Collegezaal in het Maria Montessorigebouw
Collegezaal in het Maria Montessorigebouw

Winnaars Studieprijzen 2023 bekend

De Universitaire Studieprijs is een jaarlijkse prijs voor studenten die een afstudeerscriptie hebben geschreven van uitzonderlijke kwaliteit. De scripties zijn geschreven in het voorafgaande studiejaar.

Tijdens de Opening Academisch Jaar op 4 september 2023 worden de Studieprijzen uitgereikt. De winnaars van de Studieprijzen en samenvattingen van de winnende scripties zijn:

Lucas Gronouwe (FFTR)

Deconstructing Management and Organization Science In Search of a Valid Critique and Business School Transformation Proposal at the Crossroads of Philosophy and Organization(s)

Zijn we ons volledig bewust van de aannames die onderzoek en onderwijs over onderwerpen als ‘‘management’’ en ‘‘organisatie’’ reguleren? Of hoe deze impliciete aannames zich verhouden tot de wetenschappelijke status van Bedrijfskunde? En hebben we een overzicht van het onderzoek dat wordt gedaan op het raakvlak van filosofie en organisatiestudies? Mijn scriptie behandelt elk van deze zaken door middel van een deconstructie van management en organisatiewetenschap. Deze deconstructieve benadering omvat zowel een kritiek op als een positieve transformatie van management en organisatie als een academische discipline. Meer in het bijzonder onderzoek ik wat voor management en organisatiewetenschap overblijft na de vele filosofisch-geïnformeerde kritieken die het de afgelopen decennia te verduren kreeg van tradities als Critical Management Studies en Filosofie van Organisatie. Het in kaart brengen en kritisch bespreken van deze diverse contacten tussen management, organisatie en filosofie stelt me in staat om een cartografie van business school verandervoorstellen op te stellen. Doorheen de scriptie beargumenteer ik dat business schools aan universiteiten schuldig zijn aan een veelheid van intellectuele ondeugden en zaken die ongedacht blijven, en dat als management en organisatiewetenschap een legitieme academische discipline wil zijn, het zichzelf moet hervormen of opnieuw uitvinden.

Airin Farahmand (FdL)

Bodies Reimagined: The Representation of the Body in Speculative Design

We leven in een tijdperk van permanente crisis, waarin de noodzaak om alternatieven te vinden steeds dringender wordt. Hoe kan kunst verhalen veranderen en nieuwe sociale en culturele mogelijkheden genereren? Bodies Reimagined onderzoekt de kracht van verhalen, fictie en speculatie bij het creëren van nieuwe werelden en het bedenken van alternatieven. Het stelt dat nieuwe verhalen nieuwe werelden kunnen bouwen en dat verschillende verhalen kunnen leiden tot andere sociale werkelijkheden. Met "speculatief design" als uitgangspunt probeert het de rol van kunst en design in het creëren van nieuwe werelden te begrijpen. Speculatief design is een relatief nieuwe ontwerpbenadering die hypothetische situaties, wat-als-vragen en fictieve producten gebruikt om mogelijke technologische toekomsten te verkennen. Het is een creatieve reactie op opkomende technologieën die een fantasierijke ruimte wil bieden om na te denken over hun sociaal-culturele implicaties. Door verhalen over lichamen en technologieën in speculatief ontwerp te onderzoeken, werpt deze scriptie licht op het potentieel van het medium voor het creëren van alternatieve vormen van kennis die de axiomatische zekerheden van de verbeelding van het humanisme uitdagen. Daarbij pleit het voor het belang van het erkennen van kunst, theorie, filosofie en wetenschap als kruisende platforms waarbinnen nieuwe ethische, sociale, culturele en politieke kaders kunnen ontstaan.

Andrea Rodgers (FMW)

Decoding adaptive NK cell signaling in cancer

Adaptieve NK (aNK)-cellen zijn veelbelovend als immunotherapeutisch middel vanwege hun immunologische geheugeneigenschappen en hun weerstand tegen belangrijke mechanismen waarmee tumoren ontsnappen aan het immuunsysteem. Er is echter nog geen goede definitie van hun antitumoreigenschappen en van de onderliggende mechanismen waardoor de geheugenrespons van aNK-cellen behouden blijft. In dit onderzoek werd eerst immuunmonitoring uitgevoerd naar de aanwezigheid en functionaliteit van aNK-cellen bij patiënten met ovariumkanker, samen met de prognostische waarde daarvan. Uit de resultaten kwam naar voren dat een sterk genetisch aNK-celpatroon correleerde met een grotere algehele overleving bij deze patiënten. Bovendien was er een correlatie van aNK-cellen in ovariumtumoren met een grote tumorcelsterfte door de afscheiding van tumornecrosefactor α in vergelijking met tumorcelsterfte door conventionele NK (cNK)-cellen. Daarnaast onderzochten we de geheugenvorming van aNK-cellen en hun geheugenrespons tegen ovariumtumorcellen na interactie met dendritische cellen (DC's). We zagen dat aNK-cellen reactief werden op ovariumtumorcellen na gezamenlijke kweek met DC's die waren geladen met ovariumtumorcellysaat, terwijl ze niet reageerden op allogene tumorcellen. De gegevens duiden er al met al op dat aNK-cellen mogelijk kunnen worden ingezet als mono- of complementaire immuuntherapie door herkenning van antigenen van ovariumtumoren en verwerving van een daartegen gericht immuungeheugen.

Max Sterling (FNWI)

Ultrasonic Vocal Interaction Resolved with Millimeter Precision using Hybrid Beamforming

"Mijn proefschrift presenteert een nieuwe state-of-the-art voor het lokaliseren van vocalisaties van knaagdieren: een hybride microfoonarray (64-kanaals akoestische camera + 4-kanaals breedbandarray) samen met een synergetische integratie van ruimtelijke schattingen van de oorsprong van vocalisaties. Specifiek wordt een analytische schatting gecombineerd met high-density beamforming om geluiden nauwkeurig te lokaliseren. Vervolgens kunnen vocalisaties op basis van visuele tracking van de dieren gegenereerd door deep learning met zeer hoge betrouwbaarheid worden toegewezen aan hun zender.

Het systeem biedt nauwkeurige schattingen voor >90% van alle vocalisaties, wat aanzienlijk hoger is dan alle andere methoden, en levert een nauwkeurigheid van 3,4-5,0 millimeter. Deze nauwkeurigheid verandert de studie van sociale vocalisaties bij knaagdieren en andere dieren, waar vocalisaties vaak dicht bij elkaar voorkomen, en zal geavanceerde moderne analysehulpmiddelen mogelijk maken.

Dierlijke vocalisaties zijn momenteel en in toenemende mate relevant in veel wetenschappelijke vakgebieden, zoals dierlijke ecologie en neurowetenschappelijk onderzoek. Hun manipulatie en nauwkeurige meting vormen de basis voor het aanpakken van vele fundamentele vragen met betrekking tot dierlijke ecologie en de neurale basis van taal en de neurologische ontwikkeling enerzijds, en ruimen het pad voor de ontdekking van essentiële, nieuwe drug targets voor slopende aandoeningen zoals autismespectrumstoornissen en taalstoornissen anderzijds, waarbij ultrasone vocalisaties dienen als een biomarker voor het welzijn en de normale ontwikkeling van dieren.

Het systeem maakt het mogelijk om tegelijkertijd grotere groepen dieren te bestuderen, wat de ecologische geldigheid verhoogt. Het vermindert ook het totale aantal benodigde dieren, waardoor het dierenwelzijn wordt verbeterd. Belangrijk is dat ons systeem betaalbaar is, direct beschikbaar, relatief eenvoudig op te zetten is en alle software- en systeemontwerpen open source zullen zijn."

Shiwany Magermans (FR)

Modernisation of the Energy Charter Treaty: An Analysis of the Compatibility of a Reformed Dispute Settlement Mechanism with EU Law

Binnen het internationaal investeringsrecht is investeerder-staatarbitrage (ISDS) een veelvoorkomend mechanisme in handels- en investeringsakkoorden. Het biedt een investeerder de mogelijkheid om een arbitrageprocedure aan te spannen tegen de regering van een vreemde staat waarin die investeerder heeft geïnvesteerd. In 2018 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) dat ISDS-bepalingen in bilaterale investeringsverdragen tussen lidstaten van de Europese Unie onverenigbaar zijn met het EU-recht. Drie jaar later oordeelde het Hof dat ook de ISDS-clausule in het Energiehandvest (ECT) onverenigbaar is met het EU-recht.

Het ECT werd sinds 2017 herzien door een moderniseringsgroep. De Europese Commissie stelde namens de lidstaten een ontwerp van een gemoderniseerd ECT voor dat de ISDS-clausule in het verdrag wijzigt. Met het oog op eerdere jurisprudentie van het HvJEU onderzoekt de scriptie of het ontwerp van de Commissie voor een gemoderniseerd ECT verenigbaar is met het EU-recht. De conclusie luidt dat dit het geval is, aangezien het ontwerp twee essentiële voorwaarden stelt, namelijk dat [1] arbitragetribunalen die krachtens het ECT worden opgericht, het EU-recht niet mogen uitleggen of toepassen, en [2] dat de verdragsluitende partijen het recht behouden om in het algemeen belang te reguleren. Hoewel het gemoderniseerde ECT in feite intra-EU ISDS zal uitsluiten, hebben enkele EU-lidstaten (waaronder Nederland) – mede vanwege toenemende kritiek op het ISDS-systeem – in het afgelopen jaar besloten om uit het verdrag te stappen.

Annika Mordelt (FSW)

Lysosomal deficits in CHD2-related neurodevelopmental disorders

Het bestuderen van het menselijk brein op cellulair niveau is een uitdaging en gaat vaak gepaard met limitaties, zoals het werken met post-mortem hersenmateriaal of minder biologisch relevante geïmmortaliseerde cellijnen. Om dit te voorkomen hebben wij gebruik gemaakt van humane geïnduceerde pluripotente stamcellen (hiPSCs), die van elk individu gegenereerd kunnen worden door huidcellen te herprogrammeren. hiPSCs zijn in staat om te transformeren in elk mogelijk celtype en bieden daarom de mogelijkheid om menselijke hersencellen van patiënten te bestuderen. In ons onderzoek hebben wij deze hiPSC-technologie specifiek gebruikt om CHD2-related early onset epileptic encephalopathy te bestuderen. Deze aandoening wordt gekarakteriseerd door epileptische aanvallen bij kinderen en wordt veroorzaakt door een mutatie in het CHD2-gen. Door de genetische mutatie na te bootsen in hiPSCs met behulp van CRISPR/Cas9 gen modificatie, en vervolgens hersencellen te genereren, ontdekten we een beïnvloed moleculair mechanisme dat mogelijk ten grondslag ligt aan deze neurologische ontwikkelingsstoornis. Begrijpen wat er misgaat in de hersenen van de epilepsiepatiënten is een kritieke eerste stap voor het ontwikkelen van nieuwe behandelstrategieën.

Jeroen Lenssen (FM)

The influence of perceived economic downgrading on commitment system change: A narrative study on first-generation Afghan refugees in the Netherlands

 

Uitreiking bijwonen

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 4 september tijdens de Opening Academisch Jaar in concertgebouw De Vereeniging.