dr. E.C.C.A. Blommaert (Lieselotte)

Universitair docent - Radboud Social Cultural Research
Universitair docent - Sociologie

dr. E.C.C.A. Blommaert (Lieselotte)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Dr. Lieselotte Blommaert onderzoekt inclusie en exclusie, ongelijkheid, discriminatie en diversiteit op de arbeidsmarkt, vaak met een focus op wervings- en selectieprocessen.

Haar onderzoek biedt inzicht in verschillen in kansen en uitkomsten op de arbeidsmarkt (naar migratieachtergrond, gender en/of sociaaleconomische achtergrond) en verklaringen voor dergelijke verschillen. Ze onderzoekt bijvoorbeeld de rol van attitudes en stereotypen, sociale contacten of sociaal kapitaal, de culturele en institutionele context en beleidsmaatregelen of interventies op organisatieniveau en nationaal niveau.

In recent onderzoek bestudeert ze overtuigingen van mensen over de mate waarin discriminatie en kansenongelijkheden voorkomen, draagvlak voor of verzet tegen antidiscriminatie- en inclusiemaatregelen en welke factoren zulke overtuigingen, draagvlak of verzet beïnvloeden.

Ze richt zich op onderzoeksvragen die zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant zijn en wil bijdragen aan het vinden van oplossingen voor uitdagingen waar werkgevers, werknemers, beleidsmakers en samenlevingen voor staan. Ze heeft ervaring met beleidsonderzoek en beleidsevaluaties, projecten in opdracht van en in samenwerking met actoren zoals lokale overheden of ministeries.

Ook heeft ze ruime ervaring met het verzamelen van data, waarbij ze gebruik maakt van (innovatieve combinaties van) verschillende onderzoeksmethoden, waaronder enquêtes, experimentele methoden (veld-, lab- & enquête-experimenten), interviewmethoden en casestudies.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Als socioloog kijkt Lieselotte Blommaert naar diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt. Wat voor impact hebben factoren als etniciteit en gender op iemands kansen op de arbeidsmarkt, en wat kunnen organisaties daaraan doen?