dr. M.J.W. Gesthuizen (Maurice)

Universitair docent - Radboud Social Cultural Research
Universitair docent - Sociologie

dr. M.J.W. Gesthuizen (Maurice)
Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Maurice Gesthuizen onderzoekt de oorzaken van economische marginalisering (bijvoorbeeld een lage opleiding hebben, economische achterstand ervaren) en de gevolgen daarvan voor sociale participatie en gezondheid. Met behulp van kwantitatief datamateriaal onderzoekt hij deze onderwerpen zowel binnen Nederland als over de grenzen heen. Zo heeft hij bijvoorbeeld kunnen aantonen dat negatieve cognitieve en sociale selectieprocessen ervoor zorgen dat de groep laagopgeleide mensen tegenwoordig kwalitatief anders is dan enkele decennia geleden, en dat in landen waar deze negatieve selectieprocessen meer uitgesproken waren, de economische en sociale marginalisering van laagopgeleide mensen ernstiger was (bijvoorbeeld in vergelijking met hoger opgeleide mensen). In ander onderzoek kon hij empirisch bewijs leveren waaruit blijkt dat in meer genereuze verzorgingsstaten economische marginalisering minder sterk geassocieerd is met sociaal isolement en slechte gezondheid dan in minder genereuze verzorgingsstaten. Momenteel richt hij zich op wederkerige causale relaties tussen armoede en geestelijke gezondheid, en onderzoekt hij het belang van persoonlijke, economische en sociale coping-middelen bij het verminderen van de impact van armoede op het ervaren van geestelijke gezondheidsproblemen.
Maurice Gesthuizen studeerde sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (doctoraal in 1999), waarna hij in 2004 bij dezelfde afdeling promoveerde. Na een aanstelling bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waar hij arbeidsmarkt- en armoedegerelateerde onderwerpen bestudeerde, keerde hij in 2007 terug naar de afdeling sociologie. Maurice streeft er in zijn werk altijd naar om de mensen achter de cijfers en statistische analyses.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden