Zoek in de site...

Paragraaf 8. Intrekken doctoraat

Artikel 3.38. Intrekking van het doctoraat wegens wetenschapsfraude

  1. Indien op enig moment na verlening van het doctoraat wordt geconstateerd dat er met betrekking tot het proefschrift sprake is van een schending van de wetenschappelijke integriteit als bedoeld in de Regeling Wetenschappelijke Integriteit van de Radboud Universiteit, kan het college voor promoties, na een advies van de decaan, gemotiveerd besluiten het doctoraat in te trekken.
  2. Voorafgaand aan een besluit als bedoeld in lid 1 kan het college voor promoties, door tussenkomst van het college van bestuur, het oordeel van de commissie wetenschappelijke integriteit van de Radboud Universiteit inwinnen.