Ethische toetsingscommissie

De ethische toetsingscommissie (Research Ethics Committee, REC) van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit heeft als taak om te toetsen of ethische principes en richtlijnen in acht worden genomen bij aan de FNWI uit te voeren onderzoeksprojecten die niet onder de WMO vallen en waarin ook geen proefdieren worden gebruikt.

Protocol

De taken, uitgangspunten en procedures van de REC zijn nader gespecificeerd in het protocol van de commissie.

Wanneer ethische toetsing aanvragen?

Ethische toetsing door de REC kan in de volgende gevallen worden aangevraagd:

 • Als ethische toetsing een voorwaarde is van een onderzoek financierende organisatie: hetzij voordat een aanvraag voor financiering ingediend kan worden, hetzij nadat een aanvraag voor financiering gehonoreerd is;
 • Als een wetenschappelijk tijdschrift ethische toetsing van onderzoek vereist voordat een artikel ingediend of gepubliceerd kan worden;
 • Als institutioneel beleid, zoals Research Data Management (RDM) beleid, voorschrijft dat ethische toetsing noodzakelijk is;
 • Als een onderzoeker een andere reden heeft om te denken dat ethische toetsing van onderzoek noodzakelijk is. 
  • De volgende soorten onderzoek komen in aanmerking voor ethische toetsing: 
   • Onderzoek waar proefpersonen bij betrokken zijn;
   • Onderzoek waarbij persoonsgegevens worden gebruikt;
   • Onderzoek waarvan de resultaten mogelijk misbruikt kunnen worden.

In elk geval vindt ethische toetsing alleen voorafgaand aan onderzoek plaats. De REC toetst geen onderzoek met terugwerkende kracht. De beoordeling van onderzoek in de context van onderwijs (bijvoorbeeld masterscripties) is niet de hoofdtaak van de REC, maar verzoeken voor dergelijke beoordelingen kunnen in overweging worden genomen als er een overtuigend argument is.

Hoe ethische toetsing aan te vragen?

Aanvragen voor ethische toetsing kunnen via e-mail bij de secretaris van de commissie worden ingediend. Een aanvraag bestaat uit ingevuld aanvraagformulier en de bijlagen die in het aanvraagformulier genoemd worden (data management plan (DMP), informed consent procedure, etc.). NB: voordat een aanvraag met DMP ingediend kan worden bij de REC, moet het DMP eerst feedback hebben gekregen van het RDM. Dit kan via de ‘request feedback’-knop in de DMP tool op de Research Information Services website.

Nadat deze documenten zijn ingediend, beoordelen de voorzitter en de secretaris van de REC of de aanvraag compleet is en in behandeling kan worden genomen. Als dit het geval is, bepalen de voorzitter en secretaris of de aanvraag in een verkorte, standaard of uitgebreide toetsingsprocedure behandeld dient te worden. Meer informatie over deze procedures is te vinden in het protocol.

Contact

Sophie van der Does, MSc
Secretaris van de REC
secretarisrec [at] science.ru.nl (secretarisrec[at]science[dot]ru[dot]nl)

Commissieleden

Daniella.Borghuis-vanCapelle [at] radboudumc.nl (Ir. Daniëlla Borghuis-Van Capelle) (manager Clinical Research Support, Radboudumc Research Institute for Medical Innovation)
Dr. Simona Cristescu (universitair hoofddocent Analytical Chemistry & Chemometrics, IMM)
Dr. Bart Mennink (assistant professor Digital Security)
Dr. Rob Lenders (universitair docent, Environmental Science)
Paul Deimann (privacy officer, Faculteitsbureau)
Prof. Dr. Henk de Regt (hoogleraar Filosofie van de Natuurwetenschappen, ISiS, voorzitter)
Inge Slouwerhof, MSc (coördinator RDM support, UB)
Dr. Marc van Wanrooij (universitair docent, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour)
Sophie van der Does, MSc (promovendus, ISiS, secretaris)

Informed consent

In onderzoek met menselijke participanten is het doorgaans noodzakelijk om hun informed consent te verkrijgen en vast te leggen. De website van RDM support bevat informatie over informed consent procedures. Ook bevat deze website aanbevelingen over de inhoud van toestemmingsformulieren en informatiedocumenten, en verwijzingen naar voorbeelden en formats.

Data management plan

Het data management plan kan gemaakt worden via de DMP tool op de Research Information Services website. In deze tool staan de formats die door verschillende financiers worden gehanteerd.  Belangrijk: er staat een ‘request feedback’ knop in de DMP tool. Voordat een aanvraag met DMP ingediend kan worden bij de REC, moet het DMP eerst feedback hebben gekregen van het RDM via die knop.  De definitieve versie kan worden geëxporteerd via de DMP tool en dan aan de aanvraag worden toegevoegd als bijlage.

Ethische toetsingscommissies voor medisch onderzoek en dierexperimenten

Onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, kan niet door de REC getoetst worden. Zulk onderzoek dient getoetst te worden door een geaccrediteerde medisch-ethische toetsingscommissie (METC) of de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Meer informatie over in welke gevallen onderzoek onder de WMO valt, is te vinden op de website van de CCMO.

Dierexperimenteel onderzoek wordt getoetst door de Dierexperimentencommissie van de Radboud Universiteit (RUDEC). Meer informatie over de RUDEC is te vinden op de website van het RUMC.