Zoek in de site...

Paragraaf 3. Vormvereisten niet-wetenschappelijk deel

Artikel 4.7. Niet-wetenschappelijk deel

 1. Het niet-wetenschappelijk deel van het proefschrift bestaat uit de titelpagina, een inhoudsopgave en het curriculum vitae.
 2. Het niet-wetenschappelijke deel van het proefschrift kan een dankbetuiging omvatten.
 3. De voorzitter van het college voor promoties kan de vormvereisten voor het niet-wetenschappelijke deel van het proefschrift aanvullen, indien zo’n aanvullende vormvereiste binnen het betreffende vakgebied door de decaan noodzakelijk wordt geacht. De aanvullende eis wordt in dat geval als bijlage bij dit reglement gevoegd.

Artikel 4.8. Titelpagina

 1. Het proefschrift bevat een titelpagina, bestaande uit een voorzijde en een achterzijde.
 2. De inhoud en vormgeving van de titelpagina wordt opgesteld volgens de modellen in bijlage VIII en bijlage IX.

Artikel 4.9. Curriculum vitae

 1. In het proefschrift wordt op de laatste pagina’s een kort curriculum vitae van de promovendus opgenomen.
 2. Het curriculum vitae kan een overzicht bevatten van de tijdens het promotietraject gevolgde scholing.

Artikel 4.10. Dankbetuiging

 1. Personen en instellingen die op enigerlei wijze een bijdrage hebben geleverd aan totstandkoming van het proefschrift, anders dan de wetenschappelijke bijdrage bedoeld in artikel 4.4 kunnen voor die bijdrage worden bedankt
  a) in een voorwerk, op de achterzijde van de titelpagina dan wel in een dankbetuiging achter in het proefschrift indien de medewerking op het gehele proefschrift betrekking heeft gehad; dan wel
  b) in een voetnoot op de eerste bladzijde van het desbetreffend onderdeel, indien het medewerking aan een specifiek onderdeel betreft.
 2. De dankbetuiging is in alle gevallen kort en bondig en moet zodanig zijn opgesteld dat deze geen afbreuk doet aan het academische karakter van het proefschrift.

Artikel 4.11. Reclame of sponsoring

Reclame of sponsoring in het proefschrift is niet toegestaan.