Zoek in de site...

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Grondslag en doel reglement

 1. Dit reglement vindt zijn grondslag in artikel 7.19, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW).
 2. Gezien het bepaalde in artikel 7.19, eerste lid, WHW zijn in dit reglement geregeld:
  a. de gang van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de promotie en met betrekking tot de promotie zelf, daaronder begrepen de taak en bevoegdheden van ieder die bij de promotie is of kan worden betrokken,
  b. de voorzieningen betreffende de beslechting van geschillen die zich met betrekking tot de voorbereiding van de promotie en de promotie zelf kunnen voordoen, en
  c. de gang van zaken met betrekking tot de joint doctorates.
 3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.19, eerste lid, WHW zijn in dit reglement de rechten en plichten van de promovendus met betrekking tot het promotietraject vastgelegd.

Artikel 1.2. Reikwijdte

 1. Dit reglement heeft betrekking op de promoties als bedoeld in hoofdstuk 7 van de WHW.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zijn de regels voor het verlenen van de graad Doctor honoris causa vastgelegd in bijlage I.

Artikel 1.3. Begripsbepalingen

 1. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de WHW de betekenis die de WHW daaraan geeft, tenzij in lid 2 anders is bepaald.
 2. In dit reglement wordt verstaan onder:
  a. bijzonder hoogleraar: de bijzonder hoogleraar als bedoeld in titel 4 van hoofdstuk 9 WHW;
  b. college voor promoties: het college van decanen als bedoeld in artikel 9 van de structuurregeling 2010 van de Radboud Universiteit;
  c. decaan: de decaan van een van de faculteiten van de Radboud Universiteit in de hoedanigheid van lid van het college voor promoties;
  d. doctoraat: de graad Doctor of de graad Doctor of Philosophy als bedoeld in artikel 7.18, eerste lid, WHW.
  e. extern lid: een persoon die niet werkzaam is bij of verbonden is aan de Radboud Universiteit;
  f.gepromoveerd deskundige: een persoon aan wie het doctoraat is verleend;
  g. graduate school: een organisatorische eenheid waar de opleiding en de begeleiding van de promovendus is ondergebracht;
  h. ius promovendi: het recht om als promotor als bedoeld in artikel 7.18 vierde lid WHW op te treden;
  i. joint doctorate: een doctoraat dat op grond van artikel 7.18 zesde lid WHW door de universiteit gezamenlijk met één of meer Nederlandse of buitenlandse instellingen is verleend;
  j. promotietraject: de voorbereiding van de promotie en de promotie zelf als bedoeld in artikel 7.19, eerste lid, onder a, WHW;
  k. promotiezitting: een academische zitting waarin de verdediging van het proefschrift en, indien van toepassing, de stellingen plaatsvindt en waarin de doctorsbul wordt uitgereikt nadat de graad is verleend;
  l. promovendus: degene die is ingeschreven voor een promotietraject als bedoeld in dit reglement;
  m. secretaris van het college voor promoties: de pedel van de Radboud Universiteit;
  n. universiteit: een Nederlandse of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs die op grond van artikel 1.22 WHW bevoegd is in Nederland de naam universiteit te voeren en die tevens conform de geldende regels het recht heeft om het doctoraat te verlenen;
  o. voorzitter van het college voor promoties: de rector magnificus van de Radboud Universiteit.
 3. Waar in dit reglement wordt gesproken over promovendus wordt tot het moment van inschrijving in het promotietraject bedoeld: aspirant-promovendus.
 4. Waar in dit reglement wordt gesproken over (co)promotor wordt in de gevallen dat er meer dan één (co)promotor is aangewezen bedoeld: (co)promotores.
 5. Waar in dit reglement wordt gesproken over (co)promotor wordt in voorkomende gevallen ook bedoeld: beoogd (co)promotor.
 6. Waar in dit reglement wordt gesproken over hoogleraar, wordt daaronder mede begrepen de bijzonder hoogleraar. Onder hoogleraar wordt in dit reglement eveneens begrepen de hoogleraar verbonden aan een universiteit als bedoeld in dit reglement.

> Hoofdstuk 2: Taken en bevoegdheden