Uitreiking Studieprijzen
Uitreiking Studieprijzen

Winnaars Studieprijzen bekend

De Universitaire Studieprijs is een jaarlijkse prijs voor studenten die een afstudeerscriptie hebben geschreven van uitzonderlijke kwaliteit. De scripties zijn geschreven in het voorafgaande studiejaar.

Tijdens de Opening Academisch Jaar op 5 september 2022 worden de Studieprijzen uitgereikt. De winnaars van de Studieprijzen en samenvattingen van de winnende scripties zijn:

Leah Ritterfeld (FFTR)

Conspiracy Theories: Unwarranted Absurdities, Propaganda, or a Specific Way of Holding a Belief?

"Voor mijn masterscriptie was ik nieuwsgierig naar het fenomeen complottheorieën. Meer specifiek wilde ik weten of we criteria kunnen vinden waarmee we kunnen onderscheiden welke beschuldigingen van samenzwering absurde, valse overtuigingen zijn en welke gerechtvaardigde beschuldigingen van mogelijk echte samenzweringen zijn. Ik stel voor dat het nuttig is om conceptueel onderscheid te maken tussen conspiracy theories, conspiracy theorists, en conspiracy theorizing. Het is in het laatste, in de conspiracy theorizing, dat we kunnen vaststellen wat epistemologisch problematisch is: conspiracy theorizing is zelfisolerend, wat betekent dat alle mogelijke tegenbewijs kan worden geherinterpreteerd als bewijs in het voordeel van de theorie. Met dit conceptuele onderscheid en een focus op de praktijk van theorizing, denk ik dat we beter kunnen uitleggen waarom het zo moeilijk is om overeenstemming te vinden met complottheoretici en waarom tegenargumenten en feiten niet lijken te helpen bij het proberen hen te overtuigen van de valsheid van hun geloof."

Larissa Henrique dos Santos Lemos (FdL)

The Emotional Side of Roman Slavery

"Had de Romeinse slavernij een emotionele geschiedenis? Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de Romeinse slavernij, en hoewel sommige onderzoeken zich richten op emoties binnen de Romeinse slavernij, hebben wetenschappers de rol die emoties daarin speelden grotendeels genegeerd. Om dit gat op te vullen, richt The Emotional Side of Slavery zich op de emoties van slavenbezitters uit de hogere klasse en hoe hun emoties hun houding ten opzichte van slaven hebben gevormd vanaf de 1e eeuw voor Christus tot het midden van de 3e eeuw na Christus."

Ezra Bekkering (FdMW)

Preclinical evaluation of Plasmodium falciparum transmission blocking antibodies and vaccine candidate antigens

"Malaria is één van de belangrijkste tropische infectieziekten, en veroorzaakt meer dan een half miljoen doden per jaar. De malariaparasiet wordt overgedragen van de mens naar de malariamug, die de parasiet kan overdragen aan een volgende persoon. Transmissie Blokkerende Vaccins (TBVs) en Transmissie Blokkerende Antilichamen (TBAs) bestrijden malaria door de ontwikkeling van de parasiet te stoppen in de maag van de mug. Dit voorkomt dat de mug geïnfecteerd wordt, en stopt daarmee de verdere verspreiding van de ziekte.

Tijdens het eerste gedeelte van mijn project keken we naar een antilichaam tegen een parasiet-eiwit wat al gebruikt wordt voor TBVs, Pfs230. Terwijl dit antilichaam sterk bindt aan de parasiet, kan het niet de parasiet doden in de mug. Wij vermoedden dat dit kwam doordat dit antilichaam een ander isotype, oftewel “staart”, heeft dan andere functionele TBAs. Wij gebruikten CRISPR/Cas9 om een nieuwe cellijn te ontwikkelen die een antilichaam met de juiste ‘staart’ kon maken. Dit nieuwe antilichaam wordt momenteel getest als nieuw TBA.

Het tweede gedeelte focuste op een groep eiwitten die al eerder waren geïdentificeerd als potentiële TBVs. Tot nu toe was er niks bekend over de functie van deze eiwitten in de parasiet zelf. Wij hebben speciale parasietlijnen gemaakt met CRISPR/Cas9, waardoor wij de locatie en de functie van zes van deze eiwitten konden bepalen tijdens de seksuele ontwikkeling van de malariaparasiet. Eén van deze eiwitten bleek cruciaal te zijn om functionele mannelijke parasieten te krijgen, waardoor dit waarschijnlijk een erg goede kandidaat is om als TBV te ontwikkelen.

Alles bij elkaar, heeft ons werk bijgedragen aan onze fundamentele kennis over de seksuele ontwikkeling van de malariaparasiet maar heeft ook een basis gelegd om ons repertoire van anti-malaria TBVs en TBAs te vergroten."

Luc van der Krabben (FNWI)

Lattice-Mismatched GaP for Light Trapping in Ultra-Thin GaAs Solar Cells

"De zonnepanelen die iedereen tegenwoordig op zijn dak heeft liggen, zijn allemaal gebaseerd op silicium, een halfgeleider die licht eigenlijk maar slecht absorbeert. Een veel beter absorberend materiaal is de III-V halfgeleider galliumarsenide (GaAs), maar dit is helaas ook veel duurder. Een manier om de kosten van deze zeer efficiënte GaAs-zonnecellen te verlagen, is ze veel dunner maken, tot slechts 300 nanometer. Een dunnere zonnecel betekent natuurlijk ook dat een deel van het licht niet geabsorbeerd wordt en verloren gaat, wat resulteert in een lager rendement. Maar wat als we dat licht, dat anders gewoon verloren zou zijn gegaan, als het ware kunnen vangen in de zonnecel totdat alles is opgenomen? Om die reden heb ik een ruwe spiegel ontwikkeld die direct op de achterkant van de zonnecel kan worden aangebracht, om het licht dat niet wordt opgenomen terug de zonnecel in te verstrooien. Deze spiegel is gebaseerd op galliumphosphide (GaP), ook een III-V halfgeleider, maar met een kleine mismatch in het kristalrooster vergeleken met GaAs. Dit resulteert in allerlei structuren aan het oppervlak die GaP ideaal maken voor de verstrooiing van licht. Met dit onderzoek hoop ik deze zeer efficiënte zonnecellen toegankelijker te maken voor het grote publiek."

Maarten Remmink (FdR)

De behandeling van faillissementsverzoeken in tijden van buitengewone omstandigheden

"Vanaf het begin van de coronapandemie hielden de rechters bij de behandeling van faillissementsverzoeken rekening met de buitengewone omstandigheden. Na een aantal maanden trad bovendien een tijdelijke noodwet inwerking: de Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19. In de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en tijdens de Watersnoodramp kwam vergelijkbare faillissementsrechtelijke noodwetgeving tot stand. In deze scriptie worden de vier noodwetten op een rij gezet. Ze blijken een gezamenlijke kern te hebben: ‘De rechtbank spreekt geen faillissement uit indien de schuldenaar ten gevolge van buitengewone omstandigheden in een situatie van tijdelijke betalingsonmacht is komen te verkeren en de belangen van de verzoekende schuldeiser niet onevenredig zwaar worden getroffen door het niet uitspreken van het faillissement.’ Verschillende elementen uit deze kern worden toegelicht en er wordt onderzocht of rechters deze kern in een volgende periode van buitengewone omstandigheden binnen het bestaande wettelijke kader kunnen toepassen. De conclusie luidt dat dit op verschillende manieren kan en - met het oog op de rechtszekerheid en rechtseenheid - wenselijk is."

Ilja Geelen (FSW)

Forest Feeling. Exploring the more-than-human sociality between mountain bikers and the forest through kinaesthetic and sonic ethnography

"Deze etnografie exploreert de notie van ‘natuurbeleving’ in relatie tot amateur mountainbikers in Rijk van Nijmegen. Focus ligt op de manier waarop de geleefde ervaringen van mountainbikers (niet) passen in normatieve opvattingen over ‘natuurbeleving’, die gebruikt worden om buitenrecreatie te legitimeren in de druk bezochte lokale bossen. Het bos wordt geconceptualiseerd als more-than-human sociale actor om daarmee voorbij de natuur/cultuur dichotomie te kunnen kijken. Door deze lens van more-than-human sociality in combinatie met een placemaking perspectief, worden mountain bikers’ ervaringen in en verbindingen met het bos bestudeerd op een open manier. Dat wil zeggen: ongelimiteerd door classificaties van ‘natuurgerichtheid’. De aandacht gaat vooral naar affectieve ervaringen van mountainbikers daar waar hun lichaam het bos ontmoet op pre-bewuste, multizintuigelijke en kinesthetische manieren. Deze studie gaat uit van een mix van participerende observatie, stakeholder interviews en geluids-methodologie. De methodologische nadruk ligt op het verkrijgen van toegang tot more-than-representational affectieve ervaringen. Ride-alongs met meer dan twintig mountain bikers vormen de basis voor diepgaande lichaamsgerichte, multizintuigelijke reflecties door de auteur. Deze worden gecombineerd met inzichten uit sound rides (geïnspireerd op soundwalks) en dialogical editing van soundscape geluidsopnames met een handvol participanten. Dit onderzoek concludeert dat er affectieve, more-than-representational kanten zitten aan mountainbiken, die foutief of überhaupt niet worden gerepresenteerd binnen de kaders van ‘natuurbeleving’. Een breder omvattend kader is nodig om recht te doen aan een diversiteit aan affectieve belevingen van bos-recreanten; zowel in academia als in het publieke debat."

Cherelle de Leeuw (FdM)

The Hold Digital Platforms Have On Us. On freedom of expression & the libertarian case for state intervention.

"De groeiende populariteit van digitale platforms zoals Google en Facebook heeft flinke invloed op de manier waarop mensen communiceren en beschikking hebben tot informatie. Deze twee dingen zijn het fundament van vrijheid van expressie.

Deze masterscriptie onderzoekt hoe vrijheid van expressie werkt in relatie tot digitale platforms, zowel op individueel als maatschappelijk niveau. Vrijheid van expressie heeft meerdere functies die maken dat dit wordt gezien als een belangrijk ideaal. Vrijheid van expressie is fundamenteel voor autonomie, zelfbeschikking, rechten, kennis en waarheid en het republikeinse ideaal.

Verschillende argumenten laten zien dat vrijheid van expressie wel degelijk wordt beïnvloed door digitale platforms - bijvoorbeeld door data tracking, algoritmes (die bijvoorbeeld bepalen welke informatie je wel te zien krijgt en welke niet) en het voorbijgaan aan expliciete toestemming vragen om bijvoorbeeld gegevens te delen.

Dat vrijheid van expressie wordt aangetast door digitale platforms is een relevant gegeven op zichzelf, maar een handelingsperspectief kan niet uitblijven. Maatschappelijke en wetenschappelijke discussies rondom dit onderwerp blijft vaak hangen op kwesties rondom censuur en hate speech, maar deze scriptie laat zien dat vrijheid van expressie veel dieper gaat dan dat. Om aan te tonen dat staatsinterventie echt noodzakelijk is, wordt Robert Nozicks libertarische framework van de nachtwakersstaat gebruikt om aan te tonen dat zelfs onder die voorwaarden de staat zou moeten ingrijpen: een least likely argument. De huidige situatie schendt twee kernbegrippen uit het Nozickiaanse framework, respectievelijk de zogenoemde 'moral side constraints' en de 'entitlement theory of justice'. De scriptie sluit af met een empirische analyse van twee beleidsvoorstellen van de EU (2020) en de VS (2021) die laat zien dat enkele voorstellen de Nozickiaanse test zouden doorstaan, maar zeker niet alle."

Uitreiking bijwonen

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 5 september in concertgebouw De Vereeniging. De ceremonie begint om 14.00 en zal tot ongeveer 15.30 duren.

Aanmelden voor studenten
Aanmelden voor medewerkers

Contactinformatie

Thema
Actualiteiten