dr. J.M.G.M. Stoep (Judith)

Docent - Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling

dr. J.M.G.M. Stoep (Judith)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, vrijdag

Judith Stoep is werkzaam als docent, onderzoeker en liaison officer bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Haar interesse voor het jonge kind, taalontwikkeling en onderwijskansen komt voort uit het promotie-onderzoek dat ze deed naar de ontwikkeling van leesvaardigheid bij kinderen uit verschillende sociaal-economische groepen en het inzicht dat hieruit voortkwam dat het zinvol is om bij jonge kinderen een stevige basis te leggen voor taal, geletterdheid en communicatie. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft daarom haar aandacht, met onderwerpen als taalstimulering, beginnende geletterdheid, voorlezen en professionalisering van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Ze heeft daarnaast praktijkgericht onderzoek gedaan naar interventies bij spraak-, taal- en communicatiestoornissen (cluster- 2 en 3) en is verbonden aan de leerstoel Ondersteunde Communicatie. Haar ervaringen op dit terrein zet ze in bij vraagstukken rondom Passend Onderwijs. Ze was bijvoorbeeld penvoerder (vanuit het Expertisecentrum Nederlands) van verschillende kortlopende NRO – onderwijsonderzoeken zoals TOS in Beeld en GAS Geven. Ze is de wetenschappelijk coördinator van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen.

Bij PWO is ze docent bij de volgende cursussen:

•SOW-PWSP060: Vormgeven van onderwijs
•SOW-OWKM090: De leeromgeving
•SOW-OWKM150: Masterscriptie onderwijskunde
•SOW-OWKM140: Stage onderwijskunde
•SOW-PWB1230: Kennis in Praktijk 1
•SOW-PWB2340: Kennis in Praktijk 2
•SOW-PWB3280: Kennis in Praktijk 3

Als liaison officer is ze aanspreekpunt voor organisaties om verbindingen te leggen tussen de opleiding PWO en het werkveld van de (ortho)pedagogiek en het onderwijs. Ze zoekt daarbij naar mogelijkheden om betekenisvolle praktijkopdrachten/vrijwilligerswerk uit te laten voeren door studenten PWO bij instellingen voor zorg of onderwijs, of andere organisaties die zich richten op kinderen en jongeren. Voor meer informatie, zie http://www.ru.nl/pwo/ru-cool/ru-cool/

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden