Zoek in de site...

Paragraaf 6. Voorbereiding promotiezitting

Artikel 3.22. Vaststellen promotiedatum

 1. Zo spoedig mogelijk nadat het proefschrift is vastgesteld wordt de promotiedatum op verzoek van de promovendus vastgesteld door de secretaris van het college voor promoties.
 2. De promotiedatum moet zijn vastgesteld voordat de promotiecommissie is ingesteld en de leden van die commissie zijn benoemd.
 3. De promotiedatum wordt schriftelijk bevestigd. De decaan ontvangt hiervan een afschrift.

Artikel 3.23. Verzoek tot toegang tot de promotie

 1. Zo spoedig mogelijk nadat het manuscript als proefschrift is vastgesteld verzoekt de promovendus, onder overlegging van een drukproef van het proefschrift, de secretaris van het college voor promoties om tot de promotie als bedoeld in artikel 7.18 WHW te worden toegelaten.
 2. De secretaris van het college voor promoties verleent de toegang tot de promotie indien
  a. de promovendus met inachtneming van het in dit reglement bepaalde is ingeschreven voor het promotietraject;
  b. de promovendus aan de wettelijke opleidingseis als bedoeld in artikel 7.18 voldoet dan wel, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4, van die opleidingseis is ontheven;
  c. het proefschrift met inachtneming van het bepaalde in dit reglement door de manuscriptcommissie is vastgesteld;
  d. de stellingen, indien van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement door de promotor zijn goedgekeurd;
  e. de drukproef van het proefschrift voldoet aan de vormvereisten als bedoeld in dit reglement.

Artikel 3.24. Drukken proefschrift

 1. Nadat de promovendus is toegelaten tot de promotie draagt de promovendus er zorg voor dat het proefschrift wordt gedrukt, tenzij de voorzitter van het college voor promoties toestemming heeft verleend om het proefschrift op een andere wijze vrij te geven.
 2. De promovendus is verantwoordelijk voor het tijdig (laten) drukken van het proefschrift.

Artikel 3.25. Instellen promotiecommissie en benoemen leden

 1. De voorzitter van het college voor promoties stelt uiterlijk vijf weken vóór de promotiedatum de promotiecommissie in en benoemt de leden.
 2. De promotiecommissie bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden.
 3. Lid van de promotiecommissie zijn:
  a. de voorzitter van het college voor promoties;
  b. de leden van de manuscriptcommissie, én
  c. de (co)promotor.
 4. Naast de in lid 3 genoemde leden voegt de voorzitter van het college voor promoties minimaal één lid toe aan de promotiecommissie.
 5. Bij de samenstelling van de promotiecommissie en de benoeming van de leden draagt de voorzitter van het college voor promoties er zorg voor dat de promotiecommissie:
  a. exclusief de voorzitter en de (co)promotor uit ten minste twee externe leden bestaat. Leden van de cum laude commissie kunnen niet als extern lid worden benoemd;
  b. in meerderheid uit hoogleraren bestaat; en
  c. een evenwichtige en, zo mogelijk, diverse samenstelling kent.
 6. Behoudens de (co)promotor, kunnen alle leden van de promotiecommissie tijdens de promotiezitting als opponent optreden.
 7. De voorzitter van het college voor promoties fungeert als voorzitter van de promotiecommissie. De voorzitter van het college voor promoties wordt bij ontstentenis of verhindering vervangen door de decaan en indien die niet beschikbaar is door een andere hoogleraar, daartoe door de voorzitter van het college voor promoties aangewezen.
 8. Na het instellen van de promotiecommissie stelt de secretaris van het college voor promoties de leden van de promotiecommissie in kennis van hun benoeming. De secretaris van het college voor promoties informeert eveneens de promovendus over het instellen van de commissie en de benoeming van de leden.

Artikel 3.26. Doorzenden, inleveren en opname repository van proefschrift

 1. Nadat de promotiecommissie is ingesteld en het proefschrift is gedrukt draagt de promovendus er zorg voor dat alle leden van de promotiecommissie zo spoedig mogelijk een exemplaar van het gedrukte proefschrift ontvangen. De promovendus bericht de decaan over het doorzenden van het proefschrift aan de promotiecommissie.
 2. De promovendus levert uiterlijk vier weken voor de promotiedatum tien exemplaren van het gedrukte proefschrift in bij de secretaris van het college voor promoties.
 3. Indien de resultaten van het manuscript mede zijn gebaseerd op onderzoeksdata, dan kan de promotiecommissie desgevraagd toegang krijgen tot deze onderzoeksdata. Het bepaalde in artikel 3.15 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
 4. Een digitale kopie van het proefschrift dient te worden ingeleverd bij de centrale universiteitsbibliotheek met het oog op opname in de repository van de Radboud Universiteit. De voorzitter van het college voor promoties kan op verzoek van de promovendus bepalen dat opname in de repository maximaal zes maanden wordt uitgesteld. In dat geval wordt de volledige tekst van het proefschrift onder embargo opgenomen in de repository.
 5. Een verzoek als bedoeld in lid 3 wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van het college voor promoties.

Artikel 3.27. Rondzending proefschrift en inzage

 1. De secretaris van het college voor promoties draagt er zorg voor dat de door de promovendus ingeleverde exemplaren van het proefschrift ten minste drie weken voor de promotiedatum worden gezonden aan degenen die daarvoor, gehoord of gezien de instructies van de voorzitter van het college voor promoties, in aanmerking komen.
 2. Eén exemplaar van het proefschrift ligt gedurende ten minste twee weken voorafgaande aan de promotiedatum voor een ieder ter inzage ten kantore van de secretaris van het college voor promoties.

Artikel 3.28. Aanwijzen extra opponenten

 1. Gepromoveerd deskundigen die geen deel uitmaken van de promotiecommissie maar die desalniettemin tijdens de promotiezitting wensen te opponeren, kunnen een verzoek daartoe indienen bij de voorzitter van het college voor promoties. Het verzoek dient uiterlijk twee weken voor de promotiedatum te zijn ingediend bij de secretaris van het college voor promoties, onder toezending van een afschrift van het verzoek aan de promovendus en de promotor.
 2. Indien het verzoek als bedoeld in lid 1 wordt gehonoreerd, deelt de secretaris van het college voor promoties dat mee aan de indiener van het verzoek, aan de decaan en aan de promovendus en de promotor.

Artikel 3.29. Locatie promotiezitting

 1. De promotiezitting vindt plaats op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen, tenzij de voorzitter van het college voor promoties desgevraagd heeft bepaald dat de promotiezitting elders plaatsvindt.
 2. Indien de verdediging elders plaatsvindt, geldt onverkort het bepaalde in dit reglement.
 3. Een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van het college voor promoties.