Algemene voorwaarden bij inschrijving voor activiteiten Radboud Docenten Academie

Artikel 1 – Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten bij inschrijving van Radboud Docenten Academie.

Artikel 2 – Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: alle activiteiten bij inschrijving van Radboud Docenten Academie;
 2. overeenkomst: inschrijving via het online inschrijfformulier via de website van Radboud Docenten Academie;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie;
 4. Deelnemer: natuurlijke persoon die zich inschrijft voor het aanbod van Radboud Docenten Academie, met inachtneming dat een deelnemer van Radboud Docenten Academie als zodanig geen student van de Radboud Universiteit Nijmegen is.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Op de website is het aanbod beschreven.
 2. Hierbij is in elk geval ook vermeld de prijs van het betreffende aanbod.
 3. De door Radboud Docenten Academie genoemde prijzen zijn inclusief lesmateriaal, tenzij expliciet vermeld is dat de prijs exclusief lesmateriaal is. De meest recente informatie is te vinden op de website van Radboud Docenten Academie.
 4. Wanneer er voor een specifiek aanbod eisen gesteld worden met betrekking tot (een) bepaalde voorkennis, vooropleiding of werkervaring die vereist of gewenst is om het aanbod te kunnen volgen, dan zijn deze eisen te vinden via de website en/of de specifieke voorwaarden.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de deelnemer van het aanbod (zie artikel 3) onder de ontbindende voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 5. De aanvaarding van de overeenkomst door de deelnemer vindt plaats door het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier voor het betreffende aanbod.
 2. Op grond van artikel 6 heeft de deelnemer de mogelijkheid om de overeenkomst op afstand binnen 14 dagen nadat hij het aanbod heeft aanvaard kosteloos te ontbinden tenzij het moment van inschrijven binnen 14 dagen voor de start van de in het aanbod vermelde activiteit ligt.
 3. Indien de deelnemer bij de aanmelding heeft aangegeven dat het cursusgeld door een bedrijf of instelling zal worden voldaan, dient deze tevens de volledige naam en adresgegevens van deze instantie in te vullen. De factuur wordt in dit geval naar deze instantie De deelnemer blijft echter verantwoordelijk voor de betaling.

Artikel 5 – Ontbindende voorwaarden

 1. De deelnemer voldoet niet aan de vereiste voorkennis of vooropleidingseisen en/of overige toelatingsvoorwaarden.
 2. De deelnemer heeft reeds eerder deelgenomen aan bij Radboud Docenten Academie aangeboden activiteiten en zich daarbij dusdanig gedragen dat de deelnemer de toegang tot het aanbod is ontzegd en/of dat de deelnemer is verwijderd.
 3. Het maximaal aantal toe te laten deelnemers is overschreden.
 4. Het minimaal aantal vereiste deelnemers is niet gehaald.

Artikel 6 – Ontbinding van de overeenkomst op afstand door deelnemer op grond van de wet koop op afstand

 1. Dit artikel is enkel van toepassing op een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. De deelnemer kan de overeenkomst kosteloos ontbinden en zijn inschrijving beëindigen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen nadat hij het aanbod (zie artikel 1) heeft aanvaard op grond van de Wet koop op afstand.
 3. Indien hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient hij dit schriftelijk te melden via het emailadres nascholing [at] docentenacademie.ru.nl.
 4. Als de deelnemer zich inschrijft korter dan 14 dagen voor aanvang van een specifiek aanbod, doet de deelnemer uitdrukkelijk afstand van het recht binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgaaf van redenen op grond van de Wet koop op afstand.

Artikel 7 – Opzeggen/annulering door de deelnemer

 1. Bij annulering van de overeenkomst vanaf 14 dagen na inschrijving via het (online) inschrijfformulier worden kosten in rekening gebracht.
 2. De kosten worden op de volgende wijze berekend: 
  1. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van een specifiek aanbod is deelnemer 25% van het totale bedrag per aanbod verschuldigd, met een minimum van €25.
  2. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van een specifiek aanbod is deelnemer 75% van het totale specifiek aanbodbedrag verschuldigd, met een minimum van €25.
  3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van een specifiek aanbod is deelnemer 100% van het totale cursusbedrag verschuldigd.
 3. Bij opzegging vanaf de startdatum van een specifiek aanbod is de deelnemer het volledige cursusbedrag aan Radboud Docenten Academie verschuldigd.
 4. Annuleringen en opzeggingen van het aanbod kunnen alleen schriftelijk en via nascholing [at] docentenacademie.ru.nl gedaan worden. De datum van ontvangst bij Radboud Docenten Academie geldt als annuleringsdatum of opzeggingsdatum.
 5. Indien een deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Radboud Docenten Academie voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer, zoals de kosten van sommatie, incasso en raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 8 – Annulering van een specifiek aanbod en ontbinding van de overeenkomst door Radboud Docenten Academie

 1. Radboud Docenten Academie kan een specifiek aanbod annuleren in het geval het minimum aantal deelnemers niet behaald is of als Radboud Docenten Academie verwacht dat het minimum aantal deelnemers niet behaald wordt. Een eventueel betaald cursusbedrag wordt volledig gerestitueerd aan de betreffende deelnemer of de partij die namens de deelnemer het cursusbedrag heeft voldaan.
 2. Radboud Docenten Academie behoudt zich het recht de opzet van een specifiek aanbod te veranderen. In dit geval geldt dit als een nieuw aanbod waarop de artikelen 3 tot en met 6 van toepassing zijn.
 3. In het geval de overeenkomst tussen Radboud Docenten Academie en de deelnemer eindigt op grond van het derde lid van artikel 5 staat de deelnemer op de wachtlijst van de betreffende specifiek aanbod. Radboud Docenten Academie zal de deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 4. Radboud Docenten Academie zal de deelnemer op de wachtlijst benaderen, op volgorde van aanmelding, als een plaats beschikbaar is in de specifiek aanbod. Dit geldt als een nieuw aanbod en waar de artikelen 3 tot en met 6 op van toepassing zijn.

Artikel 9 – Betaling en facturering

 1. Bij inschrijving verplicht de deelnemer zich tot het betalen van het volledige specifiek aanbodgeld.
 2. Betaling geschiedt op factuurbasis. Na ontvangst van een door Radboud Docenten Academie toegezonden factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij het specifieke aanbod eerder start in welk geval de betaling dient te geschieden voor aanvang van het specifieke aanbod.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Van overmacht is sprake indien Radboud Docenten Academie verhinderd is aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen en de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet te wijten is aan schuld van Radboud Docenten Academie, noch voor haar risico behoort te blijven.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake indien de verhindering het gevolg is van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, pandemieën en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de betreffende partij ontstaan. Van overmacht is geen sprake indien de verhindering ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was.
 3. In geval van overmacht wordt de nakoming door Radboud Docenten Academie van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, voor de duur van de overmacht geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat Radboud Docenten academie jegens deelnemer tot enige vergoeding van kosten en/of schade gehouden is.
 4. Indien de overmacht na vier weken na het intreden van de overmachtssituatie blijft voortbestaan, heeft Radboud Docenten Academie het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Radboud Docenten Academie, zonder dat Radboud Docenten Academie tot enige vergoeding van kosten en/of schade gehouden is.

Artikel 11 – Certificaat of bewijs van deelname indien van toepassing

 1. Voor het aanbod zonder eindtoets geldt het volgende omtrent een certificaat of bewijs van deelname: 
  1. de deelnemer ontvangt een certificaat of bewijs van deelname indien de deelnemer ten minste 80% aanwezig is geweest;
  2. de aanwezigheid wordt bijgehouden door de docent van Radboud Docenten Academie op een presentielijst of digitaal. De deelnemer blijft verantwoordelijk voor de aantekening dan wel controle van zijn of haar aanwezigheid;
  3. het certificaat of bewijs van deelname wordt uitgereikt in de laatste bijeenkomst van de specifiek aanbod of per post opgestuurd naar de deelnemer.
 2. Voor het aanbod met een eindtoets geldt het volgende omtrent een certificaat : 
  1. de deelnemer heeft recht op een certificaat indien de deelnemer ten minste 80% aanwezig is geweest en de eindtoets heeft behaald;
  2. het certificaat kan door de deelnemer worden afgehaald bij de Radboud Docenten Academie of wordt per post opgestuurd naar de deelnemer.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 1. Het lesmateriaal dat tijdens de uitvoering van een specifiek aanbod uitgereikt wordt, is uitsluitend bestemd voor deelnemers aan het specifieke aanbod.
 2. Het auteursrecht c.q. copyright op het eigen lesmateriaal van Radboud Docenten Academie berust bij Radboud Docenten Academie.
 3. De deelnemer is gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren. Dit recht houdt onder andere in dat zonder schriftelijke toestemming niets van het werk mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt mag worden gemaakt of anderszins ter beschikking gesteld worden aan derden.

Artikel 13 – Vervanging docent of trainer

 1. Radboud Docenten Academie is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer, in geval van ziekte of andere dwingende redenen.

Artikel 14 – Privacy

 1. Het privacybeleid en de privacyverklaring van de Radboud Universiteit zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Radboud Docenten Academie. 
 2. Persoonsgegevens worden door de Radboud Docenten Academie strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door het ondertekenen/invullen en verzenden van het inschrijfformulier wordt aan de Radboud Docenten Academie toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve doeleinden.

Artikel 15 – Weigering toegang

 1. Radboud Docenten Academie behoudt zich het recht de deelnemer toegang tot de activiteiten in het aanbod te ontzeggen.
 2. Toegang tot een specifieke activiteit uit het aanbod wordt in ieder geval ontzegd: 
  1. bij wanbetaling. Hier verstaan wij onder meer onder: het niet of niet tijdig betalen van het cursusgeld;
  2. bij en/of wangedrag. Hier verstaan wij onder: en het zich niet houden aan de normale omgangsvormen bijvoorbeeld door het uiten van bedreigingen of het vertonen van intimiderend gedrag.

Artikel 16 – Wet gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding

 1. Radboud Docenten Academie is als onderdeel van de Radboud Universiteit een onderwijsinstelling zoals bedoeld in de Wet gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding.
 2. Conform de Wet gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding is het verboden om in gebouwen en bijbehorende erven van een onderwijsinstelling kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.
 3. Radboud Docenten Academie heeft het recht om de persoon in overtreding van het verbod uit het tweede lid de toegang tot de (les)locaties van Radboud Docenten Academie te ontzeggen.
 4. Het verbod geldt niet als het dragen van gezicht bedekkende kleding: 
  1. noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid,
  2. noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of
  3. passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit.

Artikel 17 – Klachten

 1. Bij klachten contact opnemen via nascholing [at] docentenacademie.ru.nl.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Radboud Docenten Academie en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.