Medezeggenschap Radboud Docenten Academie

De Radboud Docenten Academie heeft als medezeggenschapsorgaan een algemene opleidingscommissie (OLC). De OLC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.

Taken

De commissie heeft als taak om de kwaliteit van het onderwijs in al haar facetten te bewaken. Ze geeft advies over de Eenjarige Educatieve Master en over de Educatieve Minoren. Hierbij behandelt de OLC alle verschillende opleidingen van de docentenacademie (voltijd en deeltijd) en alle schoolvakken.

Curriculum & OER

De OLC wordt in een vroeg stadium op de hoogte gebracht over ontwikkelingen in het curriculum en praat daar actief over mee. Uiteindelijk wordt bij alle grote veranderingen de OLC om advies gevraagd. De OLC heeft adviesrecht over het onderwijs- en examenreglement. Daarnaast kan de commissie over allerlei zaken ook ongevraagd advies uitbrengen.

Studentevaluaties

De OLC bespreekt de resultaten van de halfjaarlijkse studentevaluaties, waarin het curriculum en de docenten worden geëvalueerd. Er wordt vooral gekeken naar algemene, breed geobserveerde aandachtspunten, welke naar de directie worden gecommuniceerd.

Organisatie

De opleidingscommissie (OLC) van de Radboud Docenten Academie bestaat uit een viertal opleiders (inclusief een voorzitter) en een gelijk aantal studenten. De opleiders maken doorgaans vast onderdeel uit van de OLC. Studenten kunnen voor maximaal één jaar lid zijn van de OLC.

Contact

Studenten van de Radboud Docenten Academie kunnen bij de OLC terecht om vragen, opmerkingen, suggesties en eventueel spanningen of klachten te delen die over de kwaliteit van het onderwijs gaan. Binnenkomende berichten worden vertrouwelijk behandeld.

Organisatieonderdeel