Radboud universiteit huistijl beeld
Radboud universiteit huistijl beeld

Zorgen en acties op de universiteit - zomerupdate 5

Een update over de gebeurtenissen met betrekking tot het Gaza/Palestina-debat, op de drempel van de zomervakantie. 

Sinds de eerste update, vijf weken geleden, volgden enkele roerige weken die uitmondden in de ontruiming van het tentenkamp en het aanwijzen van P7a als tijdelijk enig toegestane demonstratieplek. De weken erna zijn rustiger verlopen, waarna de burgemeester de extra maatregelen voor Gaza/pro-Palestina-demonstraties weer ophief. De reguliere regels voor bijeenkomsten en demonstraties zijn gewoon geldig, zoals te lezen valt in de afzonderlijke toelichtingen van de gemeente en universiteit. 

Voortgang Adviescommissie Samenwerkingsverbanden 

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit heeft toegezegd werk te maken van een waardevast en duurzaam evaluatiebeleid dat richting en houvast moet verschaffen bij het afwegen van samenwerkingsverbanden met partnerinstellingen in conflictgebieden. 

Op 8 juni publiceerden de gezamenlijke rectoren in Trouw een open brief die als kop meekreeg ‘Wij willen Israëlische wetenschappers niet isoleren’. In de brief staat dat de universiteiten niet met één pennenstreek categorisch alle banden met een bepaald land gaan verbreken. Later is ons gevraagd of de door de Radboud Universiteit aangekondigde adviescommissie samenwerkingsverbanden daarmee van de baan zou zijn. Dat is niet het geval. 

De groep kwartiermakers is inmiddels ver gevorderd met de uitwerking van het afwegingskader, de reikwijdte en de werkwijze van deze op te richten commissie. De planning blijft om voor aanvang van het nieuwe collegejaar de Adviescommissie Samenwerkingsverbanden te vormen en hen te voorzien van dit concrete startdocument om de internationale samenwerkingsverbanden te wegen, te beginnen bij samenwerkingsverbanden met instellingen in grootschalige conflictgebieden. Op dit moment vallen Israël en de Palestijnse gebieden daar ook onder. De adviescommissie zal waar nodig, net als de reeds bestaande commissie Wetenschappelijke Integriteit, een beroep kunnen doen op de kennis van experts binnen en buiten onze universiteit.  

Daarnaast voert het college van bestuur de eerste gesprekken met bestuurders van  Israëlische partnerinstellingen. Daarbij worden de grote zorgen gedeeld met betrekking tot de mensenrechtenschendingen en is indringend en open gesproken over de kernwaarden van academische vrijheid. De reacties zullen worden gedeeld met de op te richten adviescommissie, om mee te nemen in hun weging. 

Afstemming vooraf rondom bijeenkomsten  

Het college van bestuur blijft zich inzetten om het meerstemmige debat op de universiteit mogelijk te maken. Onaangekondigde bijeenkomsten en demonstraties leiden herhaaldelijk tot vragen en verwarring. Door het spontane karakter moet op het moment zelf de inschatting worden gemaakt of de bijeenkomst is vormgegeven op een manier die voor iedereen acceptabel is. Veel van die onrust kan voorkomen worden door debatbijeenkomsten en demonstraties tijdig, minstens 2 maar liefst 5 werkdagen van tevoren, aan te melden bij de collega’s van Campus & Facilities: servicecentre-cf [at] ru.nl (servicecentre-cf[at]ru[dot]nl). Dat maakt het mogelijk voor de organisatoren en facilitair medewerkers van de universiteit om de wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen. Daar heeft iedereen baat bij.