Toelating tot de promotie

Om te mogen promoveren hebt u een Master of een vergelijkbaar diploma nodig. De toegang tot de promotie is geregeld in art. 7.18 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Tot de promotie heeft toegang ieder die:

a. aan wie op grond van artikel 7.10a, eerste, tweede of derde lid, de graad Master is verleend,
b. als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap een proefschrift heeft geschreven dan wel een proefontwerp heeft vervaardigd, en
c. heeft voldaan aan de eisen, gesteld in het in artikel 7.19 bedoelde promotiereglement.

In bijzondere gevallen kan het college voor promoties personen die voldoen aan het tweede lid onder b en c maar niet voldoen aan dat lid onder a, tot de promotie toegang verlenen.
Als u twijfelt over uw vooropleiding, neem dan in een vroeg stadium contact op met Dienst Studentenzaken, e-mail: studentinformationdesk@dsz.ru.nl, tel. 024 - 3612345.