan we daarover in gesprek met alle betrokkenen en geïnteresseerden.  

De volgende projecten zijn in voorbereiding of worden onderzocht: 

Verlevendiging en vergroening Linnaeusplein
In overleg met Campus Life wordt onderzocht hoe het Linnaeusplein meer leefbaar gemaakt kan worden. Hierin wordt ook biodiversiteit meegenomen. 

Groene Corridor
Er is een plan opgesteld om de ‘Groene Corridor’ over het Radboudterrein mogelijk te maken. Het doel is om langs het spoor aan de noordzijde van de campus een natuurlijke (wandel)route te realiseren, als onderdeel van een route dwars door Nijmegen, van de Waal tot aan de bossen ten zuiden van de stad. In 2024 wordt gezocht naar financiering hiervoor. 

Herstel wadi gebouw Vrouw en Kind
De bodem van de oude wadi achter het gebouw Vrouw en Kind van het Radboudumc is erg doorlatend geworden en doet zijn werk iets te goed. Een plan is in voorbereiding om dit te herstellen, zodat er langer en meer water in blijft staan. De verwachting is dat dan meer en andere plant- en diersoorten deze plek gaan ontdekken.

Invulling Geert Grooteplein
Als de werkzaamheden aan de Researchtoren afgerond zijn wordt het Geert Grooteplein weer opgeknapt op een manier die gunstig is voor het herstel van biodiversiteit. 

e-Laadplein en vergroening toegang rond Zernikeplein
Het gebied rondom Zernikeplein zal in 2024 alleen nog bereikbaar zijn voor elektrische voertuigen. De omgeving wordt hersteld en zal een groenere uitstraling hebben met herstel van biodiversiteit.

Start planvorming terrein rondom plan Oost Radboudumc
In 2024 start de planvorming terrein rondom plan oost Rumc (2024). Het herstel van biodiversiteit wordt hierin ook als plan van eisen meegenomen.

Overgang
Op diverse plaatsen op de campus wordt onderzocht hoe van het bos (hoge bomen) naar het park (gras) een meer vloeiender overgang kan krijgen door toevoeging van struiken, planten en kruiden van verschillende hoogtes. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast op verschillende gedeeltes van de Willem Nuyenslaan, aan de zuidzijde van de campus. Hierbij wordt ook gelet op het creëren van meer schaduwplekken.

Permacultuur en maaibeleid
In overleg en in samenwerking met de werkgroep Campus & Sustainablity van de Universitaire Studenten Raad gaat de projectgroep onderzoeken of een gedeelte van de campus kan worden ingericht volgens de principes van de permacultuur. Daarnaast is de wens van studenten om nog minder gras te maaien. 

Rustgebied
In 2024 zal nog een deel van het bosgebied aan de zuidzijde van de campus (Houtlaan) worden afgesloten voor publieke toegang. Hierbij wordt gelet op noodzakelijke en logische verbindingen (routes). Door deze afzetting geniet het gebied meer rust waardoor de flora en fauna zich mogelijk beter kan ontwikkelen en uitbreiden. We monitoren de ontwikkeling van dit gebied samen met naastgelegen openbaar toegankelijke gebieden ter vergelijking. 

Monitoring

Om de effectiviteit van de maatregelen te bepalen is het van belang de ontwikkeling van biodiversiteit op de campus te monitoren en daarmee het biodiversiteitsbeleid te evalueren en zo nodig bij te sturen. Het gaat om vragen als: wanneer weet je dat je klaar bent? Vordert het wel goed genoeg? Of zijn we juist heel goed bezig? We gebruiken de ‘meetlat biodiversiteit’, het instrument om de biodiversiteit op de campus te monitoren. In 2024 zijn hiervoor de volgende acties ingepland:

Tiny Forest en Disveldpad
Monitoring van de ontwikkeling van de biodiversiteit in het Tiny Forest en de bosaanplant rond het Disveldpad.

Bomen Radboudcampus
In kaart brengen van de bomen op het terrein, met speciale aandacht voor de monumentale bomen. Alle bomen van de Radboudcampus nemen we op in Opentrees.org

Teldagen dieren
We organiseren monitoring van vogels en bodemdieren op de campus op verschillende momenten in het jaar. Op de Internationale Dag van de Biodiversiteit (22 mei) hebben we een BioBlitz gehouden: een challenge om in korte tijd zoveel mogelijk verschillende soorten op het campusterrein waar te nemen en te registeren.

Droomsoorten
We gaan in 2024 ook ‘droomsoorten’ monitoren. Dit zijn charismatische of anderszins aantrekkelijke soorten waarvan mogelijk is dat die zich op de campus vestigen bij goed beheer. Als dergelijke soorten verschijnen (en voortplanten) is dat een goede indicator die het succes van het beheer bevestigt. 

Samenwerking

Veel mensen hebben interesse in de natuur op de campus en tegelijkertijd hebben zij zorgen over de achteruitgang van de biodiversiteit. Het biodiversiteitsbeleid is erop gericht zoveel mogelijk samen te werken met al deze personen en organisaties. Wij denken daarbij in eerste instantie aan onze eigen studenten, wetenschappers en andere medewerkers. 

Met ingang van 2024 neemt een studentenvertegenwoordiger van de universitaire studentenraad (USR) deel aan de projectgroep biodiversiteit en intensiveren we de samenwerking met onze eigen ecologen. 

Mensen buiten de organisatie met een eigen plan op het gebied van biodiversiteit zijn ook altijd welkom. Voor deze personen is een gestructureerd overleg mogelijk in de Radboud Klankbordgroep Biodiversiteit. Verder zijn mogelijkheden om aan losse activiteiten deel te nemen, zoals de jaarlijkse vogeltelling of evenementen tijdens de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Vaste overlegpartners zijn Wijkraad Brakkenstein en gemeente Nijmegen, maar ook andere universiteiten en academische ziekenhuizen in het land.

Meer infomatie over biodiversiteit op de campus

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities
Thema
Duurzaamheid