Strategie en missie

De Faculteit der Managementwetenschappen stelt studenten, instellingen en bedrijven, maatschappelijke actoren en overheden in staat hun rol te spelen in de transformatie naar duurzame samenlevingen. Er studeren ruim 5000 studenten in onze uitdagende bachelor- en masterprogramma’s. Met meer dan 500 wetenschappelijke en ondersteunende medewerkers verzorgen we onderwijs en onderzoek met significante impact op de samenleving op het gebied van ‘social economy’, ‘resilient society’ en ‘sustainable environment’.

Uitgangspunten

De universitaire strategie ‘A significant impact’ beschrijft de uitgangspunten en ambities voor de periode 2020-2025. Dit gebeurt voor vijf domeinen: Onderwijs, Onderzoek, Impact, Mensen en Middelen. De Faculteit der Managementwetenschappen (FdM) vormt een unieke, brede combinatie van wetenschapsgebieden (politicologie, bestuurskunde, sociale geografie, planologie, milieu- en maatschappijwetenschappen, bedrijfskunde, economie) met een rijke methodologische expertise.

Voortbouwend op de universitaire strategie is dit de kaderstellende facultaire strategie, met de volgende uitgangspunten:

 1. Het gaat er niet alleen om waarin we goed zijn, maar ook waarvóór we goed zijn
 2. Ons onderwijs en onderzoek zijn verweven en worden gelijk gewaardeerd
 3. Ons onderwijs en onderzoek hebben wetenschappelijke en maatschappelijke impact
 4. Wij ontwikkelen onze inter- en transdisciplinaire focus in onderwijs en onderzoek vanuit sterke disciplinaire bases
 5. In ons onderzoek zetten we in op ‘team science’, in ons onderwijs op ‘team work’
 6. Ons onderwijs biedt nationaal en internationaal geaccrediteerde disciplinaire en interdisciplinaire bachelors en masters, en hoogwaardig post-initieel onderwijs
 7. In ons onderwijs en onderzoek zijn binding, verantwoordelijkheid en duidelijkheid centrale waarden
 8. In ons onderzoek gaat kwaliteit boven kwantiteit
 9. Ons onderzoek is transparant, integer en reproduceerbaar
 10. We realiseren een prettig en intellectueel uitdagend werk- en studieklimaat
 11. In het Elinor Ostrom-gebouw zorgen we voor goede faciliteiten voor studenten én medewerkers
Responsible Governance en Sustainable Societies figuur

Doel

Door hoogwaardig onderzoek en initieel en post-initieel onderwijs stellen we studenten, instellingen en bedrijven, maatschappelijke actoren en overheden in staat hun rol te spelen in de voortdurende zoektocht naar verduurzaming van samenlevingen.

Wij vatten management op als een brede term die betrekking heeft op het collectieve en georganiseerde streven van mensen naar een betere wereld. We bestuderen en doceren management op het niveau van de samenleving, ons richtend op het functioneren van politiekbestuurlijke systemen en op de manier waarop collectief handelen tot stand komt. We bestuderen en doceren management op het niveau van publieke en private organisaties. Hierbij onderzoeken wij hoe economische, ecologische, maatschappelijke waarden met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht. Dit doel past binnen de missie van de Radboud Universiteit om door ons onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Missie en visie

Onze missie luidt Responsible Governance for Sustainable Societies. Vanuit onze brede visie op management hebben wij in ons onderzoek en onderwijs aandacht voor maatschappelijke trends vanuit bestuur en beleid, waarin de SDG’s van de Verenigde Naties en wat wij doen nauw op elkaar aansluiten. We onderkennen dat elk van deze SDG’s leidt tot managementvraagstukken en wij bestuderen hoe maatschappij, publieke en private organisaties, en individuen deze vraagstukken oplossen.

We hechten belang aan nieuwsgierigheid gedreven, fundamenteel onderzoek en we dragen bij aan theorievorming over de mechanismen die genoemde actoren in staat stellen op een verantwoorde wijze bij te dragen aan het welbevinden van burgers, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Het onderzoek en onderwijs van de Faculteit der Managementwetenschappen leveren een bijdrage aan:

 • de ontwikkeling van duurzame economieën die mede worden vormgegeven en betekenis krijgen in de ontwikkeling van verantwoord ondernemen door inclusieve organisaties met een gedeelde missie, gericht op rechtvaardigheid en duurzaamheid (Social Economy)
 • de ontwikkeling en het behoud van veerkrachtige samenlevingen, dat wil zeggen: duurzame democratieën, inclusieve en rechtvaardige instituties, en veilige samenlevingen (Resilient Society)
 • de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving door klimaatmitigatie en -adaptatie, herstel van biodiversiteit, en het voorkomen van vervuiling (Sustainable Environment)

De Faculteit der Managementwetenschappen bestudeert deze maatschappelijke uitdagingen vanuit een fundamenteel analytisch en een interventieperspectief, gebaseerd op drie onderling verbonden dimensies:

 • Politiek / Democratie: activiteiten waardoor burgers de samenleving vormgeven, en zich verhouden tot onderliggende machtsverhoudingen
 • Bestuur / Administratie: door regels geleide activiteiten en gezagsverhoudingen waardoor een samenleving wordt bestuurd
 • Management / Organisatie: de gerichte en gestructureerde activiteiten (planning, besluitvorming, coördinatie, motiveren, en controleren) om doelen zo efficiënt en effectief mogelijk te bereiken.

12 juni 2023