Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Missie en identiteit

Wat we doen

De Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Wie we zijn

De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging uit het begin van de twintigste eeuw. Overeenkomstig deze traditie voelen medewerkers en studenten zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. We richten ons op de zorg voor elkaar en de wereld om ons heen en blijven ons inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. We willen van betekenis zijn. We laten ons daarbij leiden door wetenschappelijke vragen én maatschappelijke uitdagingen.

Hoe we dat doen

Onderzoek en onderwijs zijn aan de Radboud Universiteit nauw met elkaar verweven. Onze wetenschappers en studenten verkennen en verleggen de grenzen van kennis en kunde en geven hier betekenis aan. We stimuleren de vorming van studenten tot deskundige, betrokken, kritische en zelfbewuste academici die met verstand van zaken vanuit verantwoordelijke posities richting geven aan de samenleving. We zijn actief op een breed palet van samenwerkende wetenschapsdisciplines en stellen vragen rond de relatie tussen wetenschap, samenleving en zingeving. Daarnaast bieden we ruimte voor open discussie over maatschappelijke en ethische thema’s.

We staan voor de kwaliteit en vrijheid van onderwijs en onderzoek; onafhankelijk en toegankelijk. We stimuleren een open intellectueel klimaat, waarin we elkaar inspireren en uitdagen. Waarin de talenten en kwaliteiten van ieder individu tot bloei kunnen komen. Op basis van zorgvuldig, integer en transparant wetenschappelijk handelen verleggen we de grenzen van onze kennis. Daarbij hebben we de moed en verantwoordelijkheid om onze bevindingen en ideeën steeds weer kritisch te bezien. We reflecteren op ons eigen handelen en bieden ruimte voor bezinning.

Met als kernwaarden

Verbonden

 • zijn onze studenten en medewerkers;
 • zijn ons onderzoek en onderwijs;
 • zijn onze wetenschapsdisciplines;
 • zijn we met de wereld om ons heen;
 • is de universiteit van vandaag met haar traditie, voortgekomen uit de katholieke emancipatiebeweging.

Nieuwsgierig

 • naar de wereld;
 • naar de ander;
 • naar onszelf;
 • naar kennisontwikkeling.

Reflectief

 • op ons denken;
 • op ons handelen;
 • op het maatschappelijk debat;
 • op de betekenis van de kennis die we ontwikkelen.

Bij de opening van de universiteit in 1923 noemde de eerste rector magnificus, professor Schrijnen, de universiteit een ‘werkplaats van wetenschap’ en ‘een milieu van vruchtbare intellectuele samenwerking en wisselwerking’, waar ‘afwijkende meningen met ernst en objectiviteit worden besproken.’

Strategie

Onze samenleving staat voor complexe uitdagingen die vragen om interdisciplinaire samenwerking. Daarom kiest de Radboud Universiteit nadrukkelijk voor sterke disciplines in de breedte, en samenwerking tussen de disciplines. De universiteit geeft duurzaamheid een prominente plek in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.  Deze punten, en meer, zijn terug te lezen in de Strategie van de Radboud Universiteit, getiteld ‘A Significant Impact’.

De strategie is tot stand gekomen dankzij inbreng van tal van medewerkers en studenten. Afdelingen van de universiteit baseren hun jaarplannen op deze strategie. Ook individuele medewerkers en studenten zijn van harte uitgenodigd om aan de uitvoering van de strategie  bij te dragen. Gezamenlijk kunnen we veel bereiken en een betekenisvolle bijdrage leveren.