Academische lerarenopleiding

Tijdsduur
2021 tot 2027
Projecttype
Onderwijs
Organisatieonderdeel
Radboud Docenten Academie

De samenwerking op het gebied van academische lerarenopleidingen is aan de start van de intensievere samenwerking van Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht benoemd als één van de strategische hoofdthema’s voor deze samenwerking. Radboud is een krachtige speler op het terrein van opleiden met de Radboud Docenten Academie (RDA). Maastricht kan met het unieke scholennetwerk van de Educatieve Agenda Limburg een belangrijke bijdrage leveren aan de samenwerking en instroom van studenten. Voor beide universiteiten is het van belang bij te kunnen dragen aan het grote maatschappelijk probleem van het lerarentekort, juist in de regio Zuidoost-Nederland. Het opleiden van (academische) leraren heeft maatschappelijke impact en wordt steeds meer gezien als een vorm van valorisatie.

In 2021 is de samenwerking van start gegaan met eerste pilotprojecten (deelprojecten Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen), die inzetten op het werven van zijinstromers voor het onderwijs en op het opleiden van eerstegraads leraren (deels) op locatie Maastricht. De instroomcijfers zijn nog niet hoog, maar er wordt veel potentie gezien in continuering en uitbreiding van de samenwerking. In juli 2023 is een projectvoorstel goedgekeurd, waarbij allereerst ingezet wordt op een inventarisatie van de instroommogelijkheden naar de academische lerarenopleiding vanuit de bachelor- en masterprogramma’s van de Universiteit Maastricht. Vervolgens wordt een gerichte wervingscampagne gestart voor de meest kansrijke routes, om zo de instroom van studenten van de Universiteit Maastricht verder te vergroten. Parallel hieraan wordt verder nagedacht over verdere intensivering van de samenwerking en verduurzaming hiervan voor de toekomst.

Partners