Paul Hazard Stichting

De Paul Hazard Stichting ondersteunt de financiering van proefschriften en andere wetenschappelijke publicaties en activiteiten op het gebied van de cultuurgeschiedenis van met name jonge onderzoekers aan de Radboud Universiteit. De Stichting bestaat bij de gratie van donaties van hen die het cultuurhistorisch onderzoek in Nijmegen een warm hart toedragen.

De stichting bevordert het cultuurhistorisch onderzoek door Nijmeegse en aan Nijmegen gelieerde onderzoekers voor de periode van circa 1500 tot heden, waarbij voortgebouwd wordt op de traditie van het door prof.dr. Hans Bots opgerichte Pierre Bayle Instituut. De stichting is vernoemd naar de Franse historicus Paul Hazard, wiens La crise de la conscience européenne (1935) een belangrijke inspiratiebron was en is voor cultuurhistorici, zeker ook die uit Nijmegen.

Ondersteun de stichting

De Paul Hazard Stichting bestaat bij de gratie van donaties van hen die de cultuurgeschiedenis een warm hart toedragen. Met dat geld ondersteunen wij met name jonge onderzoekers van de Nijmeegse Letterenfaculteit die zo een eerste boekpublicatie op hun naam kunnen schrijven.

Wanneer u de doelstellingen van onze Stichting onderschrijft, kunt u dit tonen door een donatie over te maken op bankrekening 41.86.63.106 (IBAN NL50ABNA0418663106), t.n.v. Paul Hazard Stichting te Nijmegen. Het bestuur hoopt op uw steun te mogen rekenen.

De Paul Hazard Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling

KVK-nummer: 41056135, fiscaal nummer: 807088961.

Subsidie aanvragen

De Stichting heeft, binnen de statutaire doelstellingen, ten doel de bevordering van het cultuurhistorisch onderzoek door Nijmeegse en aan Nijmegen gelieerde onderzoekers voor de periode van circa 1500 tot heden.

De term ‘onderzoek’ in bovenstaande doelstelling omvat de volgende producten en activiteiten: proefschriften, monografieën, artikelen, bundels, tekstedities, vertalingen, symposia en onderzoeksreizen. Alle beoefenaren van wetenschappelijk onderzoek kunnen een aanvraag indienen: promovendi, buitenpromovendi, senior onderzoekers en emeriti.

Voor het aanvragen van subsidie gelieve een e-mail te richten aan de lisenka.fox [at] ru.nl (secretaris), met daarin een motivatie van de aanvrage. Bij verzoeken om een publicatiesubsidie voegt u voorts bij:

  • een inhoudsopgave van de publicatie of het programma van de bijeenkomst;
  • een samenvatting van het onderzoek;
  • een begroting van het gehele project;
  • een indicatie van de bijdrage die van de stichting wordt gevraagd;
  • de namen van andere subsidiegevers die zijn benaderd.

Een toegekend subsidie wordt pas uitgekeerd na overlegging van een eindafrekening.

NB: Er zijn twee data waarop aanvragen in behandeling worden genomen, te weten 1 april en 1 oktober.

Doelstellingen

Artikel 2 van de statuten van de stichting, zoals vastgesteld door notariskantoor Mostart & Timmermans te Ubbergen, luidt:

Doel
De stichting stelt zich ten doel het cultuurhistorisch onderzoek voor de periode na vijftienhonderd (1500) te bevorderen, zoals dat in de geesteswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen wordt beoefend. In de traditie van het Pierre Bayle Instituut ligt de nadruk op culturele en intellectuele betrekkingen en op de infrastructuur van het culturele leven, zowel nationaal als internationaal.

Het bestuur verricht zijn werkzaamheden voor de stichting op vrijwillige basis. De Paul Hazard Stichting kent geen beloningsbeleid voor haar bestuursleden.

Bestuur

Het bestuur van de Paul Hazard Stichting bestaat uit:

  • Drs. E.G.J. Fox: Secretaris-penningmeester
  • Dr. O.S. Lankhorst
  • Prof. dr. M.E. Monteiro  
  • Dr. R.J.M. van de Schoor: Voorzitter

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen twee jaar van de Paul Hazard Stichting.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Contact

Paul Hazard Stichting t.a.v. de secretaris-penningmeester, Lisenka Fox