Zoek in de site...

Paragraaf 1. Inschrijving promotietraject

Artikel 3.1. Inschrijving promotietraject en inschrijfvoorwaarden

Een ieder die toegang wenst tot een promotie aan de Radboud Universiteit dient zich overeenkomstig de in deze paragraaf gestelde regels in te schrijven voor het promotietraject van de Radboud Universiteit.

Artikel 3.2. Inschrijfvoorwaarde: verklaring beoogd promotor

Als voorwaarde voor inschrijving geldt dat een hoogleraar of een ander personeelslid van de universiteit met het ius promovendi zich bereid heeft verklaard als promotor op te treden.

Artikel 3.3. Inschrijfvoorwaarde: registratie in promotievolgsysteem

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.2. geldt als voorwaarde voor inschrijving dat de promovendus door de decaan, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en verder, wordt geregistreerd in het promotievolgsysteem van de Radboud Universiteit.
 2. De promovendus wordt volgens de typeringen van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) geregistreerd binnen een van de navolgende categorieën:
  a. de werknemer-promovendus;
  b. de promoverende medewerker;
  c. de beurspromovendus;
  d. de extern gefinancierde promovendus; of
  e. de buitenpromovendus.
 3. De promovendus wordt geregistreerd bij de meest aangewezen graduate school. In bijzondere gevallen kan de promovendus bij meerdere graduate schools worden geregistreerd. Ten behoeve van de uitvoering van het bepaalde in dit reglement wordt in dat geval door de decaan ten behoeve daarvan één (personeelslid van de) graduate school aangewezen.
 4. Bij registratie van de promovendus controleert de decaan of
  a. de promovendus aan de wettelijke opleidingseis als bedoeld in artikel 7.18 WHW voldoet dan wel, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4, in aanmerking kan komen voor een ontheffing daarvan;
  b. de voorzitter van het college voor promoties met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 toestemming heeft verleend voor de start van dit traject, indien sprake is van een joint doctorate-traject.
 5. Bij registratie verstrekt de promovendus inlichtingen aangaande de vraag of
  a. de promovendus reeds eerder een promotietraject is gestart ten behoeve van de promotie op het beoogde onderwerp en, zo ja, waar;
  b. de promovendus reeds eerder is gepromoveerd en, zo ja, waar en op welk onderwerp.

Artikel 3.4. Ontheffing opleidingseis

 1. In bijzondere gevallen kan de voorzitter van het college voor promoties de promovendus die niet voldoet aan de opleidingseis als bedoeld in artikel 7.18 WHW, maar van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij of zij daaraan binnen een redelijke termijn alsnog zal voldoen, een tijdelijke ontheffing verlenen van de opleidingseis.
 2. In bijzondere gevallen kan de voorzitter van het college voor promoties de promovendus die niet voldoet aan de opleidingseis en van wie ook niet wordt verwacht dat daaraan alsnog binnen een redelijke termijn zal worden voldaan, een definitieve ontheffing verlenen van de opleidingseis.
 3. Een verzoek tot ontheffing wordt ingediend bij de secretaris van het college voor promoties.

Artikel 3.5. Toestemming voor de start van een joint doctorate-traject

 1. De voorzitter van het college voor promoties beslist over een verzoek van de promovendus om toestemming voor de start van een joint doctorate-traject.
 2. Het verzoek als bedoeld in lid 1 wordt voorzien van:
  a. een getekende memorandum of understanding waarin de gezamenlijke voornemens met betrekking tot samenwerking zijn vastgelegd;
  b. een getekende overeenkomst tussen de samenwerkende universiteiten waarin de gezamenlijke afspraken met betrekking tot de uitvoering van het bepaalde in dit reglement zijn vastgelegd;
  c. een toelichting op het joint doctorate-traject en op de manier waarop het traject is vormgegeven;
  d. een toelichting op de partner(s) in het programma.
 3. Een verzoek om toestemming wordt ingediend bij de secretaris van het college voor promoties.

Artikel 3.6. Inschrijfdatum promotietraject

De promovendus wordt ingeschreven voor het promotietraject op de dag nadat aan de inschrijfvoorwaarden is voldaan.

Artikel 3.7. Inschrijfrechten en -plichten

 1. De inschrijving voor het promotietraject geeft de promovendus recht op:
  a. toegang tot de bij de instelling behorende inrichtingen en verzamelingen, waaronder in ieder geval de bibliotheken, tenzij naar het oordeel van het instellingsbestuur de aard of het belang van het onderzoek zich tegen toegang verzet.
  b. recht op begeleiding bij de totstandkoming van het proefschrift van tenminste twee personen.
 2. De inschrijving voor het promotietraject wordt niet afhankelijk gesteld van geldelijke bijdragen. De noodzakelijke kosten worden vergoed, met inachtneming van het bepaalde in de nadere regels in bijlage II.
 3. Door de inschrijving voor het promotietraject verplicht de promovendus zich te houden aan de regels die bij of krachtens de Regeling Wetenschappelijke Integriteit van de Radboud Universiteit zijn gesteld.
 4. Indien van toepassing gelden de in deze bepaling geldende rechten en plichten onverminderd de afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Artikel 3.8. Beëindiging inschrijving

 1. De decaan beëindigt de inschrijving:
  a. op verzoek van de promovendus;
  b. indien het doctoraat is verleend;
  c. indien de manuscriptcommissie, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 4 heeft geoordeeld dat het bewijs van bekwaamheid niet is geleverd.
  De inschrijving wordt in deze gevallen beëindigd met ingang van de volgende maand.
 2. De decaan kan de inschrijving voor het promotietraject op verzoek van de promotor of de daartoe aangewezen personeelslid van de graduate school beëindigen indien:
  a. de regels die bij of krachtens de Regeling Wetenschappelijke Integriteit zijn gesteld door de promovendus niet in acht zijn genomen;
  b. de promovendus niet heeft voldaan aan een in het OBP vastgelegde verplichting terwijl het voldoen aan die verplichting als voorwaarde is gesteld voor verdere inschrijving in het promotietraject.
  De inschrijving wordt in deze gevallen per direct beëindigd.