dr. J.A.M. de Kruijf (Johan)

Universitair docent - Bestuurskunde

dr. J.A.M. de Kruijf (Johan)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Johan A.M. de Kruijf doet onderzoek naar besturing van op afstand geplaatste organisaties op nationaal en lokaal niveau. Uitgangspunt in dat onderzoek zijn het bedrijfseconomisch en het juridisch perspectief. Centrale thema’s daarbij zijn aansturing door eigenaar en opdrachtgever en de informatievoorziening daarover.

Onderdeel van het onderzoekswerk is ook financial en management accounting. Het gaat dan om onderwerpen als:
a. (verschillen in ) boekhoudkundige stelsels
b. bekostiging en vraagsturing
c. begrijpelijkheid van informatie voor gebruikers
d. kostencalculatie en investeringsbeslissingen
e. financieringsvraagstukken.

Recente publicaties over verzelfstandigingen betreffen onder ander onderzoeken naar de positionering van een aantal zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) ten opzichte van de moederministeries. Daarnaast participeerde hij in onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar Staatsdeelnemingen en publicaties over de verschillende vormen van verzelfstandigingen op lokaal niveau.

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden