Zorgen en acties op de universiteit - update 2

Als bestuurders van de Radboud Universiteit delen we in de grote zorgen om de aanhoudende geweldssituatie tussen Israël en de Palestijnse gebieden en in de afschuw over de vele slachtoffers en talrijke mensenrechtenschendingen; we ondersteunen de telkens herhaalde oproep om een einde te maken aan het geweld tegen onschuldige burgers en humanitaire hulp toe te laten. We zien, en begrijpen, dat de situatie daar oorzaak is van diepgevoelde emoties en betrokkenheid bij velen in onze universitaire gemeenschap hier.

In onze universitaire gemeenschap is alle ruimte voor demonstreren, je stem laten horen en het voeren van een open gesprek ook over gevoelige onderwerpen. Die ruimte bieden we en hebben we geboden de afgelopen weken. Afgelopen weekend is op onze campus een tweede tentenkamp gestart. We blijven herhalen dat onze campus niet is ingericht op overnachten en onvoldoende veiligheid biedt. De recente uitbreiding maakt dat dit des te meer geldt. We ontvangen signalen dat een deel van onze medewerkers en studenten zich niet veilig voelt vanwege de aanwezigheid van de tenten, de acties die deels met gezichtsbedekking plaatsvinden en de inhoud van sommige leuzen die geuit worden tijdens demonstraties. We willen er nogmaals op wijzen dat discriminatie en intimidatie, in welke vorm dan ook, op onze campus geen plaats hebben. Van vernielingen hebben we aangifte gedaan. Er is gelegenheid voor uiteenlopende vormen van dialoog en actie mits respectvol voor lijf, goed en geest van ieder ander op de campus, en dit blijven we nauwlettend bewaken.

Transparantie over samenwerkingsverbanden

Actievoerende studenten en medewerkers roepen de universiteit op tot transparantie. Dat is een waarde die we onderschrijven, voor zover dit niet de veiligheid en privacy van individuele wetenschappers bedreigt. De inhoud van al onze wetenschappelijke output, evenals de partners die eraan deelnemen, is via publiek toegankelijke bronnen te raadplegen. We zijn tevens helder over de breedte van instellingen -universiteiten, bedrijven en netwerken- waarmee we als Radboud Universiteit samenwerken in diverse soorten lopende samenwerkingsverbanden binnen en buiten ons land:

Verantwoorden als instelling

De Radboud Universiteit wil zich ook verantwoorden inzake haar samenwerkingsverbanden als universitaire instelling en werkt al enige tijd aan de inrichting van een Adviescommissie Samenwerkingsverbanden. Dit willen we versnellen. Doel is dat deze commissie als taak krijgt te toetsen in hoeverre doelen van te verlengen of nieuwe samenwerkingsverbanden met instellingen bijdragen aan onze kernwaarden, ontleend aan onze missie en de uitgangspunten voor open science. We zijn doende om te formuleren hoe we samenwerkingsverbanden op ethische aspecten kunnen beoordelen, waaronder mensenrechten, duurzaamheid en kennisveiligheid in een globaliserende context. 

Op korte termijn zullen gesprekken met facultaire wetenschappers en studenten worden gehouden die bouwstenen gaan aandragen voor een ethisch kader en voor de werkwijze en reikwijdte van de beoogde toetsing. We streven ernaar om dit kader voor de Adviescommissie Samenwerkingsverbanden voor het nieuwe collegejaar gereed te hebben, en zijn tot dan terughoudend om samenwerkingsverbanden aan te gaan of te verlengen met instellingen in gebieden waarin sprake is van oorlog of een soortgelijk gewelddadig conflict. Voor de beoordeling of dit het geval is, kunnen onder meer resoluties van organen van de VN en officiële standpunten van de EU relevant zijn.

Samenwerking door onderzoekers

We beschouwen het als een universitaire kernwaarde dat wetenschappers in vrijheid bepalen met wie zij naar welke vragen onderzoek doen; die academische vrijheid is essentieel voor iedere wetenschapper en onmisbaar als de motor van het wereldwijde netwerk van academici. Die vrijheid is de dragende pijler onder open en levensvatbare universiteiten. We willen benadrukken dat veel academici uit landen in conflict of oorlog kritisch zijn op hun universiteit en/of hun land. Internationale samenwerkingscontacten tussen wetenschappers kunnen een kans bieden om, zelfs in tijden van conflict, een open lijn te behouden en kritische tegenstemmen te laten klinken. 

Academische vrijheid en academische verantwoordelijkheid gaan niet zonder elkaar. Iedere individuele samenwerking veronderstelt bij de betrokken onderzoeker(s) een ethische afweging binnen de Radboudkaders voor de integriteit van onderzoek over aspecten als de doelen en onderzoeksvragen, de onderzoeksmethoden en omgang met personen in het onderzoek, de samenwerkingspartners en de disseminatie van de onderzoekopbrengsten. Deze afweging voor afzonderlijke projecten is belegd bij bestuurders van faculteiten en onderzoeksdirecteuren, ondersteund door ethische toetsingscommissies voor de FdR/FdMFdL/FFTRFNWIFSW en FMW; ook het Adviesteam Kennisveiligheid kan adviseren. 

Tot slot

Ons doel is als universiteit een nieuwsgierige, reflectieve en verbonden gemeenschap te vormen die een veilige en inclusieve leer- en werkomgeving schept voor mensen van alle achtergronden, waarin medewerkers en studenten zich zonder uitzondering welkom voelen om hun geluid te laten horen. Iedereen moet zich vrij en veilig kunnen bewegen op onze campus en in onze gebouwen, ook wanneer er verschillen van inzicht of opvatting zijn. We roepen alle leden van onze gemeenschap op om bij te dragen aan die respectvolle en verdraagzame academische gemeenschap die wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Samen met andere universiteiten in de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) gaan we onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan de inrichting van open academisch onderzoek en onderwijs in de getroffen gebieden, en of we onderwijsmogelijkheden op maat kunnen bieden voor gevluchte studenten en onderzoekers op afstand.

Daniël Wigboldus, Agnes Muskens, José Sanders – College van Bestuur Radboud Universiteit