Zoek in de site...

Paragraaf 3. Onderzoek en vervaardigen manuscript

Artikel 3.11. Start onderzoek en vervaardigen manuscript

 1. Na de fase als bedoeld in paragraaf 2 vangt de fase van het wetenschappelijk onderzoek en het vervaardigen van het manuscript aan.
 2. Het wetenschappelijk onderzoek en het vervaardigen van een manuscript is ondergebracht in een van de onderzoeksinstituten van de Radboud Universiteit of een daarmee vergelijkbare eenheid.

Artikel 3.12. Vaststellen wetenschappelijk werk als manuscript

 1. Indien de promotor van oordeel is dat de promovendus op grond van zijn of haar onderzoek en het vervaardigde wetenschappelijke werk tot de verdediging van dat werk ten overstaan van de promotiecommissie kan worden toegelaten, stelt de promotor het werk als manuscript vast.
 2. De promotor stelt het werk van de promovendus uitsluitend als manuscript vast indien:
  a. het werk is gecontroleerd op plagiaat. Bij deze controle kan de promotor, door tussenkomst van het college van bestuur, het oordeel van de commissie wetenschappelijke integriteit van de Radboud Universiteit inwinnen;
  b. uit de verantwoording als bedoeld in artikel 4.5 blijkt dat het researchdata-management van de promovendus voldoet aan de in het betreffende vakgebied geldende standaarden.
 3. De promotor stuurt de decaan een afschrift van de beslissing als bedoeld in lid 1 en verzoekt de decaan zo spoedig mogelijk een manuscriptcommissie in te stellen en de leden te benoemen. De promotor kan leden voordragen.

Artikel 3.13. Aanwijzen promotor en copromotor

 1. Nadat de promotor het manuscript heeft vastgesteld wijst de decaan zo spoedig mogelijk de betreffende leden van het begeleidingsteam aan als promotor en, indien van toepassing, als copromotor.
 2. Als promotor wijst de decaan degene aan die op het moment van aanwijzen hoogleraar is als bedoeld in dit reglement. De decaan kan ook een universitair hoofddocent aan wie het ius promovendi met inachtneming van de nadere regels zoals vastgelegd in bijlage III door het college van promoties is toegekend, aanwijzen als promotor.
 3. Als copromotor kan de decaan een gepromoveerd deskundige aanwijzen.