Twee handen met draadjes en bolletjes
Twee handen met draadjes en bolletjes

Update programma Erkennen & Waarderen

Het programma Erkennen en Waarderen (E&W) binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen is vanaf 1 april 2023 voortvarend van start gegaan met twee speerpunten: ‘Werkdrukvermindering’ en ‘Diversiteit loopbaanpaden en -profielen’. Samen met medewerkers gaat het programmateam E&W (Sabine Geurts, Hanneke den Ouden en Serena Daalmans) aan de slag met bovenstaande thema’s.

Werkdrukvermindering

Update december 2023

De themacommissie heeft constructief gesproken met de functioneel beheerders van Bass HR a.d.h.v. knelpunten die de themacommissie had geïnventariseerd. Niet alles is oplosbaar. Bass wordt namelijk niet meer doorontwikkeld, dus elke vernieuwing moet door de RU zelf worden gerealiseerd. Het CvB heeft geadviseerd om voorlopig te investeren in losse applicaties bij noodzakelijke vernieuwingen. Wat kan er wel? Volgend jaar wordt de uitleg rondom het keuzemodel gebundeld in één loket en wordt het keuzemodel waar mogelijk klantvriendelijker gemaakt. Ook hoeven leidinggevenden waarschijnlijk niet langer afzonderlijke vakantiedagen per medewerker te accorderen, maar kunnen ze volstaan met een eenmalige goedkeuring voor meerdere vakantiedagen. Wat betreft de werkdruk in het onderwijs, de themacommissie verdiept zich in de verschillende taakmodellen van opleidingen binnen FSW, om te komen tot een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten. Tot slot, er zal binnenkort een poll onder medewerkers worden uitgezet om te inventariseren welke ‘academic citizenship’-taken men doet en hoeveel tijd dit vergt. 

Update november 2023

Eind september voerden we een constructief overleg met functioneel beheerders van Brightspace, Osiris, Cirrus, en het tentamenteam. Voorafgaand inventariseerden we samen met de themacommissie werkdrukvermindering knelpunten die docenten ervaren in onderwijs-gerelateerde systemen. Het gesprek bracht cruciale inzichten voor docenten en beheerders, zoals het belang van de juiste cursus- en toetsinformatie in Osiris, met het oog op bevoegdheden in andere systemen (bijvoorbeeld Brightspace). Systeembeheerders zullen dit belang nu actiever benadrukken en twee weken voor de cursusstart docenten om een extra check vragen. Onze vraag naar een soort jaarplanning voor docenten voor het aanleveren van de juiste informatie werd positief ontvangen, met de hoop ook systeembeheerders hiermee te ontlasten. Het eerste gesprek leverde waardevolle handvatten op, en we zetten gezamenlijk stappen om knelpunten in onderwijs-gerelateerde systemen op te lossen. Twee functioneel beheerders participeren nu ook in onze themacommissie werkdrukvermindering. Hiermee kunnen we zorgen voor een nog betere afstemming tussen docenten en de beheerders.

Update september 2023

In de thema-commissie ‘werkdrukvermindering’ participeren, naast het programmateam E&W, 10 medewerkers (zowel WP als OBP). In twee sessies zijn de aanbevelingen uit twee eerder verschenen rapportages over werkdrukvermindering bestudeerd en zijn er drie thema’s gekozen die volgens ons op dit moment de hoogste prioriteit zouden moeten krijgen:

  1. ICT-systemen
  2. Vertrouwen, verantwoording en samenwerking tussen WP en OBP’
  3. Reële onderwijstaakmodellen.

Op korte termijn gaan we de belangrijkste knelpunten in de onderwijsgerelateerde ICT-systemen bespreken met de functioneel beheerders van Osiris, Brightspace en Cirrus.

Diversiteit loopbaanpaden en -profielen

Update december 2023

Sabine heeft, via de werkgroep ‘ontwikkelpaden RU’, geparticipeerd in ontwikkelsessies voor ‘onderzoek’, ‘onderwijs’, ‘impact’ en ‘leiderschap’. Deze RU-brede werkgroep zal eind januari een advies uitbrengen aan stuurgroep (bestaande uit decanen en CvB). Met de kaders/richtlijnen voor ontwikkel- en loopbaanpaden die in dit advies geformuleerd zullen worden, kunnen de faculteiten vervolgens aan de slag om te zorgen voor maatwerk binnen de eigen faculteit. Sabine en Hanneke zullen in het eerste kwartaal van 2024, met alle input die ze tot dusver hebben opgehaald, een eerste aanzet geven voor concrete criteria voor de vier domeinen (onderzoek, onderwijs, impact en leiderschap) in het UD-UHD-HGL traject binnen FSW. Er wordt beoogd om naast het traditionele UD-UHD-HGL loopbaanpad binnen FSW een nieuw loopbaanpad te creëren met meer ruimte voor en een sterker accent op onderwijs. 

Update november 2023

We hebben vervolggesprekken gevoerd met de themacommissie (directeuren en HR) en de klankbordgroep. Belangrijke vragen zijn: Welke profielen willen we onderscheiden, en welke criteria per functieniveau zijn passend? Is er behoefte aan een profiel met een sterker onderwijsaccent en bijv. een andere OW/OZ verhouding? Is er behoefte aan een apart profiel met een sterkere focus op ‘impact’? Hoe maken we ‘academic citizenship’ zichtbaar en waarderen we dit voldoende? Hoe speelt ‘leiderschap’ een rol op de diverse functieniveaus, en wat verwachten we op dit punt op het allerhoogste niveau? Hebben we voldoende oog voor horizontale ontwikkelstappen? 

Kortom, veel vragen, soms ook al antwoorden, maar vaak nog geen pasklare oplossingen over het ‘hoe’. Gelukkig hoeft dat ook nog niet. Het is vooral van belang dat we alle partijen zo goed mogelijk horen, en in het ontwikkelproces zorgvuldig de SWOTs (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) blijven afwegen. Daar gaan we met alle betrokkenen en met veel enthousiasme mee verder.  

Update september 2023

In de thema-commissie ‘loopbaanpaden en -profielen’ participeren alle onderzoeks- en opleidingsdirecteuren, HR en een afvaardiging van het faculteitsbestuur. Het doel is om meer diversiteit en flexibiliteit te creëren in het UD-UHD-HL-traject, met daarbij heldere selectie- en bevorderingscriteria op de kerndomeinen (onderzoek, onderwijs, impact en leiderschap). Ook het loopbaanpad voor docenten wordt meegenomen.

Om ervoor te zorgen dat de voorstellen uit de themacommissie ook breder draagvlak hebben, houden we regelmatig overleg met een klankbordgroep ‘loopbaanpaden en -profielen’, bestaande uit 12 medewerkers (WP), die werkzaam zijn binnen verschillende onderzoeksinstituten en/of opleidingen en zich op verschillende functieniveau’s bevinden. Sabine en Hanneke hebben inmiddels gesproken met (bijna) alle directeuren (onderzoek en onderwijs), evenals met de klankbordgroep.

In september/oktober staan vervolggesprekken gepland met zowel de themacommissie als de klankbordgroep. Daarnaast zal Sabine, als programmaleider E&W bij FSW, de komende twee jaar deelnemen in de RU-brede werkgroep Loopbaanpaden. Deze werkgroep adviseert de RU-brede stuurgroep E&W waarin o.a. alle decanen en het CvB betrokken zijn.

Blijf op de hoogte en denk mee!

Binnenkort worden de leden uit de themacommissies en klankbordgroep voorgesteld via de website en de informatieschermen in het Maria Montessorigebouw. In de facultaire nieuwsbrief geven we elke keer een update over de voortgang van het E&W programma. Als er zaken zijn die je graag bij het programmateam E&W onder de aandacht wil brengen of als je mee wilt denken over één van deze thema’s, schroom niet en mail ons: erkennen-waarderen-FSW [at] socsci.ru.nl (erkennen-waarderen-FSW[at]socsci[dot]ru[dot]nl).

Overzicht medewerkers die deelnemen in de themacommissie Werkdrukvermindering
Overzicht van medewerkers die deelnemen in de klankbordgroep loopbaanpaden