Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Gendergelijkheidsplan

De Radboud Universiteit kent een trotse geschiedenis op het gebied van emancipatiegerichte activiteiten die hebben bijgedragen aan de gendergelijkheid en diversiteit binnen het academische instituut. De universiteit erkent dat er op verschillende niveaus aanzienlijke inspanningen zijn verricht, maar beseft ook dat er meer nodig en mogelijk is. Daarom bevat het gendergelijkheidsplan of GEP (Gender Equality Plan) een overzicht van bestaande en geplande interventies gericht op gendergelijkheid binnen de Radboud Universiteit voor 2021-2025. Het GEP, dat wordt onderschreven door het college van bestuur, bestaat uit een levend document, dat middels een raadplegingsproces en periodieke voortgangsrapporten in 2022-2025 feedback ontvangt vanuit alle lagen en onderdelen van de Radboud Universiteit (met inbegrip van relevante stakeholders zoals aangeduid in hoofdstuk 4). ​

Dit document zal binnenkort worden besproken met de medezeggenschapsraad en is onder voorbehoud van wijzigingen.

Het hebben van een GEP is vanaf 2022 een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Horizon Europe. Het plan moet als formeel document worden gepubliceerd op de website van het instituut. Daarnaast moet het worden ondertekend door het hoogste bestuur, actief gecommuniceerd worden binnen het instituut en vergezeld gaan van periodieke voortgangsrapporten. Uit het GEP moet blijken dat de universiteit hard werkt aan gendergelijkheid. Ook moet het plan duidelijke doelstellingen bevatten en een nauwkeurige uiteenzetting van de wijze waarop deze worden behaald. Om in aanmerking te komen voor Horizon Europe, is het niet relevant of het GEP afzonderlijk of als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen voor meer inclusiviteit en diversiteit wordt gepubliceerd. Wat wel belangrijk is, is dat het GEP specifieke toezeggingen, doelen, acties en resources omvat die specifiek gericht zijn op het bevorderen van gendergelijkheid binnen de organisatie en haar activiteiten. Hiertoe is het GEP afgestemd op de algemene strategie van de Radboud Universiteit, getiteld A Significant Impact, en het Diversity, Equity and Inclusion Plan 2021-2025. Het GEP is tot stand gekomen in samenwerking met de Chief Diversity Officer en de divisie Research & Impact en is mede gebaseerd op de input van verschillende stakeholders binnen de hele universiteit.