Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Welzijn studenten onder druk door corona

Datum bericht: 12 april 2021

De coronacrisis raakt studenten van de Radboud Universiteit vooral op het gebied van hun welbevinden. Daarnaast heeft een derde van hen moeite met online studeren en online toetsing, terwijl een vergelijkbaar grote groep dit juist goed afgaat. Dit blijkt uit een enquête die de Radboud Universiteit in december heeft afgenomen bij een aselecte, representatieve steekproef van een derde van haar studenten.

De coronacrisis heeft de nodige impact op studenten: hoe ze het onderwijs en de toetsing ervaren, op de stages en scripties, en met name op het welzijn van studenten. Rector magnificus Han van Krieken: ‘Hoewel het voornamelijk thuis studeren een deel van de studenten goed afgaat en zelfs soms als prettig wordt ervaren, heeft een groot deel van de studenten juist moeite met het structuren en plannen van hun studie, en moeite om de aandacht bij de studie te houden. Ook missen zij hun medestudenten en docenten. Stress, eenzaamheid, angst en financiële zorgen komen ook veel voor.

Daarom heeft studentenwelzijn voor ons de hoogste prioriteit. Studenten die zich zorgen maken of ergens tegenaan lopen kunnen contact opnemen met hun studieadviseur of andere studentbegeleiders. Wie ideeën heeft om het studentenwelzijn te verbeteren kan contact opnemen met de nieuwe benoemde coördinator studentenwelzijn Hannah Markusse.

Daarnaast ondersteunt de universiteit studentenorganisaties bij het organiseren van activiteiten die wél kunnen, zoals eerder de studentenbingo met de burgemeester van Nijmegen. Ook werken we aan een pilot om te zien of sneltesten meer activiteiten mogelijk kunnen maken voor onze studenten. En bij  de introductie in augustus streven we ernaar dat studenten elkaar zoveel mogelijk ontmoeten, binnen de grenzen van de veiligheidsvoorschriften.’

Bevindingen

Hieronder worden de belangrijkste bevindingen van de enquête per thema opgesomd. Via een interactief dashboard biedt de universiteit iedereen de mogelijkheid zelf kennis te nemen van de resultaten.

Studeren aan de Radboud Universiteit

 • 42% vindt de onderwijskwaliteit van de opleiding goed; 24% vindt van niet.
 • Structuur geven aan de studie en motivatie zijn voor veel studenten (respectievelijk 60% en 45%) een probleem in de huidige coronaperiode.
 • Betrokkenheid en verbondenheid, met studenten, docenten en de Radboud Universiteit, zijn in deze tijd een groot probleem. Studenten missen elkaar, missen docenten, missen het fysieke onderwijs en missen de dagelijkse structuur.

Online onderwijs

 • 73% van de studenten is qua randvoorwaarden goed voorbereid op het grotendeels online studeren (beschikking over laptop, voldoende snel internet, werkplek thuis). 11% heeft die faciliteiten in onvoldoende mate ter beschikking.
 • Het online onderwijs vergt ook een andere manier van studeren, die niet alle studenten even goed afgaat. 23% van de studenten heeft moeite met plannen, 45% kan zich (thuis) niet goed concentreren op de studie en 12% heeft moeite met het individueel studeren.
  37% van de studenten die vorig jaar ook aan de Radboud Universiteit studeerden besteedt (veel) minder tijd aan de studie dan vorig jaar. 34% juist meer.

graf1

Online tentamens en online proctoring

 • 53% van de studenten is tevreden over de inhoudelijke kwaliteit van de in dit studiejaar online gemaakte tentamens. 19% is hierover juist ontevreden.
 • 41% van de studenten maakt in de coronaperiode de tentamens liever fysiek op de campus; 37% juist niet. 46% van de studenten vindt het prima om na de coronacrisis een deel van de tentamens online te maken. 35% wil dit juist niet.
 • 69% van de studenten ervaart online proctoring als stressvoller dan live offline surveillance. 48% van de studenten vindt online proctoring een geschikt instrument ten behoeve van fraudepreventie. 26% vindt van niet; 26% is neutraal.

Stage en scriptie

 • De begeleiding bij stage en scriptie is lastiger en minder persoonlijk op afstand. Een deel van de studenten – 18% bij stage en 26% bij bachelor- en masterscriptie – vindt de begeleiding op afstand van onvoldoende kwaliteit.
 • Daarnaast is niet alleen het vinden van een stageplek lastig door de coronacrisis, ook loopt bij een fors deel van de studenten de dataverzameling van bachelor- (44%) en masterscripties (30%) vertraging op en heeft de crisis veelal een (zeer) negatief effect op de ervaren kwaliteit van stages (59%), bachelor- (44%) en masterscripties (52%).

Studievertraging

 • 63% van de studenten geeft aan dat ze nog geen studievertraging hebben opgelopen door de coronacrisis. 21% heeft enige mate van vertraging opgelopen, de meesten tot een half jaar. De voornaamste reden is dat studenten door de coronacrisis minder goed in staat zijn om te studeren (concentratie, eenzaamheid, contact).
 • 44% van de studenten verwacht door de coronacrisis geen (verdere) studievertraging op te lopen; 29% weet het nog niet. Van degenen die wel studievertraging verwachten, verwachten veruit de meesten hooguit een vertraging tot een half jaar.

Welzijn

 • De coronacrisis raakt studenten vooral op het gebied van hun welbevinden. Ze missen hun medestudenten en docenten en de dagelijkse routine op de universiteit. Ook eenzaamheid, stress, angst en financiële zorgen komen veelvuldig voor. 66% van de studenten heeft een negatievere gemoedstoestand dan voor de coronacrisis.
 • 35% van de studenten kan de studiedag juist beter indelen in deze tijd; voor 43% geldt dat echter niet. Ruim de helft (57%) van de studenten voelt zich minder goed in staat om te studeren dan voor de coronacrisis.

graf2

De enquête is afgenomen bij een aselecte, representatieve steekproef van een derde van de studenten van de Radboud Universiteit. In april en juni neemt de universiteit deze enquête opnieuw af. Zie ook dit artikel over een eerder onderzoek naar de impact van de coronacrisis op het welzijn van studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit.

Het Radboud Studentenfonds ondersteunt initiatieven die het studentenwelzijn verbeteren. Wilt u hieraan bijdragen? Doneer dan via ons ons online donatieplatform, deze Tikkie of een donatie op IBAN NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van 'Stichting Radboud Fonds' onder vermelding van ‘307509 Radboud Studentenfonds’. Namens de studenten van de Radboud Universiteit; hartelijk dank!