Zoek in de site...

Hoofdstuk 7. Overgangsregelingen Promotiereglement 2014 (1)

(1) Zijnde het promotiereglement dat is vastgesteld bij besluit van het college van decanen van 5 november 2013 en gewijzigd bij besluit van het college van decanen van 14 april 2015.

Artikel 7.1. Overgangsrecht vergevorderde promotietrajecten

Het Promotiereglement 2014 blijft van toepassing op de promotietrajecten ten behoeve waarvan de manuscriptcommissie als bedoeld in artikel 8 van het Promotietreglement 2014 is ingesteld vóór 1 september 2021.

Artikel 7.2. Overgangsrecht gevorderde promotietrajecten

  1. Voor promotietrajecten die zijn gestart voor 1 september 2021 maar ten behoeve waarvan op die datum nog geen manuscriptcommissie als bedoeld in artikel 8 van het Promotietreglement 2014 is ingesteld, blijven de beslissingen die voor genoemde datum op grond van het Promotiereglement 2014 zijn genomen, van kracht.
  2. Voor de promotietrajecten als bedoeld in lid 1 geldt de dwingende volgordelijkheid van het bepaalde in paragraaf 1 en/of 2 van hoofdstuk 3 niet.
  3. In aanvulling op het bepaalde in lid 2 kan de voorzitter van het college voor promoties voor de promotietrajecten als bedoeld in lid 1 desgevraagd besluiten dat één of meer bepalingen uit paragraaf 1 en/of 2 van hoofdstuk 3 niet van toepassing zijn.
  4. Een verzoek als bedoeld in lid 3 wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van het college voor promoties.

Artikel 7.3. Overgangsrecht geschillenregeling

Geschillen die aanhangig zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van dit reglement worden afgehandeld met inachtneming van artikel 26 van het Promotiereglement 2014.