Zoek in de site...

Paragraaf 7. Verdediging proefschrift, verlenen doctoraat en uitreiken bul

Artikel 3.30. Voorbereidende bijeenkomst promotiecommissie en vaststellen volgorde opposities

In een bijeenkomst van de promotiecommissie voorafgaand aan de promotiezitting, stelt de voorzitter van de promotiecommissie, de volgorde en de tijdsduur van de opposities vast.

Artikel 3.31. Verdediging proefschrift

 1. De verdediging van het proefschrift vindt plaats tijdens de promotiezitting ten overstaan van de promotiecommissie.
 2. De promotiezitting is openbaar.
 3. De promotiezitting wordt voorgezeten door de voorzitter van het college voor promoties en verloopt volgens de regels die zijn opgenomen in een protocol. Het protocol is als bijlage VII bij dit reglement aangehecht.

Artikel 3.32. Beraad promotiecommissie

 1. Na afsluiting van de verdediging van het proefschrift komt de promotiecommissie voor beraadslaging in een besloten vergadering bijeen.
 2. Tijdens de beraadslaging kan de promotor ten behoeve van de besluitvorming om inlichtingen worden gevraagd over het verloop van het wetenschappelijk onderzoek en over de (persoonlijke) kwaliteiten van de promovendus gedurende het onderzoek.
 3. Van het beraad wordt geen verslag gemaakt.

Artikel 3.33. Besluitvorming promotiecommissie

 1. Na het beraad beslist de promotiecommissie op grond van het oordeel van de manuscriptcommissie, de door de promotor tijdens het beraad verstrekte inlichtingen en gehoord en gezien de wijze waarop de promovendus het proefschrift heeft verdedigd, of het doctoraat kan worden verleend.
 2. Is sprake van een positieve beslissing van de cum laude commissie dan beslist de promotiecommissie op grond van het oordeel van de cum laude commissie, de door de promotor tijdens het beraad verstrekte inlichtingen en gehoord en gezien de wijze waarop de promovendus het proefschrift heeft verdedigd, of tevens het judicium cum laude kan worden verleend.
 3. De promotiecommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter van de promotiecommissie.
 4. Alleen de leden van de promotiecommissie die bij de verdediging van het proefschrift aanwezig zijn geweest hebben stemrecht, tenzij vooraf door de voorzitter van de promotiecommissie anders is beslist.
 5. De stemming van de promotiecommissie wordt door de secretaris van het college voor promoties geregistreerd in het openbare promotieregister.

Artikel 3.34. Verlenen doctoraat

 1. De promotiecommissie verleent na de stemming het doctoraat en, indien van toepassing, het judicium.
 2. Het doctoraat wordt door de promotiecommissie namens het college voor promoties verleend.

Artikel 3.35. Tekenen doctorsbul

 1. Ten bewijze dat het doctoraat is verleend wordt na het verlenen van het doctoraat overgegaan tot het tekenen van de doctorsbul.
 2. De voorzitter van het college voor promoties en de (co)promotor ondertekenen de doctorsbul.
 3. Indien tevens het judicium ‘cum laude’ is verleend wordt ook dit judicium vermeld op de doctorsbul.

Artikel 3.36. Bekendmaking beslissing

Na afloop van het beraad heropent de voorzitter van het college voor promoties de promotiezitting en deelt de beslissing mee omtrent het verlenen van het doctoraat en, indien van toepassing, het judicium.

Artikel 3.37. Uitreiken doctorsbul

Indien en nadat het doctoraat is verleend reikt de promotor, in opdracht van de voorzitter van het college voor promoties, aan de promovendus de doctorsbul uit.