ANBI-gegevens Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder staan de gegevens die van belang zijn voor de ANBI-status. 

Nalaten aan de Radboud Universiteit

Wilt u de Radboud Universiteit opnemen in uw testament? Dan kunt u terecht bij het Radboud Fonds voor meer informatie over nalaten en de ANBI-gegevens van het Radboud Fonds.

ANBI gegevens Radboud Universiteit: 

De naam van de instelling

Stichting Radboud Universiteit

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?

Radboud Universiteit

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) of fiscaal nummer

2968721

Postadres

Postbus 9102
6500 HC Nijmegen

Bezoekadres

Houtlaan 4
6525 XZ  Nijmegen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Het doel van de stichting is:

  • het in stand houden van de Radboud Universiteit;
  • het bevorderen van die wetenschapsbeoefening, welke van specifiek levensbeschouwelijke of religieuze relevantie is;
  • ervoor zorg te dragen dat de onderwijs- en onderzoekstaken in de universiteit in academische vrijheid worden vervuld;
  • het bevorderen van het welzijn van allen, die in haar dienst zijn en van hen op wie zij haar dienstverlening richt;
  • de stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In de strategie is het beleidsplan beschreven van de Radboud Universiteit.

Statutair vastgelegde bestuursfuncties

Voorzitter en vicevoorzitter

College van bestuur

Het college van bestuur is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer daarvan. 

Raad van Toezicht

Meer over de Raad van Toezicht van de Radboud Universiteit.

Beloningsbeleid

De statuten van de Stichting Radboud Universiteit bevatten geen beloningsbeleid voor het college van bestuur en de raad van toezicht. In de praktijk wordt dit beleid bepaald door de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De Stichting Radboud Universiteit volgt de WNT. Op het personeel van de Radboud Universiteit is de CAO Nederlandse Universiteiten van toepassing.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het jaarverslag is een verslag van de uitgeoefende activiteiten van de Radboud Universiteit te vinden. Lees meer over het jaarverslag.

Financiële verantwoording

In de financiële jaarrekening (opgenomen in het jaarverslag) is de financiële verantwoording van de Radboud Universiteit te vinden. Lees meer over het jaarverslag.

Download het ingevulde standaardformulier ANBI Radboud Universiteit

Zie ook..